מלאכי

מלאכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8926 מקורות עבור מלאכי. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מא

 וישב ישראל בשטים מה תקלה היתה שם, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ומה היה בסופן (שם /במדבר כ"ה/) ויהיו המתים וגו', ואף כאן ישיבה של עבודת כוכבים, וישב העם לאכול וגו', אמר הקב"ה למשה הם קמו לצחק בעבודת כוכבים ואתה יושב כאן רד, אותה שעה ביקש משה לירד ומצא מלאכי חבלה ונתיירא מהם ולא ירד כמו שכתוב (דברים ט) כי יגורתי מפני האף והחמה, מה עשה משה הלך ואחז את הכסא שנא' (איוב כו) מאחז פני כסא פרשז עליו עננו, פרש והגין עליו הקב"ה אמר לו קום רד מהר מזה, א"ל מתיירא אני בא וראה כמה גדולים העונות אתמול

192

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מב

 שנאמר ויחל משה וגו', לך רד, אמר לו רבון העולם אתמול אמרת לי (שם /שמות/ יט) ועלית אתה ואהרן עמך וכן ואל משה אמר עלה אל ה' וכאן אתה אומר לך רד, אמר לו לא בשביל כבודך אתה עולה לכאן אלא בשביל כבוד בני, אמרתי לזקן שלהם (בראשית כח) והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו, מהו בו אלא כך אמרתי לו כשיהיו בניך צדיקים הם מתרוממים בעולם ועולים וכן שלוחיהם מתעלים עמהם וכשהם יורדים הם ושלוחיהם בירידה לך רד למה כי שחת עמך אמר לו הואיל וחטאו אתה והם בירידה.ג ד"א לך רד א"ר ברכיה בשם ר' שמואל בר

193

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מג

 כ) אנכי ה' אלהיך ועונשו אצלו זובח לאלהים יחרם לפיכך שבר את הלוחות, ויאמר להשמידם, מיד התחיל חוגר בתפלה, הוי ויחל משה את פני ה' אלהיו שעמד בקלות ראש לפני הקב"ה לבקש צרכן של ישראל הוי ויחל משה.ב ד"א ויחל משה הה"ד (משלי טז) חמת מלך מלאכי מות, מדבר במשה כשעשו ישראל אותו מעשה עלתה חמתו של הקב"ה ושלח מלאכי חבלה לחבל ישראל הוי חמת מלך מלאכי מות, ואיש חכם יכפרנה, זה משה שנקרא חכם שנאמר (שם /משלי/ כא) עיר גבורים עלה חכם, שעמד ולמד סנגוריא על ישראל וריצה אותם לאביהם שבשמים הוי ויחל משה, ד"א ויחל משה הה"ד

194

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מד

 לו משה רבון העולם חיים הם המתים אמר לו הן, אמר אם חיים הם המתים זכור לאברהם ליצחק ולישראל הרי עשרה, לכך הזכיר ג' אבות.ח ד"א זכור לאברהם מה ראה להזכיר ג' אבות א"ר אלוני בן טברי בשם ר' יצחק כיון שעשו אותו מעשה יצאו ה' מלאכי חבלה לכלותן, אף, וחמה, וקצף, והשמד, והשחת, כמו שכתוב (דברים ט) כי יגורתי מפני האף והחמה, אמר רבון העולם אתה עומד באחד ואני בא', אתה עומד באף שנא' (תהלים ז) קומה ה' באפך, ואני בחמה שנא' (שם /תהלים/ קו) להשיב חמתו מהשחית אמר לו הקב"ה הרי עמדתי באחד ואתה באחד לג' מה

195

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מה

 אמר פורפראות שנאמר (שם /יחזקאל ט"ז/) ואעדך עדי, וכה"א (דברים כו) את ה' האמרת היום וה' האמירך היום, באותה שעה כעס עליהם משה ונטל האהל והלך לו, שנאמר (שמות לג) ומשה יקח את האהל, ר' יהודה ב"ר אמר ראה כבוד שחלק הקב"ה למשה שהניח את העליונים ובא אצל משה, והיו מלאכי השרת באין לומר הימנון לפניו והוא נתון אצל משה, וכן השמש והירח והכוכבים באים להשתחוות לפניו וליטול רשות לצאת להאיר לעולם, שאלולי שהן נוטלין רשות ומשתחוים לא היו יוצאין, שנאמר (נחמיה ט) וצבא השמים לך משתחוים, שאלו לחיות איפוא הוא כסא הכבוד, א"ל לכו אצל משה, מנין שכן הוא

196

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מו

 קורא לסמדרקוס אבי, עכשיו שנכנסת לצרה אתה קוראני אבי, כך אמר הקב"ה לישראל עתה אתם קוראים אותי אבי אתמול הייתם עובדים עבודת כוכבים וקוראים אותה אבי שנאמר (ירמיה ב) אומרים לעץ אבי אתה ובעת רעתם יאמרו וגו', לכך נאמר ועתה ה' אבינו אתה, ד"א ועתה ה' אבינו אתה וגו', הה"ד (מלאכי א) בן יכבד אב זה עשו שכבד אביו הרבה שהיה יוצא לשדות וצד ציד ומביא ומבשל ומכניס ומאכיל לאביו בכל יום, ועבד אדוניו זה נבוזראדן שנקרא עבד שנאמר (מ"ב =מלכים ב'= כה) בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל, שבשעה שבא לירושלים הביא עמו איקונין של נבוכדנצר והיה עומד

197

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מז

 ה [לד, כח] ויהי שם עם ה', וכי אפשר לו לאדם להיות מ' יום בלא מאכל ובלא משתה, ר' תנחומא בשם ר"א ב"ר אבין בשם ר' מאיר אומר המשל אומר אזלת לקרתא הלך בנימוסיה, למעלה שאין אכילה ושתיה עלה משה ונדמה להם, למטה שיש אכילה ושתיה ירדו מלאכי השרת ואכלו ושתו שנאמר (בראשית יח) והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו, אמר רבי יוחנן נראין כאוכלין, ראשון ראשון מסתלק, דבר אחר ויהי שם עם ה', מעשה ברבי יוחנן שהיה עולה מטבריא לציפורי היה רבי חייא תלמידו אצלו והיה רבי יוחנן רואה כרם, אמר לרבי חייא אין אתה רואה כרם זה שהיה

198

שמות רבה (וילנא) פרשת ויקהל פרשה מט

 ויעשו כל חכם לב, הה"ד (שיר /השירים/ ח) מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, מים רבים אלו העובדי כוכבים שנאמר (ישעיה יז) כהמות ימים יהמיון ואם היו מתכנסין כל העובדי כוכבים לבטל את האהבה שבין הקב"ה לישראל לא היו יכולים הוי מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, שנאמר (מלאכי א) ואוהב את יעקב, ונהרות לא ישטפוה, אלו הכשדים שנאמר (ישעיה ח) את מי הנהר העצומים והרבים את מלך אשור, אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו, אבל בני עשו לי מקדש של יריעות וירדתי ושכנתי בתוכם שנא' (שמות מ) ולא יכול משה לבא אל

199

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א

 בן מעכה ואדוניה בן חגית, ומהו: ואתו ילדה אחרי אבשלום? אלא מתוך שיצא אבשלום לתרבות רעה ולא רידהו, וכתיב באדוניה: ולא עצבו אביו, שיצא אף הוא לתרבות רעה, לפיכך כתיב: ואתו ילדה אחרי אבשלום. ואהבו שחרו מוסר (משלי יג) - זה הקב"ה, על שאהב את ישראל, שנאמר: אהבתי אתכם אמר ה' (מלאכי א), הוא מרדם בייסורין. את מוצא: שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, ולא נתן אותם להם אלא על - ידי ייסורין, ואלו הן: תורה - דכתיב: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו (תהלים צד), וארץ ישראל - דכתיב: וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו [ה' אלהיך מיסרך] (דברים

200

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ג

 כתיב - ויכלו המים מן החמת [...] ותלך ותשב לה מנגד [הרחק כמטחוי קשת] (בראשית כא). אמר ר' ברכיה: החלה מטחת דברים כלפי מעלה. אמרה: רבון העולמים, אתמול אמרת לי: הרבה ארבה את זרעך (שם /בראשית/ טז) והיום מת? מיד: ויקרא מלאך אלהים אל הגר (שם /בראשית/ כא). אמר ר' סימון: בקשו מלאכי השרת לקטרגו. אמרו לפניו: רבון העולמים, אדם שעתיד להמית את בניך בצמא את מעלה לו את הבאר? נאה להעלותה לס' רבוא, שהם עתידים לומר לפניך: זה אלי ואנוהו (/שמות/ ט"ו). אמר להם: עכשיו זה צדיק הוא או רשע? אמרו לפניו: צדיק. אמר להם: איני דן את האדם אלא בשעתו,

1234567891011121314151617181920