מלאכי

מלאכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8926 מקורות עבור מלאכי. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יח

 בעבורי בלילה, ואין נגינתי אלא לשון שבר, כד"א (איכה ג) אני מנגינתם, ואומר (בראשית יד) אשר מגן צריך בידך, בא עלינו סנחריב שברת אותו בלילה, שנאמר (מ"ב =מלכים ב'= יט) ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור, אמר ר' נחמיה בא וראה אהבתו של הקב"ה על ישראל שהרי מלאכי השרת שהן גבורי כח עושי דברו עשאן הקדוש ב"ה שומרין לישראל, ומי הם מיכאל וגבריאל, שנאמר (ישעיה סב) על חומתיך ירושלים הפקדתי שומרים, וכיון שבא סנחריב מיכאל יצא והכה בהם, וגבריאל הציל במצותו של הקב"ה לחנניה וחביריו, למה כך אלא תנאין עשה עמהם הקב"ה אימתי, כשבקש לירד להציל אברהם

182

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כא

 ראו עתה כי אני אני הוא אלא כל מי שהוא עושה רצון המקום ומכוין את לבו בתפלה שומע לו בעוה"ז, וכן לע"ל שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה בעוה"ז ולע"ל הם מדברים ואני אשמע ומה הם מדברים אלא שכל א' וא' עומד ומשמיע תלמודו כביכול הוא יושב ומשמיע עמהם שנאמר (מלאכי ג) אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו וכתיב (ישעיה ל) והיו עיניך רואות את מוריך, ואומר (שם /ישעיהו/ נד) וכל בניך למודי ה', כך א"ל הקב"ה למשה א"כ מה תצעק אלי והיה טרם יקראו ואני אענה, אמר רבי אלעזר בן פדת ב"ו =בשר ודם= אם שומע דברי אדם

183

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כג

 מכות שנאמר (איוב יט) חנוני חנוני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי, ר' אליעזר אומר מ' מכות לקו המצרים במצרים ומאתים על הים שכל מכה ומכה שהיתה באה עליהן היו באות ד', כשם שנאמר (תהלים עח) יהרוג בברד גפנם וכתיב (שם /תהלים ע"ח/) חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים, עברה אחת זעם שתים צרה שלש משלחת מלאכי רעים ד' הוי באצבע לקו מ' מכות וביד מאתים, הוי משפט עשה, ומהו נודע ה' כדכתיב וידעו מצרים כי אני ה' בשעה שאעשה הדין לפרעה שכן כתיב אחריו בהכבדי בפרעה, וכתיב (שם /תהלים/ ט) בפועל כפיו נוקש רשע זה פרעה

184

שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כח

 עין בני המדינה עליו, ומשה עלה למרום ונטל את התורה שהיו הכל נושאין עיניהם עליה הוי עלית למרום שבית שבי, יכול מפני ששבה אותה נטלה חנם, ת"ל (שם /תהלים ס"ח/) לקחת מתנות באדם בלקיחה נתנה לו, יכול יהא חייב ליתן לו דמים, ת"ל מתנות במתנה נתנה לו, באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה עשה בו הקב"ה קלסטירין של פניו של משה דומה לאברהם, אמר להם הקב"ה אי אתם מתביישין הימנו לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו, אמר הקב"ה למשה לא נתנה לך תורה אלא בזכות אברהם שנאמר לקחת מתנות באדם, ואין אדם האמור כאן אלא אברהם שנאמר (יהושע

185

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 מלפניה שנא' שם שם לו חוק ומשפט, ודינין מאחריה שנאמר ואלה המשפטים.ד ד"א ואלה המשפטים שלשה דברים נתן משה נפשו עליהם ונקראו על שמו, ואלו הן ישראל והתורה והדינים, ישראל כמה נצטער עליהם ונקראו על שמו שנאמר (ישעיה סג) ויזכור ימי עולם משה עמו, התורה שנאמר (מלאכי ג) זכרו תורת משה עבדי, הדינין שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, וכן אסתר נתנה נפשה על ישראל ונקראו על שמה שנאמר (אסתר ד) ולבקש מלפניו על עמה.ה בא וראה כמה משובחת פרשה זו, כמה פרשיות בה וכמה אזהרות הזהיר הקב"ה לישראל בפרשה זו כי תקנה עבד עברי, כי ימכור איש

186

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 וכן התניתי עם משה עליהם שנאמר (שמות כב) אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה, ואם תעברו על המצות האלו אני ממשכן שתי משכונות שנאמר אם חבול תחבול שלמת רעך, א"ל משה ולעולם הם ממושכנים א"ל לאו אלא עד בא השמש עד שיבא משיח שנאמר (מלאכי ג) וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא.יא ד"א אם כסף תלוה את עמי, הה"ד (משלי כח) מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים יקבצנו, יש אדם שהוא עשיר ומלוה ברבית ומכנס ממון הרבה והוא מת בלא בנים וכל הממון שלו נכנס לטמיון, מה המלך עושה באותו ממון בונה

187

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לב

 השר שלנו לו אנחנו עובדים והוא נושא את פשעינו לאו אלא כי לא ישא לפשעכם, לא כמותי שכתוב בי (מיכה ז) נושא עון ועובר על פשע, אבל הוא לא ישא לפשעכם, ולא עוד אלא שאתם גורמים לו שישמט שמי מקרבו שנאמר כי שמי בקרבו, ד"א כי שמי בקרבו לפי שאין מלאכי השרת ניזונין אלא מזיו שכינה שנאמר (נחמיה ט) ואתה מחיה את כולם, מהו כך א"ר חגאי בשם ר' יצחק ואתה מחיה לכולהון, ולא עוד אלא שהוא מתחייב על ידם, כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר, ידבר אין כתיב כאן אלא אדבר אם מקבלין אתם הימנו כאלו

188

שמות רבה (וילנא) פרשת תרומה פרשה לג

 מרום מראשון מקום מקדשנו, למעלן (איוב כה) היש מספר לגדודיו, למטן (שמואל ב ד) ושני אנשים שרי גדודים, למעלן (בראשית טו) וספור הכוכבים, למטן (דברים א) והנכם היום ככוכבי השמים לרוב, למעלן (יחזקאל ט) והנה האיש לבוש הבדים, למטן כתונת בד קודש ילבש, למעלן (תהלים לד) חונה מלאך ה', ולמטן (מלאכי ב) כי מלאך ה' צבאות הוא, למעלן (שם /ישעיה ו/) במלקחים לקח מעל המזבח, ולמטן מזבח אדמה תעשה לי, למעלן (שם /ישעיהו/ מ) וימתחם כאהל לשבת, למטן (במדבר כד) מה טובו אוהליך יעקב, למעלן (תהלים קד) נוטה שמים כיריעה, ולמטן עשר יריעות, למעלן (דניאל ב) ונהורא עמיה שרא, למטן

189

שמות רבה (וילנא) פרשת תצוה פרשה לח

 ויקחו אליך פרה אדומה תמימה וכשהוא רוצה הוא קוראו לשון זכר שנאמר לקח פר בן בקר לכפר עליהם על מה שעתיד שנאמר (ויקרא ט) ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת, לכך נאמר גדולים מעשי ה' דרושים לכל חפציהם, ד"א שעשה הקב"ה כבוד לאהרן שהלבישו כמלאכי השרת שנאמר (מלאכי ב) כי מלאך ה' צבאות הוא, א"ר יהודה מכאן אמרו כל כהן שהוא אוכל בתרומה ואינו בן תורה אינו כהן לעתיד לבא, אלא נמאס מג' דברים שנאמר (הושע ד) כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי שכן ג' אלפין יש בו שנמאס מן הכהונה ומן המקדש ומן הלויה, אבל

190

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מ

 וסור מרע בינה, ואם סרת מן הרע אני מעמיד ממך בני אדם שמבינים בתורה, מהיכן אתה למד מיוכבד ומרים בעת שיראו מהאלהים כדכתיב (שמות א) ותיראן המילדות את האלהים, א"ר ברכיה בשם ר' חייא בר אבא שכר היראה תורה, שמיוכבד העמיד הקב"ה את משה וזכה שתכתב התורה על שמו שנאמר (מלאכי ג) זכרו תורת משה עבדי וכתיב (דברים לג) תורה צוה לנו משה, מרים ע"י שסרה מן הרע ומן החטא העמיד ממנה הקדוש ב"ה בצלאל וזכה לחכמה ולבינה, הה"ד ראה קראתי בשם בצלאל וכתיב ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת.ב ד"א קראתי בשם בצלאל אין כתיב כאן אלא

1234567891011121314151617181920