מלאכי

מלאכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8926 מקורות עבור מלאכי. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נו

 אמר להם הקב"ה מה אתם סבורין דיתהון כפתייה קימין כי עד סירים סבוכים (נחום א י) כי עד שרים סבוכים, אלא כסבאם סבואים (שם שם /נחום א'/) אישתריון יתהון כפתייה אוכלו כקש יבש (שם שם /נחום א'/), ובשעה ששלח אבינו אברהם את ידו ליקח את המאכלת לשחוט את בנו בכו מלאכי שרת הה"ד הן אראלם צעקו חוצה וגו' (ישעיה לג ז) מהו חוצה, ר' עזריה אמר חיצה, חיצה היא בידיה למיכס ית בריה, ומה היו א' נשמו מסילות (שם שם /ישעיהו ל"ג/ ח) אין אברהם מקבל את העוברים ואת השבים, שבת עובר אורח (שם שם /ישעיהו ל"ג/) היך דאת אמר

162

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סג

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סגכה (יט) [ואלה תולדות יצחק] וגו' כת' גיל יגיל אבי צדיק וגו' (משלי כג כד) גילה בזמן שהצדיק נולד. ויהי בימי אחז בן יותם וגו' (ישעיה ז א) אמר ר' הושעיה אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבון כל העולמים ווי שמלך אחז, אמר להם בן יותם הוא ואביו צדיק ואיני יכול לפשוט ידי בו. יולד חכם ישמחו בו (משלי שם שם /כ"ג כ"ד/) ר' הונא בשם ר' אחא מנין אתה אומר שכל מי שיש לו בן יגע בתורה שהוא מתמלא עליו רחמים תלמוד לומר בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני

163

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סה

 כל המעמיד בן רשע או תלמיד רשע עיניו כהות, תלמיד רשע מאחיה השילוני שהעמיד לירבעם וכהו עיניו [שנ' ואחיהו לא יכול לראות כי קמו עיניו משיבו (מ"א =מלכים א'= יד ד) שהעמיד ירבעם תלמיד רשע], בן רשע מיצחק, ד"א מראות מכח אתה הראיה, בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בכו מלאכי שרת שנ' הן אראלם צעקו חוצה וגו' (ישעיה לג ז) ונשלו דמעות מעיניהם לעיניו והיו רשומות בתוך עיניו, וכיון שהזקין כהו עיניו שנ' ויהי כי זקן יצחק וגו', ד"א מראות מכח אתה הראייה, שבשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק תלה עיניו למרום והביט בשכינה, מושלים [אותו משל] למה הדבר

164

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה סח

 אמ' כי בא השמש מלמד שהשקיע הקב"ה חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצינעה, לאוהבו שלמלך שבא אצלו לפרקים, אמר המלך כבו הפניסים שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצינעה [כך השקיע הקב"ה חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצינעה], ר' פינחס בשם ר' חנן שמע קול מלאכי שרת א' בא השמש בא השמש, בשעה שאמר יוסף הנה השמש והירח וגו' (בראשית לז ט) אמר יעקב מי גילה לו ששמי שמש, אותן שתי שעות שהשקיע לו הקב"ה בצאתו מבית אביו מתי החזירן לו, בחזירתו לבית אביו הה"ד ויזרח לו השמש וגו' (שם /בראשית/ לב לב), אמר לו

165

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה סט

 מתחדדת אלא ביריכה שלחברתה כך אין תלמיד חכם משבח אלא בחבירו שנ' ברזל בברזל יחד, ואיש יחד וגו' (שם שם /משלי כ"ז/), ואיש זה יעקב, כיון שעמד אבינו יעקב איש יחד פני רעהו שנתיחדה עליו השכינה שנ' והנה י"י נצב עליו וגו'.מה כת' למעלה מן העיניין והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים וגו' (בראשית כח יב) אמר ר' אבהו לבן מלכים שהיה ישן על גבי עריסה והיו זבובים שוכנים עליו וכיון שבאת מינקתו שחה עליו והיניקתו וברחו מעליו, כך בתחילה והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו, כיון שניגלה עליו הקב"ה ברחו מעליו [והנה י"י נצב עליו].[והנה י"י נצב עליו]

166

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עג

 ולוז וערמון חוטר חוור רטיב ודלוז ודדלוב. כך היה אבינו יעקב נותן את המקלות בתוך הבריכות שלמים והיתה הבהמה באה לשתות ורואה את המקלות ונרתעת לאחוריה והזכר רובעה והיתה יולדת כיוצא בו, אמר ר' הושעיא נעשו מים זרע בתוך מעיהם ולא היו חסרות אלא צורת הולד בלבד, אמר ר' חוניא מלאכי שרת היו טוענים מתוך צאן לבן ובאין ונותנין בתוך צאנו שליעקב הה"ד שא נא עיניך וראה כל העתודים (בראשית לא יב), עולים על הצאן אין כת' אלא העולים מאיליהם היו עולים, ר' תנחומא אמר שטף שלגשמים, רבנין אמ' ענני כבוד.(מב) [ובהעטיף הצאן] לא ישים והיו העטופים ללבן ר'

167

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עד

 משמש קודש וחול.לב (א) [וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם] אמר ר' אייבו דוויים וכפויים היו ולא היו מפרינים אלא בפה הה"ד וילך וישב לבן למקומו חזר לדויו, מלמד שנכנסו לסטין בביתו והיו מקרקרים כל הלילה.(ב ג) ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים כמה מלאכים היו לפני יעקב אבינו בכניסתו לארץ [ר' חונא בשם ר' אייבו ס' ריבוא] הה"ד ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ואין שכינה שורה פחות מס' ריבוא, רבנין אמ' ק"כ ריבוא ויקרא שם המקום ההוא מחנים, אמר ר' אייבו לקח מאילו ומאילו ושילח פרזבין לפניו ה"ה וישלח יעקב מלאכים וגו'.

168

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עה

 אבלו שלאבה /של אבא/ קודם ואחרכך אהרג את יעקב, ולא הספיק הקב"ה בידו לכך נאמר אל תתן י"י מאויי רשע וגו'.ד"א וישלח יעקב בוא וראה מה כת' למעלה מן העיניין ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה (בראשית לב ג) כמה היה מחנה אלהים שני אלפים ריבו מלאכי שרת שנ' רכב אלהים ריבותיים אלפים שנאן וגו' (תהלים סח יח), ויקרא שם המקום ההוא מחנים (בראשית שם שם /ל"ב ג'/) שתי מחנות למה ללמד שנשתנו ליעקב ד' אלפים מלאכי שרת ונדמו כולן לחיילות שלמלך, מהן לובשי ברזל ומהן רוכבי סוסים ומהן יושבין בקרונות, פגע בלובשי ברזל אמר להם שלמי אתם,

169

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עח

 אמר ליה שייצית סייבת ויאמר לא אשלחך כי אם בירכתני, אמר לו אותן המלאכים שבאו אצל אברהם לא פרשו ממנו אלא בברכה, אמר לו אותן נשתלחו על מנת כן אני לא שולחתי במנת כן, אמר ליה שיצית סייבת לא אשלחך כי אם בירכתני, ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן מלאכי שרת על ידי שגילו המיסטירין שלהקב"ה נדחו ממחיצתן קל"ח שנה אשמע לך ואדחה ממחיצתי, אמר ליה שיצית סייבת לא אשלחך כי אם ברכתני, אמר ר' הונא בסוף אמר אני אגלה לו ואם יאמר לי הקב"ה למה גיליתה לו אני אומר לפניו רבון כל העולמים בניך גוזרין גזירות ואינך מבטל

170

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עט

 חלפותא שכחון מילין מן הדין תרגומה ואתון להדא אגדה דערבייה למלפינה מן תמן, שמע קליה יאמר לחבריה תלי הדין טעונה עלי, תלי הדין יהבה עלי השלך על י"י יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק (תהלים נה כג), מה את מבסי בי מה את מעסי בי ועשותם רשעים וגו' (מלאכי ג כא), אתייה אתון סחייה גלמודה אנא ואני שכולה וגלמודה (ישעיה מט כא) אתייה אתון מעוררה למבניך אתייה אתון מעוררה ללויתיך העתידים עורר ליוייתן (איוב ג ח), אשאל לי מבניך אשאל לי מטאטיך וטאטיתיה במטאטי השמד (ישעיה יד כג), אשאל לי מרגליתיך אשאל לי כסירתיך, אפיק חדא אימרתא למרעייה

1234567891011121314151617181920