מלאכי

מלאכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8926 מקורות עבור מלאכי. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כ

 הבהמה ומכל חית השדה, כשם שהבהמה ארורה מן החיה שבעה כך נחש ארור מן הבהמה שבעה, בפתי רמשה סלק אמר ליה, התחיל מטיח ראשו בכותל, אמר כל מה שעמלתי לז' שנים בא זה והושיטה לי בקנה אתמהא.על גחונך תלך בשעה שאמר לו הקב"ה על גחונך תלך ירדו מלאכי השרת וקצצו ידיו ורגליו והיה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, בא נחש ללמד על מפלתה שלבבל ונמצא למד הימנה קולה כנחש ילך (ירמיה מו כב). ר' יודן ור' הונא חד מנהון אמר את גרמתה לביריותיי שיהו מהלכים גחונים על מיתיהם אף את על גחונך תלך. אמר ר' אלעזר אף קללתו

152

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כא

 ואדע כי כרובים המה (יחזקאל י כ), ואת להט החרב על שם משרתיו אש לוהט (תהלים קד ד), המתהפכת שמתהפכים פעמים אנשים פעמים נשים פעמים רוחות פעמים מלאכים. ד"א מקדם קודם גן עדן ניבראת גיהינם, גיהינם ניבראת בשיני וגן עדן בשלישי, ואת להט החרב על שם וליהט אותם היום הבא (מלאכי ג יט), המתהפכת שמתהפכת על אדם ומלהטתו מראשו ועד רגליו, אמר אדם מי יציל את בניי מאש לוהטת זו, ר' הונא בשם ר' אבא חרב מילה עשה לך חרבות צורים (יהושע ה ב), רבנין אמ' חרב תורה וחרב פיפיות בידם (תהלים קמט ו), כיון שראה אדם שבניו עתידין לובד

153

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כו

 היה לך ללמד סניגורייה, מיכן ואילך אין לך רשות.(ג) [ויאמר י"י לא ידון רוחי] וגו' אמר ר' ישמעאל איני נותן רוחי בהם בשעה שאני נותן מתן שכר לצדיקים (דאמ') ר' ינאי וריש לקיש [אמ'] אין גיהינם אלא יום הוא שמלהט את הרשעים מה טע' ולהט אתם היום (מלאכי ג יט), רבנין אמ' יש גיהינם נאם י"י אשר אור לו בציון וגו' (ישעיה לא ט), ר' יהודה בר' אילעיי אמר לא יום ולא גיהינם אלא אש היא שיוצאה מגוף הרשע ומלהטתו מה טע' תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם (שם /ישעיהו/ לג יא), אמר ר' יודה בר' אילעיי עוד

154

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מד

 אמר לו הקב"ה הן כדברך, אברם ושרי אין מולידים, אברהם ושרה מולידים.(ד) [והנה דבר י"י אליו] וגו' ר' יודן ור' לעזר בשם ר' יוסי י"י אליו דבר י"י אליו והנה דבר י"י אליו מלאך אחר מלאך מלאך אחר מלאך דיבור אחר דיבור דיבור אחר דיבור אני ושלשת מלאכי נגלים עליך ואומרים לך לוט ליטה לא ירת לאברהם, ר' הונא ור' לעזר בשם ר' יוסי כתיב והנה י"י בא ודברו עימו.(ה) [ויוצא אותו החוצה] ר' יהושע בשם ר' לוי וכי מחוץ לעולם הוציאו שאמר ויוצא אותו החוצה, אלא חוי ליה שקקי שמיא היך דאת אמר עד לא עשה ארץ

155

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מז

 ואת בריתי אקים את יצחק [אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת]] ר' הונא בשם ר' אידי אותה שנה מעוברת היתה.(כב) [ויכל לדבר אתו] תני הנפטר מחבירו בין גדול בין קטן צריך ליטול ממנו רשות, ממי נלמוד מאברהם, פעם אחת היה אברהם מדבר עם הקב"ה באו מלאכי השרת לדבר עמו אמר להם ניפטר מן השכינה שהיא גדולה מכם ואחרכן אדבר עמכם, כיון שדיבר עם הקב"ה כל צרכו אמר לפניו רבון כל העולמים צורך לדבר, אמר לו איפטר לשלום ויעל אלהים מעל אברהם. אמר ריש לקיש האבות הן הן המרכבה [ויעל אלהים מעל אברהם] ויעל מעליו אלהים (בראשית לה

156

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה מח

 ואינו מניח אדם מהול מישראל לירד בתוכה, ואותם שחטאו יותר מדיי מהו עושה להם, מעביר את הערלה מעל גבי תינוקות שמתו עד שלא מלו ונותנה עליהם ומורידם לגיהינם הה"ד שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו (תהלים נה כא), כחום היום לכשיבוא אותו היום שכתוב בו כי הנה היום בוער כתנור וגו' (מלאכי ג יט). כחם היום תני ר' ישמעאל וחם השמש ונמס (שמות טז כא) בארבע שעות, אתה אומר בארבע או אינו אלא בשש, כשהוא אומר כחום היום הרי שש שעות אמ', או חילוף, בד' שעות טולה קריר ושמשה שריב, בשש שעות טולה ושמשה שריבין, אמר ר' תנחומ' בשעה שאין לביריה

157

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נ

 כמראה הבזק (יחזקאל א יד) אמר ר' אייבו רצות אין כת' אלא רצוא רוצות לעשות שליחותן, כמראה הבזק ר' יודה בר' סימון בשם ר' לוי בר פרטא כזה שבוזק גפת בכירה, ר' חייא בר אבא אמר כרוחא לזיקא, רבנין אמ' כזיקא לעיינה, נפטרים מאברהם בשש שעות ובאין סדמה בערב, אלא מלאכי רחמים היו והיו ממתינים סבורים שמא אברהם מוצא להם זכות, וכיון שלא מצא להם זכות ויבואו שני המלאכים וגו'.[ויבאו שני המלאכים וגו'] והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש (איוב כג יג) תני אין מלאך אחד עושה ב' שליחות ולא ב' מלאכים עושים שליחות אחת ואת אמרת שני,

158

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נג

 ואת הילד, אלא מלמד שהכניסה בו עין רעה ונכנסה בו חמה ואבבית, תדע לך שכן דכת' ויכלו המים מן החמת שכן דרך החולה להיות שותה בכל שעה.ותשלך את הילד תחת אחד השיחים אמר ר' מאיר שכן דרך הרתמים להיות גדילים במדבר אמר ר' איסי ששם השיחו עמה מלאכי השרת.(טז) [ותלך ותשב לה מנגד הרחק] וגו' הכא את אמ' ותשב לה מנגד וגו' ולהלן אמ' אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה במידה (יהושע ג ד) הא למדנו נגד מנגד הרחק מרחוק, אמר ר' יצחק שני טוחים בקשת מיל, אמר ר' ברכיה כמטחת דברים כלפי מעלה, אמרה אתמול אמרתה

159

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נד

 שלום.אל אודות באר המים אשר גזלו אי זהו גזלן, ר' לעזר בר קפרא זה שגוזל בפרהסיא היך דאת אמר ויגזלו את כל אשר יעבר עליהם בדרך (שופטים ט כה) מה דרך פרהסיא אף גזלן פרהסיא, ר' שמעון בן יוחי מייתי לה מהכא והבאתם גזול את הפסח וגו' (מלאכי א יג) מה פסח מום שבגלוי אף גזלן בגלוי, ר' יוסי בשם ר' אבהו ר' חזקיה ר' אבהו בשם ר' שמעון בן לקיש לפני תשעה גנב לפי עשרה גזלן, ר' תנחומ' בשם ר' הונא לעולם אינו גזלן עד שיגזלנו מתחת ידו שנ' ויגזל את החנית מיד המצרי (ש"ב =שמואל ב'= כג

160

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נה

 נסה את אברהם].אחר הדברים האלה הרהורי דברים היו שם, מי הירהר, אברהם, אמר שמחתי ושמחתי הכל ולא הפרשתי להקב"ה לא פר ולא איל אחד, אמר לו הקב"ה על מנת שנאמר לך שתקריב לי את בנך ולא תעכב, על דעתיה דר' לעזר דאמר אלהים והאלהים הוא ובית דינו מלאכי שרת אמרו אברהם זה שמח ושימח את הכל ולא הפריש להקב"ה לא פר ולא איל, אמר להם הקב"ה על מנת שנאמר לו שיקריב לי את בנו ולא יעכב, יצחק וישמעאל היו מדיינין זה עם זה, זה אמר אני חביב ממך שמלתי לי"ג שנה וזה א' אני חביב ממך שמלתי לח' ימים,

1234567891011121314151617181920