מלאכי

מלאכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8926 מקורות עבור מלאכי. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נה

 ד אחר הדברים האלה אחר הרהורי דברים שהיו שם מי הרהר אברהם הרהר ואמר שמחתי ושמחתי את הכל ולא הפרשתי להקב"ה לא פר אחד ולא איל אחד, אמר לו הקב"ה ע"מ שנאמר לך שתקריב לי את בנך ולא תעכב, על דעתיה דר"א דאמר, אלהים והאלהים, הוא ובית דינו, מלאכי השרת אמרו, אברהם זה שמח ושימח את הכל ולא הפריש להקב"ה לא פר אחד ולא איל אחד, אמר להן הקב"ה על מנת שנאמר לו שיקריב את בנו ולא יעכב, יצחק וישמעאל היו מדיינים זה עם זה, זה אומר אני חביב ממך שנמלתי לשלש עשרה שנה וזה אמר חביב אני ממך שנמלתי

132

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נו

 ירמיהו אמר להם הקב"ה מה אתם סבורים דאלין כפתיא קיימין שנא' (נחום א) כי עד סירים סבוכים וכסבאם סבואים כי עד שרים סבוכים אלא כסבאם סבואים אשתרון יתהון כפתיא, דכתיב (שם /נחום א'/) אכלו כקש יבש מלא, בשעה ששלח אבינו אברהם את ידו ליקח את המאכלת לשחוט את בנו, בכו מלאכי השרת הה"ד (ישעיה לג) הן אראלם צעקו חוצה, מהו חוצה רבי עזריה אמר חוצה חיצה הוא בריה למיכס ית בריה, ומה היו אומרים (שם /ישעיהו ל"ג/) נשמו מסלות אין אברהם מקבל את העוברים ואת השבים, שבת עובר אורח, היך מה דאת אמר חדל להיות לשרה, הפר ברית, ואת בריתי

133

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סג

 בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סגפרשת תולדות א [כה, יט] ואלה תולדות יצחק בן אברהם (משלי כג) גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו, גילה אחר גילה, בזמן שהצדיק נולד, (ישעיה ז) ויהי בימי אחז וגו' אמר רבי הושעיא אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ב"ה רבון כל העולמים ווי שמלך אחז אמר להן בן יותם הוא ואביו צדיק ואיני יכול לפשוט את ידי בו, ויולד חכם ישמח בו, ר' לוי אמר מנין אתה אומר שכל מי שיש לו בן יגע בתורה שהוא מתמלא עליו רחמים ת"ל (משלי כג) בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, ר"ש

134

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סה

 או תלמיד רשע סוף שעיניו כהות, תלמיד רשע מאחיה השילוני (מלכים א יד) ואחיה לא יכול לראות כי קמו עיניו משיבו, שהעמיד את ירבעם תלמיד רשע, בן רשע מיצחק, ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו, ד"א מראות מכח אותה ראיה שבשעה שעקד אברהם אבינו את בנו על גבי המזבח בכו מלאכי השרת, הה"ד (ישעיה לג) הן אראלם צעקו חוצה וגו', ונשרו דמעות מעיניהם לתוך עיניו והיו רשומות בתוך עיניו וכיון שהזקין כהו עיניו הה"ד ויהי כי זקן יצחק וגו', ד"א מראות מכח אותה הראיה שבשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח תלה עיניו במרום והביט בשכינה, מושלים

135

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סח

 בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצינעה, משל לאוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים אמר המלך כיבו את הנרות כיבו הפנסין שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצינעה, כך השקיע הקב"ה גלגל חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצינעה, ר' פנחס בשם רבי חנין דציפורן אמר שמע קולן של מלאכי השרת אומרים בא השמש בא השמש, אתא שימשא, אתא שימשא, בשעה שאמר יוסף והנה השמש והירח אמר יעקב מי גלה לו ששמי שמש, אותן שתי שעות שהשקיע לו הקב"ה חמה בצאתו מבית אביו אימתי החזירן בחזירתו לבית אביו, הה"ד (בראשית לב) ויזרח לו השמש, אמר לו הקב"ה את סימן

136

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סט

 יחד פני רעהו איש זה יעקב כיון שעמד אבינו יעקב איש יחד פני רעהו שנתייחדה עליו השכינה, והנה ה' נצב עליו.ג א"ר אבהו משל לבן מלכים שהיה ישן על גבי עריסה והיו זבובים שוכנים עליו וכיון שבא מניקתו שחה עליו מניקתו וברחו מעליו, כך בתחלה והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו כיון שנתגלה עליו הקב"ה ברחו מעליו, ר' חייא רבה ור' ינאי, חד אמר עליו על סולם, וח"א עליו על יעקב, מאן דאמר עליו על הסולם ניחא, אלא למ"ד עליו על יעקב מי מתקיים עליו, א"ר יוחנן הרשעים מתקיימין על אלהיהם (בראשית מא) ופרעה חולם והנה עומד על היאור,

137

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עג

 חסירות אלא צורת הולד בלבד, מעשה בכושי אחד שנשא לכושית אחת והוליד ממנה בן לבן, תפס האב לבן ובא לו אצל ר' א"ל שמא אינו בני א"ל היה לך מראות בתוך ביתך א"ל הן א"ל שחורה או לבנה א"ל לבנה, א"ל מיכן שהיה לך בן לבן, א"ר הונא דבית חורון מלאכי השרת היו טעונים מתוך צאנו של לבן באים ונותנים בתוך צאנו של יעקב, הה"ד שא נא עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן עולים על הצאן אין כתיב כאן אלא העולים מאליהם היו עולים, ר' תנחומא אמר שטף של גשמים, רבנן אמרי ענני כבוד, ובהעטיף הצאן לא ישים והיו

138

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עד

 בבוקר וגו', ויברך אתהם וגו', א"ר אייבו דווים וסגופים היו בעל כרחם ולא היו מפרינים אלא בפה, הה"ד וישכם לבן בבוקר, וילך וישב לבן למקומו לסורו מלמד שנכנסו לסטים בתוך ביתו והיו מקרקרים (נ"א מקרטעים) בו כל הלילה.יז [לא, ב - ג] ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים, כמה מלאכים היו חלים ומרקדים לפני אבינו יעקב בכניסתו לארץ, ר' הונא בשם ר' אייבו אמר ס' רבוא מלאכים היו חלים לפני יעקב אבינו בכניסתו לארץ, הה"ד ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ואין שכינה שורה פחות מששים רבוא, רבנן אמרי ק"ך רבוא, ויקרא שם המקום ההוא מחנים, מחנה הרי

139

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עה

 בוא וראה מה כתיב למעלה מן הענין (שם /בראשית/ לב) ויאמר יעקב כאשר ראם, כמה היה מחנה אלהים שני אלפים רבוא ממלאכי השרת, שנאמר (תהלים סח) רכב אלהים רבותים אלפי שנאן ה' בם סיני בקודש, ויקרא שם המקום ההוא מחנים, שתי מחנות למה מלמד שנתנו לו ליעקב ארבעת אלפים רבוא מלאכי השרת ונדמו לחיילות של מלך, מהן לובשי ברזל ומהן רוכבי סוסים ומהן יושבי קרנות, פגע בלובשי ברזל אמר להם משל מי אתם אמרו לו של יעקב, פגע ברוכבי סוסים אמר להם משל מי אתם אמרו לו של יעקב, פגע ביושבי קרנות אמר להם משל מי אתם אמרו לו של

140

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עח

 מקלס היום, אמר שייצא סייבת לא אשלחך כי אם ברכתני, אמר לו אותן המלאכים שבאו אצל אברהם לא פירשו ממנו אלא בברכה, אמר לו אותן נשתלחו על מנת כך אבל אני לא נשתלחתי לכך, אמר לו שייצת סייבת לא אשלחך, ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן אמר אמרו לו מלאכי השרת על ידי שגלו מסטורין של הקב"ה נדחו ממחיצתן מאה ול"ח שנה, אשמע לך ואדחה ממחיצתי, אמר שייצת סייבת לא אשלחך כי אם ברכתני, א"ר הונא בסוף אמר אני מגלה לו אם אומר לי הקב"ה למה גלית לו אני אומר לפניו רבונו של עולם נביאיך גוזרין גזירות ואין אתה

1234567891011121314151617181920