מלאכי

מלאכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8926 מקורות עבור מלאכי. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ט

 עושים תשובה של רמיות, ושלא יהו הרשעים אומרים כלום הצדיקים חיים אלא שהן מסגלין מצות ומעשים טובים אף אנו נסגל מצות ומעשים טובים נמצאת עשיה שלא לשמה, רבי יוחנן ור"ש בן לקיש, רבי יוחנן אמר מפני מה נגזרה מיתה על הרשעים אלא כל זמן שהרשעים חיים הם מכעיסים להקב"ה הה"ד (מלאכי ב) הוגעתם ה' בדבריכם, כיון שהן מתים, הן פוסקים מלהכעיס להקב"ה, שנאמר (איוב ג) שם רשעים חדלו רוגז שם חדלו מלהכעיס להקב"ה, מפני מה נגזרה מיתה על הצדיקים אלא כל זמן שהצדיקים חיים הם נלחמים עם יצרן, כיון שהם מתים הם נחין, הה"ד (שם /איוב ג'/) ושם ינוחו יגיעי

122

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יח

 או ששניהם מגרשין זה את זה, אמר רבי יוחנן אשתו מגרשתו ונותנת לו דופורון, תני ר' חייא עובד כוכבים שגירש את אשתו והלכה ונישאת לאחר והלכו שניהם ונתגיירו, איני קורא עליו (דברים כד) לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה וגו' רבי אחא בשם ר' חנינא בר פפא אמר בכל ספר מלאכי כתיב ה' צבאות, ובכאן כתיב אלהי ישראל שנאמר (מלאכי ב) כי שנא שלח אמר ה' אלהי ישראל כביכול לא יחול שמו אלא על ישראל בלבד, אמר רבי חגי בשעה שעלו ישראל מן הגולה, נתפחמו פני הנשים מן השמש והניחו אותן, והלכו להם ונשאו נשים עמוניות, והיו מקיפות את המזבח

123

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כ

 ומכל חית השדה, וכשם שהבהמה ארורה מן החיה שבעה, כך נחש ארור מהבהמה שבעה, כמפני רמשא סלק ואמר ליה, התחיל מטיח ראשו לכותל, אמר כל מה שעמלתי שבע שנים בא זה והושיטו לי בקנה אחד.ה על גחונך תלך, בשעה שאמר לו הקב"ה על גחונך תלך, ירדו מלאכי השרת וקצצו ידיו ורגליו והיה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו בא נחש ללמד על מפלתה של מצרים ונמצא למד ממנה שנאמר (ירמיה מו) קולה כנחש ילך, רבי יודן ורבי הונא חד מנהון אמר אתה גרמת לבריות שיהו מהלכי גחונים על מתיהם, אף אתה על גחונך תלך, א"ר אליעזר אף קללתו של

124

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כא

 הה"ד (יחזקאל י) היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ואדע כי כרובים המה, ואת להט, ע"ש (תהלים קד) ומשרתיו אש לוהט, המתהפכת, שהם מתהפכים פעמים אנשים פעמים נשים, פעמים רוחות, פעמים מלאכים, ד"א מקדם, מקודם לג"ע נבראת גיהנם, גיהנם בשני, וג"ע בשלישי, ואת להט החרב המתהפכת, ע"ש (מלאכי ג) וליהט אותם היום הבא, המתהפכת, שהיא מתהפכת על האדם ומלהטתו מראשו ועד רגליו, ומרגליו ועד ראשו אמר אדם מי מציל את בני מאש לוהטת זו, רבי הונא בשם רבי אבא אמר חרב מילה, שנאמר (יהושע ה) עשה לך חרבות צורים, רבנין אמרי חרב תורה שנאמר (תהלים קמט) וחרב

125

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כו

 ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם, אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי איני נותן רוחי בהם בשעה שאני נותן מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא, שנאמר (יחזקאל לו) ואת רוחי אתן בקרבכם, רבי ינאי ורבי שמעון בן לקיש תרויהון אמרין אין גיהנם לעתיד לבא אלא יום הוא שמלהט את הרשעים, מ"ט (מלאכי ג) כי הנה יום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושי רשעה קש וליהט אותם היום הבא, ורבנן אמרי יש גיהנם שנאמר (ישעיה לא) נאם ה' אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים, רבי יהודה בר רבי אלעי אמר לא יום ולא גיהנם אלא אש היא שתהיה יוצאת

126

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מז

 שבעות מטות אומר סלה, ואת בריתי אקים את יצחק, ר' הונא בשם ר' אידי אותה השנה מעוברת היתה.ו [יז, כב] ויכל לדבר אתו, תני הנפטר מחבירו בין גדול בין קטן צריך ליטול ממנו רשות, ממי את למד מאברהם פעם אחת היה אברהם מדבר עם הקב"ה באו מלאכי השרת לדבר עמו, אמר להן נפטר מן השכינה שהיא גדולה מכם תחלה אח"כ אני מדבר עמכם, כיון שדבר עם הקב"ה כל צרכו, אמר לפניו רבון העולמים צריך אני לדבר, א"ל הפטר בשלום, הה"ד ויעל אלהים מעל אברהם, אר"ל האבות הן הן המרכבה שנא' ויעל אלהים מעל אברהם, ויעל מעליו אלהים (בראשית כח)

127

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מח

 לעתיד לבא אברהם יושב על פתח גיהנם ואינו מניח אדם מהול מישראל לירד לתוכה ואותן שחטאו יותר מדאי מה עושה להם מעביר את הערלה מעל גבי תינוקות שמתו עד שלא מלו ונותנה עליהם ומורידן לגיהנם הה"ד (תהלים נה) שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו, כחום היום, לכשיבוא אותו היום שכתוב בו (מלאכי ג) כי הנה היום בא בוער כתנור, כחום היום, תני ר' ישמעאל כחום היום הרי שש שעות אמורות הא מה אני מקיים (שמות טז) וחם השמש ונמס בד' שעות אתה אומר ד' שעות או אינו אלא בו' שעות כשהוא אומר כחום היום הרי ו' שעות אמורות, או חילוף כחום

128

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נ

 רצוא ושוב כמראה הבזק, א"ר אייבו רצות אין כתיב כאן, אלא רצוא רצין לעשות שליחותן כמראה הבזק, ר"י בשם רבי סימון בשם רבי לוי בר פרטא כזה שהוא בוזק גפת בכירה, רבי חייא בר אבא אמר כרוחא לזיקא רבנן אמרי כזיקא לעננא, נפטרים מאברהם בשש שעות, ובאין סדומה בערב, אלא מלאכי רחמים היו והיו ממתינים וסבורים שמא ימצא להם זכות, וכיון שלא מצא להם זכות, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב.ב (איוב כג) והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש, תנא אין מלאך אחד עושה שתי שליחות, ולא שני מלאכים עושים שליחות אחת, ואת אמרת שני, אלא מיכאל אמר בשורתו

129

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נג

 אלא מלמד שהכניסה בו [שרה] עין רעה ונכנסה בו חמה ואכאבית, תדע לך שכן, דכתיב ויכלו המים מן החמת, שכן דרך החולה להיות שותה הרבה ובכל שעה, ותשלך את הילד תחת אחד השיחם, אמר ר' מאיר שכן דרך הרתמים להיות גדלים במדבר, א"ר אמי תחת אחד השיחם ששם השיחו עמה מלאכי השרת, ותלך ותשב לה מנגד, נאמר כאן ותשב לה מנגד, ולהלן הוא אומר (במדבר ב) מנגד סביב לאהל מועד, הרחק הכא את אומר הרחק כמטחוי קשת, ולהלן את אמר (יהושע ג) אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה במדה הא למדנו נגד מנגד, ורחוק מרחוק, א"ר יצחק כמטחוי קשת

130

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נד

 שלום שאין עמו תוכחה אינו שלום, על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך, ואי זהו גזלן בר קפרא אמר זה שהוא גוזל בפרהסיא, היך מה דאת אמר (שופטים ט) ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, מה דרך בפרהסיא אף גזלן בפרהסיא, ר' שמעון בן יוחאי מייתי לה מהכא (מלאכי א) והבאתם גזול את הפסח ואת החולה, מה פסח וחולה מומין בגלוי אף גזלן בגלוי, רבי אבהו בשם ריש לקיש אמר לפני ט' גנב ולפני עשרה גזלן, רבי תנחומא בשם ר' הונא לעולם אינו גזלן עד שיגזלה מידו שנאמר (שמואל ב כג) ויגזול את החנית מיד המצרי, ויאמר אבימלך

1234567891011121314151617181920