מלאכי

מלאכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8926 מקורות עבור מלאכי. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

מדרש תנאים לדברים פרק ג

 במחילה שלא אעבור חי אעבור מת יקברו עצמותי בארץ ישראל אמר לו המקום רב לך אל תוסף דבר אלי: ד"א רב לך אמר לו הרבה ממה שבקשת נתון לך אלו היית נכנס לארץ ישראל היית נכנס לתוך בני אדם מתים ובני אדם מתים קוברין אותך ועכשו את נכנס לתוך מלאכי שרת ומלאכי שרת קוברין אותך שנ' (דב' ל"ד ה') וימת שם משה עבד ה' בא' מו' על פי ה': ד"א רב לך אמר לו הרבה ממה שבקשת נתון לך אלו היית נכנס לארץ ישראל לא היית מספיק לראותה כל ימיך ועכשו הריני מראה אותך כלו באצבע שנ' (שם א' - ג')

112

מדרש תנאים לדברים פרק יא

 ור' יהושע ור' צדוק מסובין בבית משתה שלבנו שלרבן גמליאל מזג רבן גמליאל את הכוס לר' אליעזר ולא רצה ליטלו נטלו ר' יהושע אמ' לו ר' אליעזר מה זה יהושע בדין הוא שאנו מסובין ורבן גמליאל ביר' עומד ומשמשינו אמ' לו ר' יהושע הנח לו וישמש אברהם גדול העולם שימש מלאכי שרת וכסבור שהן ערביים עובדי ע"ז שנ' (בר' י"ח ב') וישא עיניו וירא והנה של' אנ' והלא דברים קל וחומר ומה אברהם גדול העולם שמש ערביים גמליאל ביר' לא ישמשינו אמר להן ר' צדוק הנחתם כבוד המקום ואתם עסיקין בכבוד בשר ודם מה אם מי שאמ' והיה העולם משיב

113

מדרש תנאים לדברים פרק יד

 לב יט) וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו ויאמר אסתירה פני מהם אלא שהפרש בין עושין רצונו של מקום ובין שאין עושין רצונו שכשהן עושין רצונו של מקום הרי הוא מיחד שמו עליהן וקורא אותן בנים שנ' בנים אתם לה' אלהיכם: בני ישראל נקראו בנים שנ' בנים אתם לה' אלהיכם: מלאכי השרת נקראו בנים שנ' (איו' א ו) ויהי היום ויבואו בני האלהים להתיצב על ה': אבל איני יודע איזה מהן חביב ת"ל (שמות ד' כב) ואמרת אל פרעה כה אמר ה' בני בכורי ישראל: ישראל נקראו עבדים כי עבדי הם (ויק' כה מב) ומלאכי שרת נקראו עבדים הן בעבדיו

114

מדרש תנאים לדברים פרק כג

 חכמה יראת ה' וכתב עקב ענוה יראת ה': יראת חאט /חטא/ לידי חסידות שמרה נפשי כי חסיד אני (תה' פו ב): חסידות לידי רוח הקדש אז דברת בחזון לחסידיך (שם פט כ) רוח הקדש לידי תחית המתים ונתתי רוחי בכם וחייתם (יחז' לז יד): תחיית המתים לידי אליהו ז"ל שנ' (מלאכי ג כג) הנני שלח לכם את אליהו הנביא והשיב לב אבות על בנים:פסוק טז(טז). לא תסגיר עבד אל אד' למה נאמ' לפי שהוא אומ' (שמות כג לג) לא ישבו באר' פן יח' אתך לי או אפלו קבלו עליהם שלא לעבוד ע"ז ת"ל לא תסג' עב' אל אד'

115

מדרש תנאים לדברים פרק לב

 הגשמים וקשה בימות החמה צפונית יפה בימות החמה וקשה בימות הגשמים לעולם מערבית יפה לעולם מזרחית קשה:פסוק ג(ג). כי שם ה' אקרא מלמד שלא רצה משה להזכיר שמו שלהקב"ה אלא לאחר עשרים ואחד דבר שהן שמונים וחמש אותיות וממי למד משה ממלאכי השרת מלמד שאין מלאכי שרת מזכירים שמו שלהקב"ה עד שהן אומ' ק' ק' ק' ה' צב' אמ' משה דיי להיות פחות אחד משבעה ממלאכי השרת והרי הדברים קל וחומר מה אם משה רבן שלנביאים שלא היה בעולם גדול ממנו לא רצה להזכיר שמו שלהקב"ה אלא לאחר אחד ועשרים דבר שהן שמונים וחמש אותיות על אחת כמה

116

מדרש תנאים לדברים פרק לד

 עומד ומתחנן לפני הקב"ה שיכנס לארץ ישראל הלך לו לארץ ישראל אמ' לה שמא נפשו שלמשה כאן אמרה לו [ולא] תמצא בארץ החיים (איוב כח יג) הלך לו אצל ענני כבוד אמ' (לו) [להם] שמא נפשו שלמשה כאן אמ' לו ונעלמה מעיני כל חי (שם כח כא) הלך לו אצל מלאכי השרת אמ' להן שמא נפשו שלמשה כאן אמ' ומעוף השמים נסתרה (שם) אלו מלאכי השרת שנקראו מעופפין הלך לו אצל התהום אמ' לו שמא נפשו שלמשה כאן אמ' לו לאו שנ' תהום אמ' לא בי הוא (שם כח יד) הלך אצל שאול ואבדון ואמ' ראיתם משה אמ' לו שמעו

117

סדר עולם רבה (ליינר) פרק ג

 שם /ישעיהו/ סו כג), רבי יוחנן בן נורי אומר מן הפסח ועד העצרת, שנאמר ומדי שבת בשבתו (שם /ישעיהו ס"ו כ"ג/), לאחר י"ב חדש פושעי ישראל שעברו על התורה ועל המצות נפשן כלה וגופן כלה והן נעשין אפר וגיהנם פולטתן והרוח מפזרתן תחת כפות רגלי הצדיקים, שנאמר ועסותם רשעים וגו' (מלאכי ג כא), אבל מי שפירשו מדרכי צבור כגון הצדוקין והמסורות והחניפין והאפיקורוסין ושנתנו חתיתם בארץ החיים ושכפרו בתחיית המתים והאומרים אין תורה מן השמים והמלעיגין על דברי חכמים גיהנם ננעלת בפניהם ונידונין בתוכה לעולמי עולמים, שנאמר ויצאו וראו וגו' (ישעיה סו כד), ולא עוד אלא ששאול כלה והן אינן

118

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה א

 וגן עדן, רבי תנחומא משום רב הונא אמר (שמות לח) ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את אשר צוה אותו משה לא נאמר אלא את כל אשר צוה ה' את משה, אפילו דברים שלא שמע מפי רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני, רבי חונייא בשם רבי אמר (מלאכי ב) תורת אמת היתה בפיהו אלו דברים ששמע מפי רבו, ורבנן אמרי (משלי ג) כי ה' יהיה בכסלך אפילו דברים שאתה כסיל בהן, ושמר רגלך מלכד רבי דוסאי אמר מן ההוריה, רבי אבהו אמר מן העבירה, ר' לוי אמר מן המזיקין, א"ר אבדימוס אם נתת מכיסך צדקה, הקב"ה הוא

119

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ו

 לכל בריה, דכתיב (תהלים יט) ואין נסתר מחמתו, גלגל חמה יש לו נרתיק, שנאמר (שם /תהלים י"ט/) לשמש שם אהל בהם ובריכה של מים לפניו, בשעה שהוא יוצא הקדוש ב"ה מתיש כחו במים שלא יצא וישרוף את העולם, אבל לע"ל =לעתיד לבוא= הקב"ה מערטלו מנרתיקו ומלהט בו את הרשעים שנאמר (מלאכי ג) וליהט אותם היום הבא, רבי ינאי ור"ש תרוייהון אמרין אין גיהנם אלא יום שהוא מלהט את הרשעים מה טעם (שם /מלאכי ג'/) הנה יום בא בוער כתנור וגו', רבנן אמרי יש גיהנם שנאמר (ישעיה לא) נאם ה' אשר אור לו בציון וגו', ר"י בר אילעאי אומר לא יום,

120

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ח

 צדיקים כי הודיע ה' דרך הצדיקים למלאכי השרת, ודרך רשעים תאבד, איבדה מהם, גילה להם שהצדיקים עומדים ממנו ולא גילה להם שהרשעים עומדים הימנו, שאלו גלה להם שהרשעים עומדים הימנו לא היתה מדת הדין נותנת שיברא.ה א"ר סימון בשעה שבא הקב"ה לבראת את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים, וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא, ומהם אומרים יברא, הה"ד (תהלים פה) חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים, צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר אל יברא דכוליה קטטה, מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ

1234567891011121314151617181920