מלאך

מלאך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5577 מקורות עבור מלאך. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה א

 תינוק. ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. ר' יהושע אומר, אימתי הצילו המקום, באותה שעה שאמר לו דתן, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו וגו' וישמע פרעה את הדבר הזה. אמר, תפשו את משה והעלוהו לבימה וכפתוהו והניחו הסייף על צוארו. באותה שעה ירד מלאך ונדמה להם כדמותו של משה. תפסו את המלאך והניחו את משה. [ר' אליעזר אומר, בני אדם שתפשו את משה,] עשאן המקום כתים כתים אלמים חרשים וסומים, והיו אומרים לאלמים היכן הוא משה ולא היו מדברים, ולחרשים ולא היו שומעין, ולסומין ולא היו רואין, כענין שנאמר +שמות ד יא+ ויאמר ה' אליו

72

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ט

 ז+ כן בנות צלפחד דוברות, +שם /במדבר/ לו ה+ כן מטה בני יוסף דוברים; אשרי בני אדם שהמקום הודה לדבריהם. וכן הוא אומ' +שם /במדבר/ יד כ+ ויאמר ה' סלחתי כדברך; [עתידים או"ה לומר] אשרי אדם שהמקום הודה לדבריו. - +דברים ה כו+ מי יתן והיה לבבם זה. אלו איפשר להעביר מלאך המות הייתי מעבירו, אלא שכבר נגזרה גזירה. רבי יוסי אומר על תנאי כך עמדו ישראל על הר סיני, על תנאי שלא ישלוט בהם מלאך המות, שנאמר +תהלים פב ו+ אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם; חבלתם מעשיכם, שם שם /תהלים פב/ אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפולו. ויאמר

73

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה י

 שמים, שנאמר +שמות ל יב+ כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם וגו', ואומר +מ"ב =מלכים ב'= יב ה+ איש כסף נפשות ערכו, ואומר +משלי יג ח+ כופר נפש איש עשרו, ואומר +דניאל ד כד+ להן מלכא מלכי ישפר עלך וחטאך בצדקה פרוק, ואומר +איוב לג כג+ אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו, ואומר +שם שם /איוב לג/ כד+ ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר, נמצינו למדים קדשים יש להם פדיון וקדשים אין להם פדיון, אסורים באכילה יש להם פדיון, [אסורים באכילה אין להם פדיון, אסורים בהנאה יש להם פדיון], אסורין בהנאה אין להם

74

מכילתא דרבי ישמעאל כי תשא - מסכתא דשבתא פרשה א

 מכילתא דרבי ישמעאל כי תשא - מסכתא דשבתא פרשה א פרשת כי תשא ויאמר יי' אל משה לאמר. לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח. - אך את שבתותי תשמורו, למה נאמר, לפי שהוא אומר +שמות כ י+ לא תעשה כל מלאכה, אין לי אלא דברים שהם משום מלאכה, דברים שהן משום שבות מנין, תלמוד לומר אך את שבתותי תשמורו, להביא דברים שהן משום שבות. - כבר היה רבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא מהלכין בדרך, ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך אחריהם, ונשאלה שאלה זו בפניהם, מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת; נענה

75

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק ג

 מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק גפסוק ב(ב). ומשה היה רועה וכו' וירא מלאך ה' אליו וכו'. ר' שמעון בן יוחאי אומר מפני מה נגלה הקב"ה משמי מרום והיה מדבר עם משה מתוך הסנה. אלא מה הסנה הזה קשה מכל אילנות שבעולם שכל צפור שנכנסת לתוכה אינה יוצאת מתוכו בשלום עד שמתחתכת איברים איברים. כך היה שיעבודן של ישראל במצרים קשה מכל שיעבוד שבעולם. ומעולם לא יצא ממצרים לא עבד ולא שפחה בן חורין אלא הגר בלבד שנא' ויצו עליו פרעה וגו' (בר' יב כ).פסוק ז(ז). ומנין שהיה שיעבודן של ישראל קשה מכל שיעבוד שבעולם שנא'

76

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד

 וגו' (שם) נעשה ערמות שנא' וברוח אפך נערמו מים וגומ' (שמ' טו ח) יצאו להן זכרי מים מתוקים מתוך מים מלוחים קפא הים על שני חלקים נעשה כמן בולס של זכוכית שנא' קפאו תהומות בלב ים (שמ' טו ח). סל' פסו'פסוק יט(יט). ויסע מלאך האלהים וגו' ר' יהודה אומ' הרי זה מקרא עשיר במקומות הרבה מושלו משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה מהלך בדרך ובנו עמו במדבר באו ליסטין לשבותו מלפניו נטלו ונתנו לאחוריו בא זאב ליטלו מאחוריו נטלו ונתנו לפניו ליסטים מלפניו וזאב מאחוריו נטלו והרכיבו על כתיפו כענין שנ' ובמדבר אשר ראית אשר נשאך

77

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 שרת שנא' ייי אדונינו מה אדיר שמך וגומ' (תה' ח ב) כי גאה גאה הגאני והגאיתיו הגאני במצ' ואמרת אל פרעה כה אמר ייי וגומ' (שמ' ד כב) אף אני הגאיתיו ואמרתי לפניו שירה השיר יהיה לכם וגומ' (ישע' ל כט) כי גאה גאה הגאני והגאיתיו הגאני על הים ויסע מלאך האלקים (שמ' יד יט) ואף אני הגאיתיו ואמרתי לפניו שירה זה אלי ואנוהו. ד"א כי גאה גאה ועתיד להתגאות שנא' כי יום לייי צבא' על כל וגומ' (ישע' ב יב) וכול עניינא. ד"א כי גאה גאה מתגאה הוא על כל הגאים במה שאומ' העו' מתגאין לפניו בו נפרע מהן

78

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יח

 פסוק ד(ד). ושם האחד אליעזר כי אלקי אבי בעזרי ויצ' מחרב פרעה. אימתי הצילו המקום ר' יהושע אומר בשעה שאמר לו דתן מי שמך לאיש שר ושפט עלינו (שמ' ב יד). ר' אלעזר המודעי אומר תפסו את משה והעלוהו לבימה כפתוהו והניחו לו סייף על צוארו ירד מלאך מן השמים כדמות משה תפשו את המלאך והניחו את משה. ר' אליעזר אומר בני אדם שתפשו את משה עשאן המקום כתים כתים אלמים חרשים וסומין. אומרין לאלמים היכן הוא משה ואינן יכולים לדבר. לחרשים ואינן שומעין. לסומין ואינן רואין וכן הוא אומ' מי שם פה לאדם וג' (שמ' ד יא).פסוק

79

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט

 ברכיו מפני שמתירא מפני מי שחזק ממנו אבל נשר שאין מתירא מפני מי שחזק ממנו מניחן על כתיפיו. ויניחן בין רגליו מתירא הוא מאבני קלע ומן החצים שבני אדם מזרקין בו לפיכך עושה עצמו מחיצה בין בניו לבני אדם. כך עשה המקום מלאכי שרת מחיצה בין ישראל למצרים שנ' ויסע מלאך האלקים וג' (שמ' יד יט) ד"א מה נשר זה מפריש בכנפיו ומחזירן לפי שעה כך ישראל היו הולכין שנים עשר מיל וחוזרין שנים עשר מיל על כל דיבר ודיבר וכן הוא אומר ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה (יחז' טז יג). ד"א מה נשר זה עולה ממטה למעלה בשעה קצרה

80

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כג

 משום נבלה אסור לבשל בחלב עוף שאסור משום נבלה יכול אסור לבשלו בחלב ת"ל בחלב אמו יצא עוף שאין לו חלב אם. לא תבשל גדי בחלב אמו אין לי אלא גדי בחלב אמו פרה בחלב אמה מנין ת"ל בחלב מכל מקום.פסוק כ(כ). הנה אנכי שלח מלאך לפניך זה נביא וכן הוא אומר ויעל מלאך ה' מן הגלגל אל הבוכים (שופ' ב א). לפניך שיהא מאיר לפניך כנר שהוא מאיר לכל הבית. לשמרך בדרך להזהירך על דברי תורה וכן הוא אומר בכל הדרך אשר צוה ה' אלקיכם אתכם תלכו (דב' ה ל). ולהביאך לארץ ישראל אל המקום זה שילה.

1234567891011121314151617181920