מלאך

מלאך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5577 מקורות עבור מלאך. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לז

 של משה רבינו. ואילו] של אברהם אבינו. רבי נתן אומר אף כתב והמכתב והלוחות. רבי יהושע אומר אף (והעד) [העור] והשמיר. רבי נחמיה אומר אף האור והפרדה: עשרה שמות נקראת נבואה משא. משל. מליצה. חידה. הטיפה. צווי. דיבור. אמירה. חזון. נבואה: עשרה שמות נקרא נביא עבד. מלאך שליח. צופה. חוזה. חולם. ציר. רואה. נביא. איש האלהים: עשרה נקראו איש האלהים משה. אלקנה. שמואל. דוד. עדו. שמעיהו. אליהו. אלישע. מיכיהו. (עמוס) [אמוץ]: משה נקרא איש האלהים שנאמר וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים (דברים ל"ג א'). אלקנה נקרא איש האלהים שנאמר ויבא איש האלהים (שמואל א' ב' כ"ז). שמואל נקרא

42

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ד

 תמים פעלו וגו'. באותה שעה אמ' הקב"ה לסמאל ולכל מלאכי השרת. אמר סמאל להב"ה רבש"ע כל מלכי עולם אלך אצלם ואקח את נפשם ואת נשמתם ולא אחר את דבריך אבל לפני בן עמרם אין אני יכול לעמוד אצלו. קצף עליו הב"ה ואמ' צא והביא נשמתו של משה. מה עשה סמאל מלאך המות שלף את חרבו מתערה ועמד לפני משה מיד. עמד משה בחימה גדולה ונטל את מטה האלהים בידו שחקוק שם המפורש שבו בקע הים ועשה נסין גדולים וגער בו וכעס עליו עד שנס מלפניו ואח"כ רץ אחריו בשם המפורש ותפסו והכהו ונטל קרן חדרו ועיור את עיניו ושגרו מלפניו

43

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ז

 יסתבל גופו על המשענת. ואם אין משענת בידו לא יכול לזוז ממקומו: ותפר האביונה. זה תאוה של אדם שתופר מלבו: למה כי הולך אדם אל בית עולמו. עולמו בלבד המעשים שנ' עצמותיו מלאו: וסבבו בשוק. שסוררים בו: ר' אסי אמר גם מגבוה ייראו בשעת מיתת בני אדם עצמו' מתיראין מן מלאך מות שהוא גבוה על בני אדם: והתחתים בדרך. בשעת מיתתו חתתה גבורתו ויפלו עליו אימים דכת' לבי יחיל בקרבי וגו' זו מסלה מפני שהחי יתן אל לבו היום כאן ומחר בקבר: וינאץ השקד, אדם בחייו יכול לעמוד מצל ולשב לחמה ומחמה לצל. אבל במיתתו ינאץ בו שקדותו. ויסתבל החגב.

44

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק שלום

 אחד מהם ואומר לו, למה אתה שונא לפלוני, כבר בא אלי לביתי ונשתטח לפני ואמר לי, חטאתי לפלוני, לך ופייס עלי, ומניח לזה והולך אצל השני ואומר לו כמו שאמר לראשון, והיה משים שלום ואהבה ורעות בין אדם לחברו, ועל זה נאמר ורבים השיב מעון. אמר ר' יהושע, הנביא נקרא מלאך, והחכם נקרא מלאך, הנביא נקרא מלאך שנאמר ויאמר חגי מלאך ה', והחכם נקרא מלאך שנאמר כי מלאך ה' צבאות הוא, יכול יהא כהן עם הארץ תלמוד לומר ותורה יבקשו מפיהו. הלכה יטאמר ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי גדול השלום, שכל הברכות והתפלות חותמין בשלום, קרית שמע חותמה

45

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ז

 הלכה כדוהוי זהיר בכבוד אשתך, שלא תהיה עקרה. הלכה כהוהוי שמח על שולחנך, בשעה שהרעבין באין ונהנין על שולחנך, כדי שתאריך ימים בעולם הזה ובעולם הבא. הלכה כווהוי שמח בממון שאתה נותן בתוך ביתך, כדי שיכפה ממך אף מלאך המות, שנאמר מתן בסתר יכפה אף. הלכה כזאם שמרת פיך מלשון הרע, יהיו כל ימיך בשלום. הלכה כחואם העזת פניך במי שגדול ממך, סופך שתבא לידי בהרת. הלכה כטואם פיזרת רגליך על העני ועל המצות, יתקיים עליך ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך. הלכה לואם מנעת מן המצות, מלאך המות קודמך. הלכה לאואם

46

מסכתות קטנות מסכת כלה פרק א

 בן הנדה, ר' עקיבא אומר ממזר ובן הנדה. פעם אחת היו זקנים יושבים בשער, ועברו לפניהם שני תינוקות, אחד כיסה את ראשו ואחד גילה את ראשו, זה שגילה את ראשו, ר' אליעזר אומר ממזר, ר' יהושע אומר בן הנדה, ר' עקיבא אומר ממזר ובן הנדה, אמרו לו לר' עקיבא, היאך מלאך לבך לעבור על דברי חביריך, אמר להן זה אני אקיימנו, הלך אצל אמו של תינוק, וראה שהיתה יושבת ומוכרת קיטנית בשוק, אמר לה, בתי, אם את אומרת לי דבר שאני שואלך, אני מביאך לחיי העולם הבא, אמרה לו השבע לי, היה ר' עקיבא נשבע בשפתיו ומבטל בלבו, אמר לה,

47

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ב

 אומר ממזר, מאי ממזר, מאום זר. הלכה בפעם אחת היו זקנים יושבים, עברו לפניהם שני תינוקות, אחד גלה את ראשו, ואחד כסה את ראשו, זה שגלה ראשו, ר' אליעזר אומר ממזר, ר' יהושע אומר בן הנדה, ר' עקיבא אומר ממזר ובן הנדה, אמרו לו, עקיבא, איך מלאך לבך לעבור על דברי רבותיך, אמר להם אני אקיימנו, הלך אצל אמו של אותו תינוק, שהיא יושבת ומוכרת קטנית בשוק, אמר לה, בתי, אם תאמר לי דבר זה שאני שואליך, הריני מביאך לחיי העולם הבא, אמרה לו השבע לי, היה ר' עקיבא נשבע בשפתיו ומבטל לו בלבו, אמר לה בנך זה מה

48

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 שומריך י"י צלך על יד ימינך. אמר ר' יהושע בן לוי צריך ליתן בלבו דברים הללו, והוא חוזר מאליו, בא וראה מה כתיב, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו, אפילו שיחה קלה מגידים לו בשעת מיתה, כיצד, אדם מת באים עליו שלשה מלאכי השרת, אחד שהוא מלאך של מות, והשני סופר, והשלישי שממונה עליו, אמר לו קום הגיע קצך, אמר לו איני בא ועדיין לא הגיע קצי, מיד יושב הסופר ומחשב ימיו ושנותיו, מיד פתח בשר ודם את עיניו ורואה את מלאך המות, ומזדעזע ונופל על פניו, וחכמים אומרים מלאך המות ארכו מסוף העולם ועד סופו,

49

מסכתות קטנות מסכת שמחות דרבי חייה פרק א

 וחומר, ומה אם העולה לגרדון של מלך בשר ודם צריך להביא לו פרקליטין, העולה לגרדון של מלך מלכי המלכים ברוך הוא על אחת כמה וכמה. ומה הם פרקליטין שאדם צריך להביא, תשובה ומעשים טובים, שהם כתריס לפני הפורענות. הלכה והוא היה אומר, כתיב אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו, ואין אנו יודעים אם מאילו המסורים לו, אם מאילו המשמשין לפני המקום, כשהוא אומר אלף אלפין ישמשוניה, הרי למדנו שמאילו המשמשין לפני המקום הכתוב מדבר, מה אני מקיים אחד מני אלף, אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדין עליו חובה ומלאך אחד מלמד עליו זכות, ותשע

50

מסכתות קטנות מסכת שמחות ספר חיבוט הקבר פרק א

 דומה לכלב שהוא חצוף לכאן ולכאן, נוטל מזה ונותן לזה, גוזל מזה ואוכל, וגונב מזה ואינו מתבייש; עולם שביעי דומה לקוף, ישתנה דמותו, ועל כל שואל, וכל בני ביתו מקללים אותו, ואפילו התנוקות משחקין בו, ואפילו צפור דרור מגעתו משגתו. הלכה דלסוף הגיע זמנו למות, אותו מלאך בא ואומר לו תכירני, אומר לו, למה באת לי היום, המלאך אומר לו, כדי להוציאך מן העולם, מיד בוכה, ומשמיע קולו מסוף העולם ועד סופו, ואין הבריות שומעות קולו, חוץ מן התרנגול בלבד, אומר לו, והלא כבר משני עולמות הוצאתני, והכנסתני בזה העולם, אומר לו, והלא כבר אמרתי לך, שעל כרחך נוצרת

1234567891011121314151617181920