מלאך

מלאך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5577 מקורות עבור מלאך. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה ח

 וכי גבוה יראה ושפל ממנו אינו רואה? והכתיב: עיני ה' המה משוטטים בכל הארץ (זכריה ד)? אלא אמר ר' ברכיה: אלו הגוותנין העושין עצמן אלוהות והקב"ה עושה מהם שחצים בעולם, כגון נבוכדנאצר, שנאמר: ומן בני אנשא טריד (דניאל ה), וכן סנחריב נתגאה ונעשה שחץ בעולם, שנאמר: ויהי בלילה [ההוא] ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור (מל"ב =מלכים ב'= יט), לכך - את כל גבה יראה, שהקב"ה מראה שחץ של גיוותנין לכל הבריות. אמר ר' ברכיה: אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' (ירמיהו כג). אמר ר' בנימין בר' לוי: ישב אדם בזוית ויעסוק בתורה, אני מראהו לבריות, ואם יטמין

182

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה א

 כבר נאמר ברכו ה' כל צבאיו הא אינו מדבר אלא בתחתונים עליונים ע"י שהן יכולין לעמוד בתפקידיו של הקדוש ב"ה נאמר ברכו ה' כל צבאיו אבל תחתונים ע"י שאינן יכולין לעמוד בתפקידיו של הקב"ה לכך נאמר ברכו ה' מלאכיו ולא כל מלאכיו, ד"א נקראו הנביאי' מלאכים הה"ד (במדבר כ) וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים וגו' וכי מלאך ה' היה והלא משה היה ולמה קורא אותו מלאך אלא מכאן שהנביאי' נקראי' מלאכים ודכוותיה (שופטים ב) ויעל מלאך ה' מן הגלגל אל הבוכים וכי מלאך היה והלא פנחס היה ולמה קורא אותו מלאך אלא א"ר סימון פנחס בשעה שהיתה רוה"ק =רוח הקודש= שורה

183

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ו

 משביען אלא בסייף כלומר שכל העובר על התנאים הללו יהא הסייף הזה עובר על צוארו כך (שמות כד) ויקח משה חצי הדם, ומהיכן היה יודע משה חציו של דם ר' יהודה ברבי אילעי אמר הדם נחלק מאליו, ר' נתן אמר נשתנו מראיו ונעשה חציו שחור וחציו אדום בר קפרא אמר מלאך ירד בדמות משה וחלקו א"ר יצחק בת קול היתה יוצאת מהר חורב ואומרת עד כאן חציו של דם תני ר' ישמעאל בקי היה משה בהלכות דם וחלקו, וישם באגנות, ר' הונא בשם ר' אבין באגנת כתיב לא זה גדול מזה ולא זה גדול מזה אמר משה לפני הקדוש ב"ה

184

ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה טז

 באלין שאומרים לשון הרע ור' בנימין בן לוי פתר קריא בחניפי תורה רבי מני פתר קריא בנדרים וכו' כדאיתא במדרש קהלת רבנן פתרין קריא במרים אל תתן את פיך לחטיא את בשרך אל תתן רשות לאחד מאיבריך לחטיא כל איבריך אל תאמר לפני המלאך זה משה הה"ד (במדבר כ) וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים שגגה היא (שם /במדבר/ יב) אשר נואלנו ואשר חטאנו למה יקצוף האלהים על קולך על אותו הקול שנאמר (שם /במדבר י"ב/) ויחר אף ה' בם וילך, וחבל את מעשה ידך אמר ר' יוחנן בפיה חטאה וכל האברים לקו הה"ד (שם /במדבר י"ב/) והענן סר מעל האהל, אריב"ל

185

ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה יח

 חמא בר חנינא ור' ישמעאל ב"ר נחמן ר' חמא בר חנינא אמר משל לאחד שהיתה לו ערוגת ירק מלאה השכים בבקר ומצאה שהוריקה ר' ישמעאל ב"ר נחמן אמר לאחד שהיתה לו ערוגה מלאה פשתן השכים בבקר ומצאה גבעולין נד קציר נדנדתם עליכם קצירין של מלכות קצירין של יסורים קצירו של מלאך המות דא"ר יוחנן בשם ר' אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו (שמות כד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע באותה שעה קרא הקב"ה למלאך המות ואמר לו אע"פ שעשיתי אותך קוזמוקטור על הבריות אין לך עסק באומה זו למה שהן בני הה"ד

186

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אחרי מות פרשה כ

 לישמעאל ולאליעזר רואים אתם כלום אמרו ליה לאו א"ל הואיל ואינכם רואים כלום וחמור זה אינו רואה שבו לכם פה עם החמור עם הדומים לחמור נטל את יצחק בנו והעלהו הרים והורידו גבעות העלהו על אחד מן ההרים ובנה מזבח וסדר עצים וערך מערכה ונטל את הסכין לשוחטו ואלולי שקראו מלאך מן השמים כבר היה נשחט, תדע שכן שחזר יצחק אצל אמו ואמרה לו אן היית ברי א"ל נטלני אבי והעלני הרים והורידני גבעות וכו' אמרה ווי על ברי דריות' אלולי המלאך כבר היית שחוט א"ל אין באותה שעה צווחה ששה קולות כנגד ששה תקיעות אמרו לא הספיקה את הדבר

187

ויקרא רבה (וילנא) פרשת קדושים פרשה כה

 י"ד הראה להן ב' תרתין ז' שבעה ה' חמשה אמר להן כסדר זה תהיו שוחטין ואוכלים אימתי פרע לו הקב"ה הוי אומר ביום מלחמת פלשתים הה"ד (שם /שמואל א'/ יג) והיה ביום מלחמה ולא נמצא חרב וגו' ולא נמצא ואת אמרת ותמצא מי המציאה לו ר' חגי בשם ר"י אמר מלאך המציאה לו ורבנן אמרי הקב"ה המציאה לו כתיב (שם /שמואל א'/ יד) ויבן שאול מזבח לד' אותו החל לבנות מזבח כמה מזבחות בנו ראשונים נח א' אברהם א' יצחק א' יעקב א' משה א' יהושע א' ואתה אומר אותו החל אלא אותו החל להיות ראש במלכים, א"ד ע"י שנתן

188

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה א

 פסוק כא), אם בתחתונים הכת' מדבר והלא כבר נאמ' ברכו י"י מלאכיו. אלא עיליונים על ידי שהן יכולין לעמוד בתפקודיו שלהקב"ה לכך נאמ' ברכו י"י כל צבאיו, אבל בתחתונים על ידי שאין יכולין לעמוד בתפקודיו שלהקב"ה לכך נאמ' ברכו י"י מלאכיו, ולא כל מלאכיו. ד"א נקראו הנביאים מלאכים. הה"ד וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים (במדבר כ, טז), וכי מלאך היה והלא משה היה, ולמה קורא אותו מלאך, אלא מכאן שנקראו הנביאים מלאכים. ודכותה ויעל מלאך י"י מן הגלגל אל הבוכים (שופטים ב, א), וכי מלאך היה והלא פינחס היה, ולמה קורא אותו מלאך, אמ' ר' סימון פינחס בשעה שהיתה רוח הקודש

189

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה ג

 ולא התיר את האסור. בשלום ובמישור הלך אתי, שלא הירהר אחר דרכי המקום כדרך שלא הירהר אברהם אבינו. ורבים השיב מעון (מלאכי שם /ב', ו'/), שהשיב פושעים לתלמוד תורה. ואמ' מישרים אהבוך (שיה"ש =שיר השירים= א, ד). מה כתוב בו בסוף, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך י"י צבאות הוא (מלאכי ב, ז). סליק פירקא.[ז] שתי מנחות הן, אם מנחה על המחבת (ויקרא ב, ה), ואם מנחת מרחשת (שם /ויקרא ב'/ ז), ובשתיהן הוא אומר והבאת את המנחה (שם /ויקרא ב'/ ח). מה בין מחבת למרחשת, שזו תבלל בשמן וזו תעשה בשמן כל צרכה. ואמרו

190

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה ו

 משה חצי הדם (שמות כד, ו), מהיכן היה משה יודע חצי הדם, ר' יהודה בר' אילעאי אמ' הדם נחלק מאליו. ר' נתן אמ' מעשה ניסים נעשו בו, נעשה חציו שחור וחציו אדום. ר' יצחק אמ' בת קול יוצאת מהר חורב ואמרה לו למשה עד כאן חצי הדם. בר קפרא אמ' מלאך ירד מן השמים בדמות משה וחילקו, תני ר' ישמעאל בקי היה משה בהילכות דם ובחלקו. וישם באגנות (שם /שמות כ"ד, ו'/), ר' חונא בשם ר' אבין אמ' באגנת כת', לא זה גדול מזה ולא זה גדול מזה. אמ' לפניו מה נעשה בחלקך, אמ' לו זרוק על העם. אמ' לו

1234567891011121314151617181920