מלאך

מלאך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5577 מקורות עבור מלאך. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לב

 שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לבא [כג, כ] הנה אנכי שולח מלאך, הה"ד (שם /תהלים/ פב) אני אמרתי אלהים אתם אלו המתינו ישראל למשה ולא היו עושים אותו מעשה לא היתה גליות ולא מלאך המות שולט בהן, וכה"א (שמות לב) והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחות, מהו חרות ר' יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אומר חירו' מן גליות, ור' נחמיה אומר חירות ממלאך המות, בשעה שאמרו ישראל כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע אמר הקב"ה אדם הראשון צויתיו מצוה אחת כדי שיקיימנה והשויתיו למלאכי השרת שנא' (בראשית ג) הן האדם היה כאחד ממנו, אלו שהן עושין ומקיימין

172

שמות רבה (וילנא) פרשת תרומה פרשה לג

 יז) כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, למעלן (איוב כה) היש מספר לגדודיו, למטן (שמואל ב ד) ושני אנשים שרי גדודים, למעלן (בראשית טו) וספור הכוכבים, למטן (דברים א) והנכם היום ככוכבי השמים לרוב, למעלן (יחזקאל ט) והנה האיש לבוש הבדים, למטן כתונת בד קודש ילבש, למעלן (תהלים לד) חונה מלאך ה', ולמטן (מלאכי ב) כי מלאך ה' צבאות הוא, למעלן (שם /ישעיה ו/) במלקחים לקח מעל המזבח, ולמטן מזבח אדמה תעשה לי, למעלן (שם /ישעיהו/ מ) וימתחם כאהל לשבת, למטן (במדבר כד) מה טובו אוהליך יעקב, למעלן (תהלים קד) נוטה שמים כיריעה, ולמטן עשר יריעות, למעלן (דניאל ב) ונהורא

173

שמות רבה (וילנא) פרשת תצוה פרשה לח

 אדומה תמימה וכשהוא רוצה הוא קוראו לשון זכר שנאמר לקח פר בן בקר לכפר עליהם על מה שעתיד שנאמר (ויקרא ט) ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת, לכך נאמר גדולים מעשי ה' דרושים לכל חפציהם, ד"א שעשה הקב"ה כבוד לאהרן שהלבישו כמלאכי השרת שנאמר (מלאכי ב) כי מלאך ה' צבאות הוא, א"ר יהודה מכאן אמרו כל כהן שהוא אוכל בתרומה ואינו בן תורה אינו כהן לעתיד לבא, אלא נמאס מג' דברים שנאמר (הושע ד) כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי שכן ג' אלפין יש בו שנמאס מן הכהונה ומן המקדש ומן הלויה, אבל אם היה בן

174

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מא

 בתורה הרי זה נזוף להקב"ה שנא' והלוחות מעשה אלהים המה חרות על הלוחות, מהו חרות, ר' יהודה ור' ירמיה ורבנן, ר' יהודה אומר אל תקרי חרות אלא חירות מן גליות, ר' נחמיה אומר חירות ממלאך המות, ורבותינו אומרים חירות מן היסורין, א"ר אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אם יבא מלאך המות ויאמר לפני הקב"ה על חנם בראתני בעולם הוא אומר על כל אומה שבעולם השלטתי אותך חוץ מאומה זו שנתתי לה חירות, הוי חרות על הלוחות, וירא העם כי בושש משה, מהו כי בושש באו שש שעות ולא ירד למה שהתנה עמהם למ' יום אני מביא לכם את התורה

175

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מה

 הקב"ה למשה שוב אל המחנה, אם לאו יהושע בתוך האהל, מי גרם למשה ששב אל המחנה משרתו יהושע בן נון, אמר משה רבון העולם לכבודך כעסתי עליהן, ראה אתה אומר אלי, ראה שאין אתה יכול להניחם ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי, א"ל הקב"ה כבר אמרתי לך ושלחתי לפניך מלאך, אמר לפניו רבש"ע למלאך אתה מוסרני אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה.ה [לג, יח] ויאמר הראני נא את כבודך, רבי תנחומא בר אבא פתח (משלי כה) כי טוב אמר לך עלה הנה מהשפילך, הלל אומר השפלתי זו הגבהתי והגבהתי היא השפלתי מוטב לאדם שיאמרו לו עלה למעלן

176

שמות רבה (וילנא) פרשת פקודי פרשה נא

 זו גיהנם חציו אש וחציו ברד, ותוציאנו לרויה, הוי ואלה פקודי המשכן משכן העדות מהו העדות שכל זמן שישראל עוסקין בתורה ובקרבנות תהא עדות להם שאינם יורדין לגיהנם.ח דבר אחר אלה פקודי המשכן מהו אלה בשעה שנתן הקדוש ברוך הוא התורה לישראל לא היו ראוים שישלוט מלאך המות בהם שנאמר (שמות לב) חרות על הלוחות מהו חרות ר' יהודה אומר חירות מן גליות, ור' נחמיה אומר חירות ממלאך המות, א"ר פנחס בן חמא בשם ר"י בשם ר"א בנו של רבי יוסי הגלילי אמר הקב"ה אם יבא מלאך המות ויאמר לי למה נבראתי אני אומר לו סטטיונר בראתיך על העובדי

177

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א

 פעמים על צוארו של משה ונעשה צוארו של משה כעמוד השן ולא הזיקתהו, שנאמר: צוארך כמגדל השן (שה"ש =שיר השירים= ז).א, לא ובאותה שעה: ויברח משה מפני פרעה (/שמות/ ב'). וכי איפשר לו לאדם לברוח מן המלכות? אלא בשעה שתפס פרעה למשה חייבו להתיז את ראשו. ירד מלאך מן השמים ונדמה להם כדמות משה ותפסו את המלאך וברח משה.א, לא אמר ריב"ל: באותה שעה נעשו כל הסנקליטין שהיו לפני פרעה, מהם אלמים מהם חרשים ומהם סומים. והיו אומרים לאלמים: היכן משה? ולא היו מדברים, ולחרשים - ולא היו שומעין, ולסומין - ולא היו רואין. והוא שאמר לו: מי שם פה

178

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ב

 ויקרא כו) - ונתתי גשמיכם בעתם (שם /ויקרא כ"ו/). הר גבנונים - נקיה מכל מום. הר חורב - שממנה נטלה סנהדרין רשות להרוג בחרב. ור' שמואל אומר: שמשם נטלו אומות העולם אפופסין, שנאמר: והגוים חרב יחרבו (ישעיהו ס) - מחורב יחרבו. הר סיני - שמשם ירדה שנאה לאומות העולם עליו.ב, ה וירא מלאך ה' אליו (/שמות/ ג'). הדא הוא דכתיב: אני ישנה ולבי ער (שה"ש =שיר השירים= ה), ישנה מן המצות, ולבי ער לעשותן, עד: תמתי (שם /שיר השירים ה'/) בסיני - שנתממו עמי בסיני ואמרו: כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע (/שמות/ כ"ד). אמר ר' ינאי: מה התומין הללו אם חשש אחד מהם בראשו

179

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ג

 אתה מוצא בשעה שיצאה הגר מביתו של אברהם היא ובנה, מה כתיב - ויכלו המים מן החמת [...] ותלך ותשב לה מנגד [הרחק כמטחוי קשת] (בראשית כא). אמר ר' ברכיה: החלה מטחת דברים כלפי מעלה. אמרה: רבון העולמים, אתמול אמרת לי: הרבה ארבה את זרעך (שם /בראשית/ טז) והיום מת? מיד: ויקרא מלאך אלהים אל הגר (שם /בראשית/ כא). אמר ר' סימון: בקשו מלאכי השרת לקטרגו. אמרו לפניו: רבון העולמים, אדם שעתיד להמית את בניך בצמא את מעלה לו את הבאר? נאה להעלותה לס' רבוא, שהם עתידים לומר לפניך: זה אלי ואנוהו (/שמות/ ט"ו). אמר להם: עכשיו זה צדיק הוא או רשע?

180

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ה

 ממני בני בכורי ישראל מלעבדני, אני מונע ממך בנך בכורך מלעבדך, שאני הורג את כלם.ה, ח ויהי בדרך המלון. חביבה מילה שלא נתלה למשה הצדיק עליה אפילו שעה, לפי שכשהיה בדרך ונתעסק במלון ונתעצל לימול אליעזר בנו, מיד: ויפגשהו ה' ויבקש המיתו (שם /שמות ד'/). את מוצא מלאך של רחמים היה ואף על פי כן: ויבקש המיתו. ותקח צפרה צר [ותכרת את ערלת בנה] (שם /שמות ד/). וכי מנין ידעה צפורה שעל עסקי מילה נסתכן משה? אלא בא המלאך ובלע למשה מראש ועד המילה. כיון שראתה צפורה שלא בלע אותו אלא עד המילה, מיד הכירה שעל עסקי מילה הוא

1234567891011121314151617181920