מלאך

מלאך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5577 מקורות עבור מלאך. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נא

 פליגא דאמר ר' שמעון בן לקיש יפתח י"י לך את אוצרו הטוב (דברים כח יב) מיכן שיש לו אוצרות אחרים. מאת י"י מן השמים כמרתק מן גוברי.(כה) [ויהפך את הערים האל] ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן חמשת הכרכים הללו היו יושבות על צור אחד, שלח מלאך ידו והפכן הה"ד בחלמיש שלח ידו הפך משורש הרים (איוב כח ט), תריין אמורין חד אמר בחלמיש שליד וחד אמר בחלמיש שלאצבע.וצמח האדמה אפילו צמחי אדמה לקו, אמר ר' יהושע בן לוי עד עכשיו אם ילקוט אדם מטר מאוירה שלסדום ויתן בערוגה אחרת אינה מצמחת.(כו) [ותבט אשתו מאחריו ותהי

142

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נב

 למסנא דמטרונא, כל אותו הלילה היתה שרה שטוחה על פניה ואומרת רבון כל העולמים אברהם יצא בהבטחה ואני יצאתי באמנה אברהם חוץ לסירה ואני נתונה בסירה, אמר לה הקב"ה כל מה שאני עושה בשבילך אני עושה, והכל אומרים על דבר שרה אשת אברהם, אמר ר' לוי כל אותו הלילה היה מלאך עומד ומגלב בידו והיה מתייעץ בשרה אם אמרת ליה מחי הוה מחי ואם אמרת ליה שבוק הוה שביק, כל כך למה שהיתה אומרת אשת איש אני ולא היה פורש, ר' אלעזר ותני לה מש' ר' ליעזר בן יעקב שמענו בפרעה שלקה בצרעת ואבימלך בעיצור, מנין ליתן את האמור לזה

143

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נג

 קי"ג ט'/) שנ' היניקה בנים שרה וגו'.[וי"י פקד את שרה וגו'] ר' יודה א' וי"י פקד את שרה כאשר אמר [מה שאמר לה באמירה ויעש י"י לשרה כאשר דבר מה שאמר לה בדבור, ר' נחמיה א' וי"י פקד את שרה כאשר אמר] מה שאמר לה על ידי מלאך ויעש י"י לשרה כאשר דבר לה הוא. [ר' יהודה א' וי"י פקד את שרה ליתן לה בן] ויעש י"י לשרה כאשר דבר לברכה בחלב, [אמר ליה ר' נחמיה וכי כבר נתבשרה בחלב אלא מלמד] שהחזירה הקב"ה לימי נערותה, ר' אבהו אמר נתן יראתה על כל האדם דלא יהוון צווחין לה עקרתא,

144

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נד

 אבהו בשם ר' שמעון בן לקיש לפני תשעה גנב לפי עשרה גזלן, ר' תנחומ' בשם ר' הונא לעולם אינו גזלן עד שיגזלנו מתחת ידו שנ' ויגזל את החנית מיד המצרי (ש"ב =שמואל ב'= כג כא).(כו) [ויאמר אבימלך לא ידעתי] וגו' [וגם אתה לא הגדת לי על ידי מלאך].(כח) [ויצב אברהם את שבע כבשת] וגו' אמר לו הקב"ה אתה נתתה לו שבע כבשת חייך שאני משהא בשמחת בניך שבעה דורות, אתה נתתה לו שבע כבשת כנגדן בניו הורגים מבניך שבעה צדיקים ואילו הן שמשון חפני ופינחס ושאול ושלשת בניו, אתה נתתה לו שבע כבשות כנגדן מחריבין מבניך ז' משכנות

145

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נו

 אילו כשירים דתנינן השוחט במגל יד ובצור ובקנה שחיטתו כשירה. אמר ר' יוסי בר אבין ה' דברים נאמרו בקרומית שלקנה, אין שוחטים בה ואין מוהלין בה ואין חותכין בה בשר ואין מקנחין בה את הידים ולא מחצין בה את השינים מפני שרוח רעה שולטת עליה.(יא) [ויקרא אליו מלאך י"י מן השמים ויאמר אברהם אברהם] תני ר' חייה לשון חיבה לשון זירוז, ר' ליעזר א' לו ולדורות, אין דור שאין בו כאברהם ואין דור שאין בו כיעקב וכמשה וכשמואל.(יב) [ויאמר אל תשלח ידך אל הנער] וגו' וסכין איכן היא, נשלו דמעות ממלאכי שרת עליה ושחה, אמר לו אחנקנו, אמר

146

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה נח

 אמ' דנה וקריית סנה ותמנת סרח וחברון.ויבא אברהם לספד לשרה מאיכן בא, ר' לוי אמר מקבורתו שלתרח לשרה בא, אמר ליה ר' יוסי והלא מקבורת תרח לקבורת שרה היו שתי שנים, אלא מאיכן בא, מהר המורייה.(ג) [ויקם אברהם מעל פני מתו] מלמד שהיה רואה מלאך המות מתריס כנגדו. אמר ר' יוחנן מאן אנן תנינן מי שמתו מוטל לפניו פטור מקרית שמע, מן הכא ויקם וידבר.(ד) [גר ותושב אנכי עמכם] וגו' גר דייר, תושב מארי בית, אם רציתי דייר ואם לאו מארי בית, כך אמר לי הקב"ה לזרעך נתתי את הארץ הזאת (בראשית טו יח), תנו לי אחזת

147

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה נט

 אתה ובני ברוך ואין ארור מידבק בברוך.(ו ז) ויאמר אליו אברהם השמר לך וגו' י"י אלהי השמים וגו' מבית אבי זה בית אביו, ומארץ מולדתי זה שכונתו, ואשר דבר לי בחרן, ואשר נשבע לי בין הבתרים.הוא ישלח מלאכו לפניך [ר' דוסא אומר הרי זה מלאך מסוים, בשעה שאמר אברהם הוא ישלח מלאכו לפניך] זימן לו הקב"ה שני מלאכים אחד להוציא את רבקה ואחד ללוות לאליעזר.(ח) [ואם לא תאבה האשה] וגו' רק את בני לא תשב שמה רק מיעוט, בני אינו חוזר, בן בני חוזר.(י) [ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך] וגו' גמליו שלאבינו אברהם היו

148

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סג

 אשה אלא עם אותה הצדקת, ואף היא על ידי עילא, ר' אבא בר כהנא בשם ר' בירי כמה כירכורין כירכר להשיח עם שרה שנ' ויאמר לא כי צחקת (בראשית יח טו), והכת' ותקרא שם י"י הדבר אליה (שם /בראשית/ טז יג) ר' יהושע בר' נחמיה בשם ר' אידי על ידי מלאך, [והכת' ויאמר י"י לה ר' לוי בשם ר' חמא בר' חנינא על ידי מלאך] ר' לעזר בשם ר' יוסי בן זמרא (אמר) על ידי שם.שני גוים בבטנך שני גאי גוים בבטנך זה מתגאה בעולמו וזה מתגאה בעולמו זה מתגאה בעולמו, זה מתגאה במלכותו וזה מתגאה במלכותו, שני גיאי

149

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סז

 הה"ד לא יחרוך רמייה צידו (משלי יב כח), רבנין אמ' לא יארוך לא יאחר הקב"ה לרמאי ולא לצידו, ר' ליעזר בנו שלר' יוסי הגלילי לא יארוך לא יאחר הקב"ה לרמאי ולצידו דאמר ר' יהושע בן לוי כל אותו היום היה עשו צד צבאים וכופתן ומלאך בא ומתירן עופות ומסרסן ובא מלאך ומפריחן כל כך למה, הון אדם יקר חרוץ (שם שם /משלי י"ב/) כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות שהוא עקרו שלעולם חרוצות לו. ר' חננא בר פפא שאליה לר' אחא אמר ליה מהו דכת' הון אדם יקר חרוץ, אמר ליה חרוצה היא ביד הצדיקים שאינן נוטלין מן יקר שלעתיד

150

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה ע

 וגו'.(ח ט) ויאמרו לא נוכל וגו' עודנו מדבר עמם ורחל באה אמר רבן שמעון בן גמליאל בוא וראה כמה בין שכינות לשכינות, להלן שבע היו ובקשו הרועים להזדווג להם הה"ד ויבאו הרועים ויגרשום (שמות ב יז), ברם הכא אחת הייתה ולא נגע בה ברייה על שם חונה מלאך י"י סביב ליריאיו ויחלצם (תהלים לד ח) לסבובים ליריאיו.(י) [ויהי כאשר ראה יעקב את רחל] וגו' ויגל את האבן אמר ר' יוחנן כזה שמעביר את הפקק מעל גבי צלוחית.(יא) [וישק יעקב לרחל] כל נשיקה שלתיפלות בר מן ג', נשיקה שלגדולה ונשיקה שלפרקים ונשיקה שלפרישות, נשיקה שלגדולה ויקח שמואל את

1234567891011121314151617181920