מלאך

מלאך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5577 מקורות עבור מלאך. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כ

 הקב"ה להשיח עם אשה, אלא עם אותה הצדקת ואף היא על ידי עילה, רבי אבא בר כהנא בשם רבי יצחק אמר כמה כירכורין כרכר בשביל להשיח עמה, ויאמר לא כי צחקת, והכתיב (בראשית טז) ותקרא שם ה' הדבר אליה, רבי יהושע בר רבי נחמיה בשם רבי אידי אמר על ידי מלאך והכתיב (שם /בראשית/ כה) ויאמר ה' לה, רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא אמר על ידי מלאך, רבי אלעזר בשם רבי יוסי בר זימרא אמר על ידי שם, הרבה ארבה עצבונך והרונך, רבי אבא בר כהנא בשם רבי שמואל אומר כל שהוא הרבה ארבה כל שהוא במאתים ושנים

102

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כא

 רבי הונא לפלניא, תירגם עקילס לפנימי, זה אדם הראשון שהיתה מחיצתו לפנים ממלאכי השרת, (דניאל ח) עד מתי החזון התמיד, גזרה שנגזרה על אדם הראשון לעולם היתה, אתמהא, (שם /דניאל ח'/) והפשע שומם, כך יהיה פשעו שומם עליו בקבר, תת וקדש וצבא מרמס כך יהיה הוא ותולדותיו, עשויים מרמס לפני מלאך המות, (שם /דניאל ח'/) ויאמר אלי עד ערב בקר אלפים וג' מאות וגו', ר' עזריה ור' יונתן בשם ר' יצחק בכל מקום שיש ערב אין בוקר וכל מקום שיש בוקר אין ערב, אלא לכשיעשה בקרן של עובדי כוכבים ערב וערבן של ישראל בוקר, באותה שעה ונצדק קדש, באותה שעה

103

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כו

 והא מסייע ליה לר' חנינא, מה עביד ליה רבי יהושע בן לוי, ראוי לכל עונשים, והא כתיב (תהלים מט) כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים, והא מסייע ליה לרבי חנינא, מה עביד ליה ריב"ל, לפי שבעולם הזה פרעה בשעתן, סיסרא בשעתן, סנחריב בשעתן, אבל לעתיד לבא הקב"ה עושה מלאך המות סטטיונר שלהם הה"ד (שם /תהלים מ"ט/) וירדו בם ישרים לבקר וצורם לבלות שאול מזבול לו, מלמד ששאול בלה וגופן אינה בלה, וכל כך למה על שפשטו ידיהם בזבול, הה"ד (מלכים א ח) בנה בניתי בית זבול לך.ג ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת

104

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לה

 אם תמכור אם לא תמכור, הברכה האחרונה היתה גדולה מן הראשונה (שם /מלכים ב' ד'/) ואת ובניך תחיי בנותר עד שיחיו המתים, וכיון שראה אותן שהן בני אדם של יישוב שלח עמהם זוג אחד של תלמידי חכמים לידע מה הם דורשין בדרך וחד מנהון דרש כבר כתיב (שמות יד) ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם מה ת"ל ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם, אלא אותו מדת הדין שהיתה מתוחה כנגד ישראל הפכה הקב"ה ומתחה כנגד המצרים, ואוחרנא דרש כתיב והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה וגו', בין אלהים זו מדת

105

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מא

 למסאנא דמטרונא, וכל אותו הלילה היתה שרה שטוחה על פניה ואומרת רבון העולמים אברהם יצא בהבטחה, ואני יצאתי באמונה, אברהם יצא חוץ לסירה, ואני בתוך הסירה, אמר לה הקב"ה כל מה שאני עושה בשבילך אני עושה והכל אומרים על דבר שרי אשת אברם, אמר רבי לוי כל אותו הלילה היה מלאך עומד ומגלב בידו, הוה אמר לה אין אמרת מחי מחינא, אין אמרת נישבק שביקנא, וכל כך למה שהיתה אומרת לו אשת איש אני ולא היה פורש, רבי אלעזר תני לה בשם ר"א בן יעקב שמענו בפרעה שלקה בצרעת, ואבימלך בעיצור, מנין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה

106

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מד

 הקב"ה הן כדבריך אברם לא מוליד אברהם מוליד, שרי אשתך לא תקרא שמה שרי, שרי לא תלד שרה תלד.יא [טו, ד] והנה דבר ה' אליו לאמר לא יירשך, רבי יודן ורבי אלעזר בשם ר' יוסי בר זימרא ה' אליו, דבר ה' אליו והנה דבר ה' אליו, מלאך אחר מלאך, דבור אחר דבור אני ושלשה מלאכים נגלים עליך ואומרים לך לוט לוטא לא ירית לאברם, ר' הונא ורבי אלעזר בשם רבי יוסי בר זימרא כתיב והנה דבר ה' אליו והנה ה' בא ודבור עמו.יב [טו, ה] ויוצא אותו החוצה, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי וכי מחוץ לעולם הוציאו

107

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מה

 גבירה אנו עושין אותה שפחה לא איכפת לי לא בטובתה ולא ברעתה, ותעניה שרי ותברח מפניה, רבי אבא בר כהנא אמר מנעתה מתשמיש המטה, רבי ברכיה אמר טפחתה בקורדקייסון על פניה, ר' ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא דליים ופנדיות הוליכה לה למרחץ.ז [טז, ז] וימצאה מלאך ה' על עין המים וגו', באורחא דחלוצה, ויאמר הגר שפחת שרי, מתלא אמר אם אמר לך חד אוניך דחמר לא תיחוש תרין עביד לך פרוכי, כך אברם אמר הנה שפחתך בידך, המלאך אמר הגר שפחת שרי, ותאמר מפני שרי גברתי אנכי בורחת, ויאמר לה מלאך ה' שובי אל גברתך והתעני וגו' ויאמר

108

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מו

 אחד לחבירו אי לך אחי א"ל את אי לך, לי לא אוי, גלו את הדבר זה לזה כיון שהרגישה בהן אמן הלכה ואמרה לאביהן בניך עלתה נומא בבשרן וגזר הרופא שימולו, אמר לה ימולו, מה פרע לו הקב"ה אמר רבי פנחס בשעה שיצא למלחמה עשו לו סיעה של פסטון וירד מלאך והצילו.יא [יז, יב] ובן שמונת ימים ימול לכם, תניא הלוקח עובר שפחתו של עובד כוכבים, רבי יוחנן אמר ימול לשמונה, ותני ר' חמא בר יוסי ימול לשמונה ותני שמואל כן מה דאמר שמואל לבן או לבת מכ"מ.יב [יז, יג] המול ימול, מילה, ופריעה, מילה, וציצין, המול ימול,

109

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מז

 לא תמנע, כך לו ישמעאל יחיה לפניך, ויאמר אלהים אבל שרה אשתך.ה [יז, כ] ולישמעאל שמעתיך רבי יוחנן בשם רבי יהושע בר חנינא בן הגבירה למד מבן האמה, הנה ברכתי אותו, זה יצחק, והפרתי אותו זה יצחק, והרבתי אותו זה יצחק, ולישמעאל כבר שמעתי אותו ע"י מלאך, רבי אבא בר כהנא בשם רבי בירי כאן בן האמה למד מבן הגבירה, הנה ברכתי אותו זה ישמעאל, והפרתי אותו זה ישמעאל, והרבתי אותו זה ישמעאל, ק"ו וזאת בריתי אקים את יצחק, א"ר יצחק כתיב (בראשית מט) כל אלה שבטי ישראל שנים עשר אלו בני גבירה, וישמעאל אינו מעמיד י"ב, אלא אותן

110

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מח

 אשה אלא עם אותה הצדקת ואף היא על ידי עילה, ר' אבא בר כהנא בשם רבי אידי אמר כמה כירכוכים כירכר בשביל להשיח עמה ויאמר לא כי צחקת, רבי אלעזר אומר והכתיב (בראשית טז) ותקרא שם ה' הדובר אליה, רבי יהושע בשם רבי נחמיה בשם רבי אידי אמר על ידי מלאך, והכתיב ויאמר ה' לה, רבי לוי אמר על ידי מלאך, רבי אלעזר בשם רבי יוסי בר זימרא אמר ע"י שם בן נח, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום ואברהם הולך עמם לשלחם מתלא אמר, אכלית, אשקית, לוית, כך ואברהם הולך עמם לשלחם.

1234567891011121314151617181920