מכתם לדוד הלכות חגיגה פרק א

מכתם לדוד הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] כתב מרן ז"ל בכ"מ ומשמע ליה דעופות כולל זבחים ע"כ והקשה בס' מל"מ דבפ' פרת חטאת דף קי"ט אמרינן אמר רב ששת לדברי האומר אין מנחה בבמה אין עופות בבמה זבחים ולא מנחות זבחים ולא עופות הרי דמילת זבחים שוללת מנחות ועופות עכ"ל גם הרב בעל פר"ח בס' מים חיים תמה עליו מדאמרינן בפ"ק דחגיגה יעו"ש. ולענ"ד נראה דלא קשה מידי דגרסינן בפ' שתי מדות דף צ"ב ע"ב לעשות ריח ניחח לה' מן הבקר או מן הצאן מה ת"ל לפי שנאמר עולה שומע אני אפי' עולת העוף במשמע ת"ל מן הבקר ומן הצאן דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.