מכתם לדוד הלכות ברכות פרק ז

מכתם לדוד הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה א
[א] הגדול שבכולן נוטל את ידיו תחילה וכו'. תמה מרן הכ"מ ז"ל דאמאי לא מפליג בין היכא דמייתו תכא קמיה להיכא דלא מייתו קודם ובגמרא אשכחן דרב ששת קפריך ליה לריש גלותא הכי ישב גדול וימתין וכו' ותירץ הוא ז"ל יעו"ש שדבריו ז"ל דחוקים הרבה כמו שיראה הרואה. ולענ"ד נראה לומר דס"ל לרמב"ם ז"ל דנהי דר"ש קפריך ליה לריש גלותא הכי ומשמע דהבריתא דמייתי איהו לית עליה האיך פירכא ש"מ דודאי דס"ל דמאי דקתני הבריתא דמקדימין הגדול שבהם דמיירי בדמייתו תכא קמיה. אמנם כיון דאשכחן בבריתא אחריתי דמייתי תלמוד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.