מכתם לדוד הלכות ברכות פרק ו

מכתם לדוד הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה א
[א] כל האוכל הפת שמברכין עליו המוציא צריך נטילת ידים תחלה וסוף. לכאורה נראה מדברי רבינו ז"ל דפת הבאה בכסנים כשקובע עליו דצריך לברך עליו המוציא דצריך נטילה דהא תלה לה לנטילה בברכת המוציא. ואי לא קבע עליו שאז אינו מברך עליו המוציא אין צריך נטילה. וכ"כ מרן ז"ל בב"י שכן משמע מדברי הרמב"ם ז"ל. אמנם לא ידענא מנ"ל הא מלתא להרמב"ם ז"ל ומי תלה נטילה בברכת המוציא דממה נפשך אי מאי דגזרו משום סרך תרומה לא גזרו אלא בפת גמור א"כ מאי אהני אם קבע עליה ה"מ לענין ברכתו דמשתנת ממזונות להמוציא ובר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.