מכתם לדוד הלכות ברכות פרק ה

מכתם לדוד הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה א
[א] נשים ועבדים וקטנים וכו' וספק וכו'. משנה בפ' מי שמתו דף כ' ובגמרא א"ל רבינא לרבא נשים בברכת המזון דאורייתא או דרבנן למאי נפק"מ לאפוקי רבים ידי חובתן וכו' ת"ש וכו' וליטעמיך וכו' אלא הכא במאי עסקינן כגון דאכול שיעורא דרבנן דאתי דרבנן ומפיק דרבנן ע"כ ופירש"י ז"ל או דרבנן דכתיב על הארץ הטובה אשר נתן לך והארץ לא נתנה לנקבות להתחלק וכו' ותמהו עליו התוס' ז"ל בד"ה נשים בבהמ"ז ותימה כהנים ולויים נמי תבעי שהרי לא נטלו חלק בארץ וא"כ לא יוציאו אחרים ידי חובתן בבהמ"ז. ואיני מבין דבריהם ז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.