מכר

מכר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13445 מקורות עבור מכר. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת תולדות - ויצא פרק כח

 נאמר לו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה (בראשית יג יז), מיכן שהשדה נקנה בהילוך, וליצחק נאמר גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל (שם כו ג), אבל ליעקב אבינו, נאמר לו אשר אתה שוכב עליה. מיכן אמרו רז"ל כי אם מכר לו עשרה שדות בעשרה מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה הכל, שהרי יעקב אבינו שוכב במקום אחד וקנה כל ארץ ישראל, ומאי טעמא כולהו סדנא דארעא חד הוא:סימן ידיד) והיה זרעך כעפר הארץ. מה עפר בכל מקום, אף בניך בכל מקום, ומה עפר הארץ אין מתברך אלא

82

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כא

 מוכר לא כל שכן, ללמדך שאין עונשין מן הדין: ד"א וטבחו או מכרו. הקיש טובח למוכר. מה מכירה חוץ לרשותו, אף טובח חוץ לרשותו, ומה מכירה מותרת באכילה, אף טביחה מותרת באכילה, ומה טביחה שאינה יכולה לחזור, אף מכירה שאינה יכולה לחזור, ומה טביחה כולה, אף מכירה כולה, מלמד שאם מכר חציה אינו משלם ארבעה וחמשה: חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה. ארבעה והוא הרי חמשה, שלשה והוא הרי ארבע: חמשה בקר לשון זכר, משום שנאמר למטה תחת השור, אמרו כאן בלשון זכר חמשה, כי הבקר מצינו בלשון נקבה, כמו הבקר היו חורשות (איוב א יד), אבל

83

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת בהר

 כי גר אנכי עמך תושב ככל וגו'. כל זמן שאתם בה שכינתי בתוכה נסתלקתם מתוכה שכינתי מסתלקת:[כה, כד] ובכל ארץ אחוזתכם. לרבות בתים ועבד עברי. וכי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו. זהו שאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה על שום שנשא ונטל בפירות שביעית מוכר מטלטלין. לא הרגיש מכר מאחוזתו אלו שדותיו. מכאן למדנו שאין אדם רשאי למכור את שדהו אלא אם כן העני. מאחוזתו. ולא כל אחוזתו. ובא גואלו הקרוב אליו מלמד שהקרוב קודם. וגאל את ממכר אחיו. לרבות את הנותן מתנה:[כה, כו] ואיש כי לא יהיה לו גואל. וכי יש אדם בישראל שאין לו גואל אלא אין

84

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת בחוקתי

 את היורש. את השדה. מה ת"ל לפי שנאמר זרע חומר. בא לרבות בית לתך בית סאה ואפילו בית קב. ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו. אם נתן את הכסף הרי הוא שלו ואם לאו אינו שלו:[כז, כ] ואם לא יגאל את השדה. בבעלים הכתוב מדבר. ואם מכר את השדה. הגזבר. לאיש אחר. ולא לבן. פירוש האח נקרא אחר אבל הבן לא נקרא אחר. ומה ראית לרבות את הבן. מרבה אני את הבן שהוא קם תחת אביו ליעידה ולעבד עברי והלכתא זו במסכת קדושין ובמסכת ערכין. וקשיא התם אדרבה מרבה אני את האח שכן הוא קם תחת אביו ליבום.

85

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת תצא

 אלו הן הנחנקין. והגונב נפש מישראל אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו רבי יהודה אומר עד שיכניסנו לרשותו וישתמש בו שנאמר ומכרו. ואמרינן בגמרא ותנא קמא לא בעי עימור. אמר רב אחא בריה דרב איקא עימור פחות משוה פרוטה איכא בינייהו. בעי רבי ירמיה גנבו ומכרו ישן מהו בעי רב אשי מכר אשה לעוברה מהו ותיפוק ליה משום דלית עימור כלל. לא צריכא ישן דזגא עילויה אישה דאוקמה באפי זיקא. ומת האיש ההוא. בחנק ההוא ולא הגונב את העבד (ולא מכרו) עדיין:השמר בנגע. השמר בלא תעשה. בנגע זה שער לבן. הצרעת זו מחיה. לשמור מאד. משנזקק לטומאה לאחר הפטור. ולעשות.

86

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת האזינו

 בהם כל אומה ולשון שנאמר (תהלים פא) לו עמי שומע לי ישראל בדרכי יהלכו כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי:איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה. אמר הקב"ה אלו קיימתם התורה הייתי עושה לכם הבטחה אחד רודף אלף. אם לא כי צורם מכרם. זה אברהם אבינו מכר את ישראל בגלות שבחר לו הגלות כדי שינצלו ישראל מדינה של גיהנם. וה' הסגירם. שהקב"ה הסכים על ידו שנאמר (בראשית טו) ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר. אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם. מלמד שהקב"ה מסרם ביד הכנענים לא מפני שהן גבורין אלא מרצון הקב"ה:כי לא כצורנו

87

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) רות פרק א

 מכאן שאין תשמיש המטה אלא בלילה דכתיב (אסתר ב, יד) בערב היא באה ובבוקר היא שבה.סימן יג(יג) הלהן תשברנה עד אשר יגדלו. כלומר יכולות אתם לישב עד אשר יגדלו: הלהן תעגינה. יכולות אתם לישב עגונות לבלתי היות לאיש: דבר אחר תעגינה. מלשון המוכר את הספינה מכר את העוגין, כלומר תהיו מנהיגות עצמכם בלא זכר עד אשר יגדלו: אל בנותי. אין אדם נמנע מלקרוא לחתנו בנו ולכלתו בתו: כי מר לי מאד מכם. כלומר בשבילכם: כי יצאה בי יד יי'. בבעלה ובבנים.סימן יד(יד) ותשנה קולן. חסר אלף מלמד שתשש כחן מלבכות: ותבכינה עוד. כנגד ד' דמעות שהורידה

88

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 הדרי, ואי בעינא בשטר אקני דאי בעינא למיהדר בך הדרנא דבריו קיימין. והמוכר שדהו מפני רעתה, אם כתב לו על הנייר או על החרס, אע"פ שאין בו שוה פרוטה, שדי מכורה לך, שדי נתונה לך במתנה, הרי זו מכורה ונתונה. רב אשי אמר במתנה ביקש ליתנה לו, ולמה כתיב בלשון מכר כדי ליפות כחו. בחזקה מנלן, אמר חזקיה דאמר קרא ושבו בעריכם אשר תפשתם (ירמיה מ י), במה תפשתם בישיבה, דבי ר' ישמעאל תנו וירשתם אותה (דברים יא לא), בישיבה. וחזקת קרקע ג' שנים, וכל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה, ולפי שלא הגיענו למקור לא הארכנו במשפטה. וחזקת המתנה

89

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת תולדות פרק כז

 העלה עשו קנאה ואיבה על לבו ועל זרועותיו כחותם שחותמין בו שלא ישתכח שביעת העין ממנו, כך קבע האיבה בלבו עליו ועל זרועיו, כדי להרגו על הברכה אשר ברכו אביו, ועוד יש לדמותו לסנטר, דא"ר אליעזר בר' יוסי עד כדון קריין סנטרוי (דחמי) [דרומי], ותנן רשב"ג אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר, ואמרינן מאי סנטר, ומותבינן הכי תרגימו [בר] מחוונייתא, פי' עבד בקי בהסגרת העיר ותשמישיה וכל מוצאה ומובאה. ותניא ישראל שנעשה לגוי אפוטרופוס או סנטר, ועוד תניא הביילין והחופרין והסנטר והאונקלמוס, באין ונוטלין מן האמצע, ועכשיו כשאני מדמה שוטם לסנטר, כדאמרי רבנן שונא נוקם ונוטר, נמצא שהיה מספר

90

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת תולדות - ויצא פרק כח

 להם: אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק. לימד שבני בנים הרי הן כבנים: הארץ אשר אתה שוכב עליה. אע"פ שאינה אלא כדי ארבע אמות, הרי כל הארץ סדן אחד כסדן של שקמה, ובאלו ד' אמות אתה קונה את כל הארץ בחזקה דכתיב לך אתננה ולזרעך (בראשית כח יג), מכאן אמרו רבותינו מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן, מאי טעמא כולהו סדנא דארעא חד הוא פי' שורש וגוף חדא הוא:סימן ידיד) והיה זרעך כעפר הארץ. ואם תאמר מה אני צריך לכולהו, לכך נאמר והיה זרעך כעפר הארץ, מה עפר אינו מתברך אלא במים, כך

1234567891011121314151617181920