מכר

מכר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13445 מקורות עבור מכר. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ספרא בהר פרשה ג סוף פרק ג

 ב) ומנין שאין הוניה לעבדים תלמוד לומר והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה מה אחוזה אין להם הונייה אף עבדים אין להם הונייה.(ג) מנין שאין הוניה להקדשות תלמוד לומר את אחיו לא הקדש, מנין שאין הונייה לשטרות תלמוד לומר ממכר, מה זה מיוחד שגופו מכר וגופו לקח, יצאו שטרו' שלא גופם מכר ושלא גופם לקח, לא מכר אלא הראיות שיש בהם לפיכך המוכר שטרותיו לבסס יש לו הונייה.(ד) אל תונו איש את אחיו, זו הניית ממון יכול זו הניית דברים וכשהוא אומר לא תונו איש את עמיתו הרי אוניית דברים אמורה, הא מה אני מקיים אל תונו איש

62

ספרא בהר פרשה ג פרק ד

 זכור מה היו מעשה אבותיך, כיצד היו חליים באים עליו היה קובר את בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב הלא יראתך כסלתך תקותך ותום דרכיך, זכור נא מי הוא נקי אבד ואיפוא ישרים נכחדו, ראה חמרים מבקשים תבואה מבקשים יין לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא לא מכר חיטה מימיו רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח ולא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח, ואם תאמר עיצה טובה אני מוסר לו והרי הדבר מסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך כל דבר שהוא מסור ללב נאמר בו ויראת.(ג) ועשית' את חוקותיי ואת

63

ספרא בהר פרשה ג תחילת פרק ה

 לגאול, והשיגה ידו יד עצמו, ומצא שלא ימכור ברחוק ויגאול בקרוב, ברע ויגאול ביפה, ולא ילוה ויגאול, כדי גאולתו, ולא יגאל חציים.(ג) וחשב את שני ממכרו, שנים הוא מחשב, ואינו מחשב חדשים, מנין שאם רצה לעשות חדשי' שנה יעשה ת"ל וחשב, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו, מנין אתה אומר מכרה לראשון במנה ומכר הראשון לשני במאתים, מנין שאינו מחשב אלא עם הראשון ת"ל לאשר מכר לו, מכרה לראשון במאתים ומכר הראשון לשני במנה, מנין שאין מחשב אלא עם האחרון ת"ל לאיש, לאיש אשר בתוכה עד כאן דברי ר'.(ד) ר' דוסתאי בן יהודה אומר מכרה לו ממנה

64

ספרא בהר פרשה ד תחילת פרק ו

 תהיה ללוים, מה ת"ל לפי שנאמר שנים תקנה מאת עמיתך יכול אף בלוים כן ת"ל גאולת עולם תהיה ללוים.(ה) מתוך שנאמר ואם לא יגאל עד מלאות לו שנה תמימה יכול אף בלוים כן ת"ל גאולת עולם תהיה ללוים, בתוך שנאמר ואם לא יגאל את השדה ואם מכר את השד' לאיש אחר לא יגאל עוד, והיה השדה בצאתו ביובל קודש לה' כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו, יכול אף בלוים כן ת"ל גאולת עולם תהיה ללוים.(ו) ואשר יגאל מן הלוים מה ת"ל שיכול לוי מישראל יגאל כסדר הזה שהרי הורע כח ישראל בשלו, אבל מלוי לא יגאל, ת"ל ואשר יגאל

65

ספרא בחוקותי פרשה ד פרק י

 שדה מה ת"ל שיכול אין לי אלא המקדיש בית כור בענין הזה, הקדיש בית לתך בית סאה בית קב מנין ת"ל השדה, ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו, אם נתן את הכסף הרי שלו ואם לאו אינה שלו.(יב) ואם לא יגאל את השדה הבעלים, ואם מכר את השדה, הגזבר לאחר ולא לבנו, או לאחר ולא לאחיו כשהוא אומר ולאיש לרבות את האח, ומה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח, אחר שריבה הכתוב מיעט, מרב' אני את הבן שהוא קם תחת אביו ליעידה ולעבד עברי, ומוציא אני את האח שאינו קם תחת אביו ליעידה ולעבד עברי.(יג) לא

66

ספרי זוטא פרק ל

 ליך: בין אב לבתו, יכול יהא זכאי בירושתה משל אבי אמה ת"ל אלה באלה הוא זכאי ואינו זכאי בירושתה משל אבי אמה מה הוא מוכר פירות ולוקח קרקעות בהן שאמר חקים יש לך מתנה אחרת כדרך שהוא זכאי במציאתה ובהפר נדריה כך הוא זכאי בקנסיה ומעשה ידיה שלו ומכרה מכר:

67

מדרש תנאים לדברים פרק יד

 האמורה בשרץ: העוף אלו חגבים טמאים:פסוק כ(כ). כל עוף טהור תאכלו אלו חגבים טהורים:פסוק כא(כא). לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננו ואכלה או מכור לנכרי אין לי אלא לגר בנתינה ולגוי במכירה לגר במכירה מנין ת"ל תתננה או [מכר לגוי בנתינה מנין ת"ל תתננה ואכלה או מכר] לנכרי נמצאת אומר אחד הגר ואחד הגוי בין במכירה ובין בנתינה דברי ר' מאיר: ר' יהודה אומר הדברים ככתבן לגר בנתינה וגוי במכירה: כי עם קדוש אתה לה' אלהיך מגיד שהפורש מן המאכלות האסורין נקרא קדוש: לא תבשל גדי בחלב אמו מיכן אמרו בשר בהמה טהורה בחלב

68

מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון

 הוא אומר איש טוב זה ואל בשורה טובה יבא ואומר ויצו המלך את בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימיתהו וגומר ואותו היום שמת הרודוס עשאוהו יום טוב./עשרים ואחד בכסלו/ בעשרין וחד ביה יום הר גרזים דילא למספד. יום ששאלו הכותיים את בית המקדש מאלסכנדרוס מוקדון ואמרו לו מכר לנו חמשה כורים ארץ בהר המוריה נתן להם כשבאו יצאו יושבי ירושלם ודחפום במקלות והודיעו את שמעון הצדיק לבש בגדי כהנה ונתעטף בגדי כהנה ויקירי ירושלם עמו ואלף בולייטין מכסין בלבנים ופרחי כהנה מקישין בכלי שרת וכשהם מהלכים בהרים ראו אבוקות של אור אמר המלך מה זה אמרו לו המסורות הם

69

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ

 בניו יוצאין, כיון ששלחם התחיל קורא ווי ווי הוי ויהי בשלח פרעה.ב ד"א ויהי בשלח פרעה הה"ד (ירמיה נ) כה אמר ה' צבאות עשוקים בני ישראל ובני יהודה (וגו') גואלם חזק ה' צבאות שמו מלה"ד לאדם שהיה לו פרדס א"ל חברו מכור לי את הפרדס הזה מכר לו במנה ולא היה יודע בעל הפרדס מה בתוכו אמרו לו בכמה מכרת את הפרדס אמר להם במנה א"ל יש בו זיתים בק' מנה, גפנים בק' מנה, רמונים בק' מנה, מיני בשמים בק' מנה, וכן כל מין ומין בק' מנה, אמרו לו ולא היית יודע מה אתה מוכר ומה יש בפרדס (שיר /

70

שמות רבה (וילנא) פרשת פקודי פרשה נב

 באהל מועד, ד"א ביום חתונתו במשכן וביום שמחת לבו בבית המקדש, וכן דוד אמר (תהלים מח), יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב, יפה נוף משוש כל הארץ, א"ר יוחנן בן אלעזר מעשה היה בפרקמטיוס אחד שהלך לירושלים למכור את שלו הלך וישב שם ולא מכר אמר זו היא שאומרים עליה משוש כל הארץ לאחר שעה מכר כל פרקמטיא שלו אמר יפה נוף משוש כל הארץ, א"ר יוחנן כיפה של חשבונות היתה חוץ לירושלים וכל מי שמבקש לחשב הולך לשם למה שלא יחשב בירושלים ויצר לפי שנקראת משוש כל הארץ, וכל השבח הזה למה שהיא

1234567891011121314151617181920