מכר

מכר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13445 מקורות עבור מכר. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ט

 שלך ובני מעים שלי אפילו אחד ממאה בבני מעים פטור מן הקבה: הלכה זמקום שנהגו להפשיט את הראש אינו רשאי להפשיט את הלחי למלוג את העגלים אינו רשאי למלוג את הזרוע ואם יש כהן נותנן לכהן ואם לאו מעלה אותן דמים: הלכה חמכר לו יד כמות שהיא וראש כמות שהוא ובני מעים כמות שהן נותנן לכהן ואין מנכה לו מן הטבח את הדמים: הלכה טלקח הימנו במשקל נותנן לכהן ומנכה מן הטבח את הדמים מתנות אין בהן משום קדושה אפילו מוכרן לגוי אפילו נותנן לפני כלבו אין בהן אלא מצות כהנה בלבד: הלכה יהמשלח בשר לחברו

22

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ב

 מה שאין כן בכסף יפה כח הכסף שהכסף פודה את הערכין ואת החרמין ואת ההקדשות ואת מעשר שני מה שאין כן בשטר יפה כח שטר וכסף מכח חזקה וכח חזקה מכח שטר וכסף יפה כח שטר וכסף ששטר וכסף קונין עבד עברי מה שאין כן בחזקה יפה כח חזקה שאם מכר לו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן קנה את כולן אבל לא נתן לו אלא דמי אחת מהן או לא כתב לו אלא על אחת מהן לא קנה אלא אותה שדה בלבד הלכה במאתים לבתולה ומנה לאלמנה נזק וחצי נזק תשלומי כפל תשלומי ארבעה וחמשה כולן אע"פ שאינן

23

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ג

 כופין אותו להחזיר אם היו כהנים לוקין ארבעים אחד האונס ואחד המפתה בין היא בין אביה יכולין לעכב שנ' ואם מאן ימאן אביה ואומ' ולו תהיה לאשה מדעתה לו אתה כופה ואי אתה כופה ליבם הלכה חקטנה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס דברי ר' מאיר שהיה ר' מאיר אומ' כל מקום שיש מכר אין קנס וכל שיש קנס אין מכר וחכמים אומ' קטנה מבת שלש שנים ויום אחד ועד שתבגור יש לה קנס

24

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ח

 לו מהיום ולאחר מיתה דברי ר' יהודה ר' יוסה או' אינו צריך מפני שזמנו של שטר מוכיח עליו אמ' לו ר' יהודה והלא אין זמנו של שטר מוכיח עליו אלא משעה שנכתב אף הכותב נכסיו לבנו וחזר וקנה נכסים אחרים כל שלא היה בכלל מתנה ראשונה הרי אילו של יורשין מכר הבן או שמת האב אם יש שם נכסין מחוברין בקרקע שמין לו הלכה והמקבל שדה מחבירו והיא בית השלחין או בית האילן אם יש שם מחוברין בקרקע שמין לו הלכה זהמקבל שדה מחבירו והגיע שנת השמטה אם יש שם מחוברין בקרקע שמין לו [המקבל שדה מחבירו והגיע

25

תוספתא מסכת מעשרות (ליברמן) פרק ג

 מה שזתים האילו ראויין לעשות מעשר בדרומו ותרומת מעשר בדרום דרומן הלכה ידהלוקח שדה ירק בסוריא עד שלא באו לעונת המעשרות פטור משבאו לעונת המעשרות חייב מלקט כדרכו ופטור דברי ר' עקיבא וחכמים או' אף משבאו לעונת המעשרות חייב לפי חשבון מודים חכמים לר' עקיבא שאם מכר לו תבואה לקצור וענבים לבצור וזתים למסוק שלוקט כדרכו ופטור הלכה טואי זו שום בעל בכי כל שאין לו אלא דור אחד מקיף את העמוד אי זהו בצל של רכפה כל שאין עוקצן מעוך לתוכו רבן שמעון בן גמליאל או' כל שאין לו [אלא] קליפה אחת אלו הן גריסין הקלקין אלגוסין

26

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ג

 הלכה טראשו של עבד זה הקדש הוא והקדש שותפין בו ראשו של חמור זה הקדש הוא והקדש שותפין בו ראשו של עבד מכור לך משלימין ביניהן ראשו של חמור זה מכור לך משלימין ביניהן: הלכה יראשה של פרה זו מכור לך לא מכר אלא ראשה ולא עוד אלא אפילו אמר ראשה של פרה זו הקדש לא הקדיש אלא ראשה: הלכה יאשור זה עולה השור עולה ומועלין בו ואין חייבין באחריותו שור זה עלי עולה השור עולה ומועלין בו וחייבין באחריותו: הלכה יבדמי שור זה עולה השור חולין ואין מועלין ואין חייבין באחריותו דמי שור זה עלי

27

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ה

 וזיתים לבצור וענבים למסוק לא יאמר לו הניחה לפני מלאה כמה שהנחתיה לפניך מלאה אלא אוכל שנה אחת ומסתלק הקנים והזמירות ופירות שקמה בתוכה הרי הן כפירות: הלכה באילן שנקצץ או שיבש שניהן אסורין בו כיצד יעשה ימכר וילקח בהן קרקע ויאכל פירות מכרה לראשון במנה מכר לראשון ולשני במאתים אין מחשב אלא עם הראשון שנ' לאשר מכר לו: הלכה גלראשון במאתים ומכר לראשון ולשני במנה אין מחשב אלא עם האחרון שנ' לאיש אשר בתוכה רצה אביו או אחיו או אחד מן הקרובין של ראשון לגאול הרשות בידו ושל שני אין שומעין לו: הלכה דלא ימכור ברחוק

28

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק יא

 מלה"ד לאחד שנכנס לתוך חנותו של בשם אף על פי שלא [ימכור לו ולא יקח ממנו הוא יוצא וריח עצמו וריח בגדיו מבוסמים אין ריחו זז] ממנו כל היום לכך נאמר הולך אל חכמים יחכם: ורועה כסילים ירוע (שם שם) מלה"ד לאחד שנכנס לחנותו של בורסי אף על פי שלא מכר לו ולא לקח ממנו הוא יוצא וריח עצמו וריח בגדיו [מלוכלכים] ואין ריחו זז ממנו כל היום לכך נאמר ורועה כסילים ירוע (שם): וכה"א שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה וריעיך [היושבים לפניך] (זכרי' ג' ח') [יכול] שאר בני אדם הדיוטות הם ת"ל כי אנשי מופת המה (שם שם)

29

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ד

 תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק דהלכה אמתני' המוכר את הבית לא מכר את היציע אע"פ שהיא פתוחה לתוכו ולא את החדר שלפנים ממנו ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים רבי יהודה אומר אם יש לו צורת פתח אע"פ שאינו גבוה עשרה טפחים אינו מכור: גמ' רבי נחום בשם רבי חייה בר בא והוא שיהא בה ארבע על ארבע על רום עשרה ובלבד במקורה ובמגופף. אמר לון רבי זירא כל הדין פירושא הפרש לכון ר' חייה בר אבא ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים. סוף דבר מעקה היו אחורי

30

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ה

 תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ההלכה א[דף טו עמוד ב] מתני' המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת ההוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין מכר את הקרון לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות לא מכר את הקרון מכר את הצמד לא מכר את הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד רבי יהודה אומר הדמים מודיעין כיצד אמר לו מכור לי צמדך במאתים זוז הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז וחכמים אומרים

1234567891011121314151617181920