מכר

מכר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13445 מקורות עבור מכר. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

משנה מסכת חולין פרק יא

 בגד קטן שנאמר (דברים י"ח) תתן לו שיהא בו כדי מתנה [*] לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור לבנו ולא צבעו חייב הלוקח גז צאנו של נכרי פטור מראשית הגז הלוקח גז צאנו של חברו אם שייר המוכר המוכר חייב לא שייר הלוקח חייב היו לו שני מינים שחופות ולבנות מכר לו שחופות אבל לא לבנות זכרים אבל לא נקבות זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו:

12

משנה מסכת כתובות פרק ג

 אומר המפתה פטור והאונס חייב:משנה ז[*] איזהו בושת הכל לפי המבייש והמתבייש פגם רואין אותה כאלו היא שפחה נמכרת כמה היתה יפה וכמה היא יפה קנס שוה בכל אדם וכל שיש לו קצבה מן התורה שוה לכל אדם:משנה ח[*] כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר קטנה יש לה מכר ואין לה קנס נערה יש לה קנס ואין לה מכר הבוגרת אין לה לא מכר ולא קנס:משנה ט[*] האומר פתיתי את בתו של פלוני משלם בושת ופגם על פי עצמו ואינו משלם קנס האומר גנבתי וטבחתי ומכרתי משלם את הקרן על פי

13

משנה מסכת כתובות פרק ט

 כתובתה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים כיצד מכר נכסיו לאחרים והיא נפרעת מן הלקוחות לא תפרע אלא בשבועה מנכסי יתומים כיצד מת והניח נכסיו ליתומים והיא נפרעת מן היתומים לא תפרע אלא בשבועה ושלא בפניו כיצד הלך לו למדינת הים והיא נפרעת שלא בפניו אינה נפרעת אלא בשבועה רבי שמעון אומר כל זמן שהיא תובעת כתובתה היורשין

14

משנה מסכת ערכין פרק ט

 מן המנין נרה או הובירה עולה לו מן המנין רבי אלעזר אומר מכרה לו לפני ראש השנה והיא מלאה פירות הרי זה אוכל ממנה שלש תבואות לשתי שנים:משנה ב[*] מכרה לראשון במנה ומכר הראשון לשני במאתים אינו מחשב אלא עם הראשון שנאמר (ויקרא כ"ה) לאיש אשר מכר לו מכרה לראשון במאתים ומכר הראשון לשני במנה אינו מחשב אלא עם האחרון שנאמר (שם /ויקרא כ"ה/) לאיש לאיש אשר בתוכה לא ימכור ברחוק ויגאול בקרוב ברע ויגאול ביפה לא ילוה ויגאל ולא יגאל לחצאים ובהקדש מותר בכולן זה חומר בהדיוט מבהקדש:משנה ג[*] המוכר בית בבתי ערי חומה הרי זה גואל

15

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ג

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ג הלכה אהמוכר את הבית מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול ואת המכתשת החקוק' אבל לא מכר את התנור ולא את הכריים ולא את הריחים ולא את המכתשת הקבועה רבי אליעזר אומר כל המחובר בקרקע הרי זה מכור ואם אמר לו הוא ומה שבתוכו אני מוכר לך הרי כולן מכורין ואף על פי שאומר לו הוא וכל מה שבתוכו אני מוכר לך לא מכר לו את הבאר ולא את השידה ולא את הדותות והיציעים ולא את המערות שבתוכו אם כן למה כתב עומקא ורומא שאם רצה להגביה מגביה להשפיל משפיל כל שאינו

16

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ד

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ד הלכה אהמוכר את הספינה מכר את האסקלה ואת בית המי' שבתוכה אבל לא מכר לא את היציעין ולא את הישוין ולא את האיזקפה ולא את הבצות סימכוס אומ' מכר את הדוגית מכר את העול מכר את הפרות לא מכר את העול מכר את הצמד לא מכר את הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד רבי יהודה אומר הכל לפי הדמים הלכה בכיצד חמור וכליו אני מוכר לך מכר את המרדעת ואת האוכף ואת השליף ואת הקלקי ואת החביק אבל לא מכר לא את הזוג ולא את הקרקש ולא את פרומביא

17

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ג

 רוח חכמים נוחה הימנו הלכה טוההונאה ארבעה כסף מעשרים וארבעה כסף לסלע שתות למקח עד מתי מותר להחזיר עד כדי שייראה לתגר או לבקי הלכה טזהורה ר' טרפון וגו' עד אחד הלוקח ואחד המוכר וגו' מי שהוטל עליו ידו על העליונה כיצד מכר לו חלוק שוה חמש בשש ידו של לוקח על העליונה רצה או' לו תן לי סלעי רצה או' לו הילך חלקך ותן לי מעותיי אבל אם מכר לו שוה שש בחמש יד מוכר על העליונה רצה אומ' לו תן לי סלעי רצה אומ' הילך מעותיך ותן לי חלוקי ור' אומ' לעולם יד המוכר על העליונה

18

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ד

 מעותיו לשלחני להתנאות בהן ולהתלמד בהן ולהתעטר בהן נגנבו או אבדו חייב באחריותן ניטלו (נוטל) מלפניו באונס הרי הוא כנושא שכר נשתלט עליהם אסור משום רבית ואם עשה כן בהקדש הרי זה מעל שנה האמורה בבתי ערי חומה הרי זו רבית אלא שהתרתו תורה חייב לו מעות וכתב לו שדהו מכר בזמן שהמוכר אוכל פירות מותר הלוקח אסור ר' יהודה או' בין זה ובין זה מותר אמ' ר' יהודה כך היה ביתוס בן זונן עושה על פי ר' לעזר בן עזריה אמרו לו משם ראיה אלא שהמוכר אוכל פירות הלכה גיש דברים שהן רבית ואינן רבית לוקח אדם הלואתו

19

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ג

 וחכמים או' אף דברים שדרכן למדד בדקה ומדדן בגסה משפיעה ומוכרן דמיי אם מדדן בדקה הרי זה חייב ר' נחמיה או' הנמכר בדקה הרי הוא כדקה בגסה הרי הוא כגסה הלכה יבר' ישמעאל בי ר' יוחנן בן ברוקה או' הנמכר בדקה הרי זה חייב אפי' לא מכר לו אלא סאה ורובע צריך לעשר את הרובע רבן שמעון בן גמליאל או' משם ר' יוסה (קליעה של שום וסלי) [סלי] תאנים וסלי ענבים וקופות של ירק לימין במדה גסה מלימין ולמטה במדה דקה ובלח הין במדה גסה מהין ולמטה במדה דקה וכן היה רבן שמעון בן גמליאל או' משם רבי יסה

20

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ז

 אינו צריך לעשר על ידן כיצד עומד על הגורן ומעשר ואינו חושש למי שאכלו שאין אחריות לרמאין הלכה יגכהן ולוי שמכרו פירות שדה לישראל במחובר לקרקע מעשרות שלהן בתלוש מן הקרקע עד שלא מירחו מעשרות שלהן משמירחו מעשרות שלו הפריש תרומה ומעשר נותנן לכהן והשאר שלו מכר הוא להן פירות עד שלא מירחו מעשרות שלו משמרחו מעשרות שלהן מפריש תרומה ותרומת מעשר ונותנן לכל כהן שירצה הלכה ידכהן שמכר שדה לישראל נאמן על מנת שהמעשרות שלי לעולם מת אין לו מעשרות על מנת שהמעשר לי ולבני מת מעשרות לבניו על מנת שהמעשרות שלי כל זמן ששדי לפניך מכרן

1234567891011121314151617181920