מכר

מכר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13445 מקורות עבור מכר. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער מה

 אותו הדבר האסור קיים או כלו או מקצתו יש על הלוקח להחזירו למוכר בעינו אא"כ הוא אסורי הנאה שאינו יכול ליהנות בו כלל דהתם אין על הלוקח להחזירו ועל כל פנים בעולם בין שיהא הדבר מאסורי הנאה בין שאינו מאסורי הנאה יש על המוכר להחזיר הדמים.והיכא שהלוקח מכר אותו דבר האסור לגוי יש לו לחשבו למוכר כמה שנטל מן הדמים מאותו גוי והשאר יחזיר לו המוכר כדגרסינןמג) השוחט את הבכור ונודע שלא הראהו מה שאכלו אכלו ויחזיר להם את הדמים ומה שלא אכלו יקבר ויחזיר להם את הדמים. השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו

152

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער מט

 בן דעת שיכול לטעון הלוקח לא שלחתי לך הקטן שתשלח לי על ידו ולא כלום אלא רציתי להודיעך שהייתי צריך לחפץ פלוני. והיכא ששלח הלוקח את הקטן ושלח בידו כלי ונטל המוכר את הכלי ועשה בו שום צורך לעצמו ונשבר הכלי הרי המוכר חייב כדגרסינןה) השולח בנו אצל חנוני מכר לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר ושבר את הצלוחית ואבד את האסר חנוני חייב ורבי יהודה פוט' שעל מנת כן שלחו ומודים חכמים לרבי יהודה בזמן שהצלוחית ביד התינוק ומדד החנוני בתוכה שחנוני פטור ומפרשי' באסר שמן בהא פליגי דרבנן סברי לאודועי שדריה לינוקאו) ורבי יהודה סבר

153

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער נא

 להודיעו.ויש שם עניינים אחרים שיש ביניהם חלוק דיש מהם שהם על המוכר ואינו על הלוקח. כגון ששמו לו קרקע בחובו ונתנוהו לו ב"ד דידעינן דכל אימת שיהיו לו מעות לבעל הקרקע יתן מעותיו ויחזיר לו את הקרקע ששמו לו ב"ד. כדגרסינןה) שומא הדרא לעולם אבל אם מכר אותו קרקע קודם שיספיק לפדותו בעל הקרקע אין על הלוקח השני להחזיר אותו קרקע לבעל הקרקע לעולם ואף על פי שיש לו דמיו, כדגרסינןו) שמוה לבעל חוב ואזל ושמה לב"ח דידיה א"ל לא עדיפת ממאן דאתית מחמתיה זבנה אורתא יהבה במתנה הני מעיקרא אדעתא דארעא נחות ולא אדעתא דזוזי. שמו

154

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער נג

 הייתי לך היה לך להפרע את שלך. וחכ"א זה היה פקח שמכר לו את הקרקע שיכול למשכנו עליו ומפרשינן באתרא דיהיב' זוזי והדר כתבין שטרא שטענתם היה לך להפרע את שלך טענה היא אלמא מסבר סבירא ליה דכל היכא שהמוכר יש לו על הלוקח דינו הוא שיחתוך את חובו מאותו מכר הילכך אם הויא אותה מכירה מכירת קרקע שמכר ממנו במעמד עדים ונתן לו את הדמים כדי ליקח בהם את הקרקע שהוא מקום שאין כותבין שטר הרי קנה הלוקח אותו קרקע באותן דמיםב) ובדין הידוע בקרקע שנקנה בכסף אין אנו יכולים לומר למוכר למה לא מנעת עצמך מלכתוב השטר

155

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער נד

 לעשות מן המכ' הלוקח בעצמו הוי אותה חובה על המוכר ומה שלא מן החובה להיות על המוכר בעצמו רואים אם הלוקח לקח המקח כלו ולא שייר ממנו אצל המוכר כלום הויא החובה להפריש על הלוקח ולא אמרינן יפריש המוכר מן המעות שנטל דמימר אמרינן המצוה אצל הלוקח היא והמוכר לא מכר אלא חלקו אבל חלק הכהן וחלק העני לא מכר אבל אם מכר לו המוכר במשקל והתנה עמו ואמר משקל כך וכך בדמים כך וכך הא ודאי וברור יש בדמים שנטל המוכר חלק גבוה מאחר שלקח ממנו במשקל ושקל עליו הכל יש על הלוקח להפריש את חלק הכהן ויתננה למי

156

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ב

 בירושלמי פ' חזקת הבתים ה"א ופ"ק דקדושין ה"ד ודברי ר"י אמר ר"א חפשתי ולא מצאתי, והראני הגאון אמתי מו"ה ישעי' ברלין זצ"ל מק"ק ברעסלי בשבת דף קל"ה אמר ר' ירמיה כגון שלקח שפחה לעוברה ואולי לזה כוון רבינו. [מצאתי בבי' הגר"א חו"מ סי' ר"ט סק"י ז"ל פי"ט דשבת בכורות ב': מכר בהמה לעוברה וגי' הגאונים מאי אי למיקני קני כו' עכ"ל, ודאי שגירסת רבינו הי' כן].יא) ב"מ דף ל"ג ע"ב [ובתו' שם ד"ה כגון, גיטין מ"ב].יב) לעיל סוף שער א'.יג) ב"מ דף ט"ז ע"א [רמב"ם מכירה פכ"ב הל"ו שו"ע חו"מ סי' רי"א סמ"ע סק"ו מש"כ בבי' השיטות].

157

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ד

 רי"ח סי"ט ע"ש].פא) כל היכא כצ"ל.פב) יבמות ל"ו.פג) ב"ב קל"ו. [עיין מה שביארנו ש"ב דרך א' וריש שער ד'].פד) [צ"ל רבנן ועי' לעיל בדברי רבינו דרך הד'].פה) ב"ק פ"ח.פו) כאן חסר וכצ"ל מכר האב מכורים עד שימות מכר הבן אין לו ללוקח עד שימות האב כי מיית האב כו'. [ועי' שער ד' דרך הי' מה שביארנו בדין תקנת אושא ובקצוה"ח סי' ק"ג יעו"ש].פז) [צ"ל שבעה ועשרים].

158

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ה

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער הא) ב"ב קמ"ג ועמ"ש הסמ"ע בסי' ר"ג ס"ק י"ט [ובתשו' מהרי"ט חו"מ ח"ב סי' נ"ב שמבאר כל השיטות בזה ואם במתנה שייך הפלוגתא דקני את וחמור דאולי ל"ש במתנה קפידא בההקנאה, אבל רבינו שכתב בלשונו מכר ומתנה וע"ז מביא הפלוגתא דב"ב משמע דגם במתנה חולקים ודו"ק].ב) ב"ב דף קמ"ב ע"ב ובגירסא שלפנינו בדברי שמואל קנה [ומוכרח כן מסוגי' יבמות ס"ז ע"ש: מדנקט רבינו עובר שבמעי אשתו או עובר שבמעי אשה פלונית מבואר דבכל גונא המזכה לעובר לא קנה אמנם זה רק במתנת בריא אבל במתנת שכ"מ הובא בהה"מ

159

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ו

 כמו נכסי עצמו ובלבד שלא יטעה במכירתו וכן משמע סתימת לשון הרמב"ם פ"א משלוחין ה"א וטושו"ע חו"מ סי' קפ"ב אבל דעת רבינו כאן דגם שליח מהבעלים עצמם צריכים שישומו הנכסים כמו במכירת אלמנה].עח) כתובות צ"ח ע"א.עט) שם ק' ע"א.פ) [צ"ל שאם מכר או שלקח].פא) שם צ"ט ע"ב [הגירסא לפנינו ורבה בר רב הונא ע"ש עוד שינוים].פב) [גירסת רבינו היא כגי' הספרים המובא בתו' שם ע"ש פי' הסוגי' לפי הך גירסא].פג) [הלכה זו מבואר בהלכות הקודמת בדברי רבינו ולא ידעתי למה כפל כאן בדין השליח הא אין כאן מקומה אלא בדין דיין שטעה המבואר לעיל].

160

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער יב

 ועיינתי בגוף התוספתא פ"ד משביעית ושם ל"ג תיבת ניר:טז) שביעית פ"ז מ"ג ועי' ע"ז דף ס"ב ע"א בתוד"ה נמצא זה פורע [ובסוכה ל"ט תוד"ה וליתב, וברמב"ם פ"ו הל' שמיטה]יז) [משכ"ר שפי' הראשונים כונתו על דחז"ל]יח) חולין דף פ"ג ע"א [משכ"ר אם מכר אותו היום כונתו הא דאיתא במתני' שם אר"י אמתי בזמן שאין לו ריוח ופירש"י הפסק בינתים שמכר האם היום ויעו"ש ברא"ש שהרמב"ם פי' בענין אחר ומסיק דבתוספתא משמע כפירש"י].

1234567891011121314151617181920