מכר

מכר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13445 מקורות עבור מכר. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

ספר הלכות גדולות סימן לו - הלכות כתובות

 בשבועה, מנכסים משועבדים ומנכסים בני חורין לא תפרע אלא בשבועה, והנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה. הפוגמת כתובתה כיצד, היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה, לא תפרע אלא בשבועה. ועד אחד מעידה היא פרועה לא תפרע אלא בשבועה. מנכסים משועבדים כיצד, מכר נכסיו לאחר והיא נפרעת מן הלקוחות, לא תפרע אלא בשבועה. והנפרעת שלא בפניו כיצד, הלך לו למדינת הים והיא נפרעת שלא בפניו, לא תפרע אלא בשבועה. רבי שמעון אומר בזמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה, אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה. הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה, (שם

112

ספר הלכות גדולות סימן מג - הלכות בבא קמא

 יהודה, אמר ליה הכי אמר שמואל האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות, אהדרוה לקמיה דרבי ירמיה בר אבא אמר להו אנא מתניתא ידענא, דתנן הכותב כל נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שכתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב, מכר האב מכורין עד שימות האב, מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב, מכי מיית האב מיהא קנה לוקח, ואי ס"ד קניין פירות כקניין הגוף דמי אמאי קנה לוקח לא עבד ולא כלום, אהדרוה לקמיה דרב יהודה אמר להו הכי אמר שמואל זו אינו דומה למשנתינו וקיימא לן כדשמואל

113

ספר הלכות גדולות סימן מד - הלכות בבא מציעא

 אם אני חוזר בי הרי ערבוני מחול לך והלה אומר אם אני חוזר בך הריני כופל לך ערבונך, נתקיימו התנאין דברי רבי יוסי, רבי יוסי לטעמיה דאמר אסמכתא קניא, רבי יהודה אומר דיו שיקנה כנגד ערבונו. אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בזמן שאמר לו ערבוני יקנה אבל מכר לו שדה באלף זוז ונתן לו מהן חמש מעות זוז קנה ויחזיר לו את השאר ואפילו לאחר כמה שנים.(שם מט א) רב כהנא יהבו ליה זוזי אכיתנא, אייקר אתא לקמיה דרב אמר ליה במאי דנקיטת מיניהו זיל הב להו, ואידך הוו דברים ודברים אין בהן משום מחוסרי אמנה,

114

ספר הלכות גדולות סימן מה - הלכות ריבית

 המלוה את חבירו לא ידור בחצירו חנם ולא ישכור ממנו בפחות, מפני שהוא ריבית.(שם סה א) מרבין על השכר ואין מרבין על המכר. כיצד, השכיר לו את החצר ואמר לו אם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך בעשר סלעים בשנה ואם של חדש בחדש סלע בחודש, מותר. מכר לו את השדה ואמר לו אם מעכשיו אתה נותן לי הרי היא לך באלף זוז ואם לגורן בשנים עשר מנה, אסור.אמר רב יוסף בר מיניומי אמר רב נחמן (שם סד ב) אף על פי שאמרו הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אינו צריך להעלות לו שכר, הלוהו ודר בחצירו צריך

115

ספר הלכות גדולות סימן מו - הלכות בבא בתרא

 לקיש אמר מחזיר, רבי יוחנן אמר אינו מחזיר כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו, רבי שמעון בן לקיש אמר מחזיר, הני מילי היכא דליכא רווחא אבל הכא הא איכא רווחא, והלכה כרבי יוחנן.(ב"ב סא א) המוכר את הבית לא מכר את היציע, ואעפ"י שהיא פתוחה לתוכו, ולא את החדר שלפנים הימנו ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים, רבי יהודה אומר אם יש לו צורת פתח אף על פי שאינו גבוה עשרה טפחים אינו מכור. מאי יציע, הכא תרגימו אפתא, רב יוסף אמר ברקא חלילא, מאן דאמר

116

ספר הלכות גדולות סימן מט - הלכות הלוואה

 ונתונה ויהיב ליה שטרא בפני עדי מסירה וקני לה לארעא כל היכא דאיתה ולא צריכה לא כסף ולא חזקה ולא חליפין, אבל מוכר שדהו דלאו מפני רעתה אם כתבה ניהליה בלשון מתנה שדי קנוייה לך שדי נתונה לך קני לה בשטר ואף על גב דלא יהיב דמי, אבל כתב בלשון מכר שדי מכורה לך לא קני לה בשטרא עד דיהיב זוזי.בחזקה, היכא דאמר ליה לחבריה קמי סהדי יהיבנא לך ארעאי במתנה וזיל קנייה בחזקה, אם ארעא היא ופתח ביה מיא אדעתה לאשפורה ולא מחמת כוורי אי נמי סכר בה מיא הרי זו חזקה, ואי ביתא הוא, אי נעל או

117

ספר הלכות קצובות שימוש בית דין

 שלוקין אסורין משום בישולי גוים והמושרין במים מותרין שהם זרעונין.[ע] ושכר גוי מותר.[עא] אין מעמידין בקיבת נבילה ובקיבת שחיטת נכרי...[עב] וגיד הנשה שנתבשל עם הבשר אם יש בבשר מאתים מותר פחות מיכן אסור.[עג] ואם מכר אדם לחבירו חיטין או שעורים או יין או שמן ולא משכם אע"פ שמדדם יכול המוכר לחזור בו ואם משך אע"פ שלא מדד קנה.[עד] וכל נער שמקדש אשה פחות מאחת עשרה שנים אין קידושיו קידושים.[עה] וכל אדם שמכה את חבירו או על ידו או על ידי גוים קונסין אותו לפי כבודו דתנן התוקע לחבירו נותן לו סלע ר' יהודה אומר

118

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הקדמה ותוכן העניינים

 לא נתברר לי הלשון יפה יפה ואין לתלות אותו שגיון לבעל החבור ז"ל כי אם עלי אשר החזרתיו בלשון העברית ואני בן שלשים וחמש שנה בעת שהחזרתי אותו שנת ד' תתל"ח לבריאת עולם אתה מוצא חבור כל ענייני המקח והממכר על ששים שערים:שער א' מה שהוא קרוי מכר ואיזהו דבר שיקרא מכר ומה שלא יקרא מכר.שער ב' מהו הדבר שיתקיים עליו המכר ומה הוא הדבר שלא יתקיים בו המכר.שער ג' מי הוא המוכר שיתקיים לו המכר כשהוא מוכר ומי הוא אשר לא יתקיים לו המכר כשהוא מוכר כגון בן דעת ושאינו בן דעת.שער ד' מי שהוא

119

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער א

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער אמה שהוא קרוי מכר ואיזהו דבר שיקרא מכר ושלא יקרא מכר ושער זה לכמה דרכים.הדרך הראשון עקרו של מקח וממכר שאדם נותן ונוטל שיקח חפץ ויתן חפץ וישלם המכר ולית דין ולית דיין ודבר זה במכר אבל במתנה אינו כן.הדרך השני מה שאדם נותן ונוטל ואינו קרוי מכר כגון הממשכן חפץ לחברו.הדרך השלישי אתה מוצא שאדם נותן חפץ ונוטל חפץ ואינו קרוי מכר ולא קנה אותו חפץ אלא להנאה שיהנה ממנו כגון שכירות כלים שלאחר שישלמו ימי שכירותו יחזרו הכלים לבעליהן.הדרך הרביעי אתה מוצא שאדם מוכר חפץ והלוקח

120

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ב

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער במי הוא הדבר שיתקיים בו המכר ומה הוא הדבר שלא יתקיים בו המכר מתחלק לכמה דרכים.הדרך הראשון אין מכר מתקיים אלא בדבר שיש בו מששא דומיא דגוף אדם שיש בו ארך ורחב ועומק ושלשה יסודות הללו אתה מוצא בכל דבר שיש בו מששא אבל כל דבר שאין בו מששא אין מכר מתקיים בו כגון שאמר לו מכור לי עמידה מכור לי ישיבה מכור לי הלוך אין המכר מתקיים עד שיאמר לו מכור לי מקום עמידה מכור לי מקום ישיבה מכור לי מקום הלוך.ואם נפשך להקשות כי ימכר לך אחיך העברי

1234567891011121314151617181920