מכירה

מכירה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13745 מקורות עבור מכירה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא מציעא פרק ד

 ה[*] כמה תהא הסלע חסרה ולא יהא בה אונאה ר"מ אומר ארבע איסרין איסר לדינר רבי יהודה אומר ארבע פונדיונות פונדיון לדינר ר' שמעון אומר שמנה פונדיונות שני פונדיונות לדינר:משנה ו[*] עד מתי מותר להחזיר בכרכים עד כדי שיראה לשולחני ובכפרים עד ערבי שבתות אם היה מכירה אפילו לאחר שנים עשר חדש מקבלה הימנו ואין לו עליו אלא תרעומת ונותנה למעשר שני ואינו חושש שאינו אלא נפש רעה:משנה ז[*] האונאה ארבעה כסף והטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה חמש פרוטות הן ההודאה שוה פרוטה והאשה מתקדשת בשוה פרוטה והנהנה בשוה פרוטה מן ההקדש מעל והמוצא שוה פרוטה חייב

2

משנה מסכת בבא קמא פרק ז

 שנים וטבח ומכר על פי שנים אחרים אלו ואלו נמצאו זוממין הראשונים משלמין תשלומי כפל והאחרונים משלמין תשלומי שלשה נמצאו אחרונים זוממין הוא משלם תשלומי כפל והן משלמין תשלומי שלשה אחד מן האחרונים זומם בטלה עדות שניה אחד מן הראשונים זומם בטלה כל העדות שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה:משנה ד[*] גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי עד אחד או על פי עצמו משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה גנב וטבח בשבת גנב וטבח לעבודה זרה גנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומכר גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר משלם תשלומי כפל

3

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ג

 כסף במה דברים אמורים בדינרין ובסלעין אבל בדינרי זהב ובמטבעות של נחשת היה מוציאן בשויהן הלכה כעד מתי מותר להחזיר בכרכין עד כדי שיראה לשלחני ובכפרים עד ערבי שבתות שכן דרך השוק להיות עומד בעיירות מערב שבת לערב שבת הלכה כאואם היה מכירה וגו' ההונאה ארבעה כסף והטענה שתי כסף במה דברים אמורים בזמן שמכר לו סתם אבל אם קצץ עמו אין כלום אחר הקצה הלכה כבהנושא ונותן באמונה והאומ' לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה הלכה כגולא יהא מוכר לא את היפה בשויהה ולא את הרעה באמונה אלא או שתיהן

4

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ד

 בחנות למחצית שכר לא יהא לוקח ומוכר דברים אחרים ואם לקח ומכר המכר לאמצע הלכה ידהנותן מעות לחבירו ליקח בהן פירות למחצית שכר הרי זה מחשב עמו שכר בית שכר בטלה ואי זה שכר בטלה בשעה שלוקח ובשעה שמוכר אחד לוקח ושנים מוכרין מחשב עמו שכר מכירה אחד מוכר ושנים לוקחין מחשב עמו שכר לקיחה אחד מוכר ואחד לוקח שנים לוקחין ושנים מוכרין אע"פ שמעדיפין זה על זה אין בכך כלום אבל אם אמ' לו שכר בית משלי ושכר בטלה משלך בשליש אתה שותף לי והשליש עשוי עליך בבטלה מותר הלכה טוהנותן מעות לחבירו ליקח בהן פירות למחצית

5

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ח

 איש ואשה וגר ועבד משוחרר שגנבו הרי אילו חייבין מכרו בין לאביו בין לאחיו בין לאחד מן הקרובין חייב גנבו ולא מכרו או שמכרו ועומד בשוק פטור הגונב את העבדים פטור שנים מעידין בו שגנב ושנים מעידין בו שמכר ונמצאו זוממין על גניבה הוא פטור והן פטורין נמצאו זוממין על מכירה הוא פטור נמצאו זוממין על זה ועל זה חייבין על זה ועל זה ועל זה נאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו הלכה בהיכן שורי שגנבת אמ' לו אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה אביך מכרו לי אביך נתנו לי במתנה והעדים מעידין בו שגנב וטבח ומכר

6

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ה

 אילו אינו יכול לכופה ר' יהודה או' אף אין כופה לעשות פשתן מפני שמסריח את הפה ומשרביט את השפתים הלכה הנדרה שלא להניק את בנה בית שמיי או' שומטת את דדיה מפיו ובית הלל אומ' כופה אותה להניק נתגרשה אין כופין אותה להניק אם היה בנה מכירה נותנין לה שכר ומניקתו מפני הסכנה אין האיש כופה את אשתו להניק את בן חבירו ואין האשה כופה את בעלה שתינק את בן חברתה הלכה והמדיר את אשתו מתשמיש המטה בית שמיי או' שתי שבתות כלדת נקבה בית הלל אומ' שבת אחת כלדת זכר וכימי נדתה יתר על כן יוציא ויתן

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק ד

 אחרים אלא נוקבה ותולה בצואר בנו. במה דברים אמורים בדינרין ובסלעין אבל בדינר זהב ובמטביעות כסף מוציאין בשוייהן. כשם שמוציאין לחולין כך מוציאין למעשר שני ובלבד שלא יתכוין להוציאן:הלכה המתני' עד אימתי מותר להחזיר בכרכין עד כדי שיראה לשולחני ובכפרין עד ערבי שבתות אם היה מכירה אפילו לאחר שנים עשר חדש מקבלה ממנו [דף יז עמוד ב] ואין לו עליו אלא תרעומת ונותנה למעשר שני ואינו חושש שאינה אלא נפש רעה. ההונייה ארבעה כסף והטענה שתי כסף וההודייה שוה פרוטה חמש פרוטות הן ההודייה שוה פרוטה והאשה מתקדשת בשוה פרוטה הנהנה שוה פרוטה מן ההקדש מעל המוצא שוה

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ז

 שנים וטבח ומכר על פי שנים אחרים אילו ואילו נמצאו זוממין הראשונים משלמים תשלומי כפל והאחרונים משלמין תשלומי שלשה נמצאו האחרונים זוממין הוא משלם תשלומי כפל והן משלמין תשלומי ג' אחד מן האחרונים זומם בטלה עדות שנייה אחד מן הראשונים זומם בטלה כל העדות שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה: גמ' אמר רבי זעירא הדא אמרת עד זומם אין נפסל בבית דין אלא מעצמו נפסל [דף לא עמוד ב] פתר לה בהתרייה. ותני כן א"ר יוסי במה דברים אמורים בשתי עדיות ובשתי התריות אבל בעדות אחת ובהתרייה אחת כל עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. מהו שבטלה מקצתה בטלה כולה.

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביצה פרק ד

 הדא אמרה הדין סיקורה אסור מיעבד ביומא טבא דהוא מקטע בגומיה ברתי' דרבי חייה רבה אתת מיפה גו תנור אשכחה כיפה בגויה אתת שאלת לאביה א"ל איזלין גרפין אמרה לינה יכלה א"ל איזלין כבשין ידעה הוות אלא דהוות בעי מישמע מן אבוה רב אמר מצילין מן התנור לכירה אבל לא מכירה לתנור רב אבא בר חנה אמר מצילין מתנור לכירה ומכירה לתנור אבל לא מערבית לשחרית רבי אבון בשם רב מצילין מתנור לכירה ומכירה לתנור מערבית לשחרית אבל לא מיום טוב לחול אין מקיפין שתי חביות לשפות עליהן את הקדירה משם בונה תני לא יצא סומא במקלו ולא רועה בתרמילו

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ה

 לך יורד ברשות וידו לתחתונה אצל שמעון. רבי יוסי בי ר' בון בשם רבנין דתמן אין לך יורד ברשות וידו לעליונה אצל ראובן. ראובן שגזל שדה משמעון ומכרה ללוי והלך לוי ונתנה מתנה ליהודה ובא שמעון וטרפה מיהודה. יהודה לא אזיל גבי לוי דהיא מתנה. לוי אזל גבי ראובן דהיא מכירה. ולא מתנה יהבתינה. יכיל הוא מימר ליה בעי הוינא מיתן ליה וישלם לי טיבו. ראובן גזל שדה משמעון ונתנה מתנה ללוי. והלך לוי ומכרה ליהודה ובא שמעון וטרפה מיהודה. יהודה אזל גבי לוי דהוא מכרה. לוי לא אזיל גבי ראובן דהיא מתנה. דמר רבי יוסי בשם רבנין אין שיעבוד

1234567891011121314151617181920