מכילתא

מכילתא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2417 מקורות עבור מכילתא. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק ב

 באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו [ומאי והחי יתן אל לבו, דברים של מיתה, עביד דיעבדון לך, לוה דילוונך, קבור דיקברונך. כל הרואה את המת ואינו מלוהו עובר משום לועג לרש חרף עושהו, ואם לוהו, עליו נאמר מלוה ה' חונן דל]. הלכה דבאבל מכילתא אחריתי תניא, אין קוברין שני מתים זה בצד זה, ולא את המת בצד העצמות, ולא את העצמות בצד המת, ר' יהודה אומר האיש נקבר עם בתו קטנה, והאשה נקברת עם בנה קטן, ועם בן בנה קטן, זה הכלל כל שהוא ישן עמו בחייו יקבר עמו במותו, וכל שאין ישן עמו בחייו אינו

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ה

 אבני צדק מיכן אמרו חכמים כל מצוה שמתן שכרה בצידה אין ב"ד מוזהרין עליה. [דברים כה טו] יהיה לך מנה לך אנגרמוס על כך ותימר הכן. א"ר בון בר חייה כיני מתני' כל מצוה שמתן שכרה בצידה אין בית דין נענשין עליה. רב מנייה ריש גלותא אנגרמוס והוה מחי על מכילתא ולא על שיעוריא חבשיה ריש גלותא. עאל רב קרנא גביה א"ל אנגרמוס שאמרו למידות ולא לשיעורין א"ל והא תנית אנגרמוס למידות ולשיעורין א"ל פוק אמר לון אנגרמוס שאמרו למידות ולא לשיעורין נפק ואמר לון בר נש דתנה כבשה דאהינו חבשין ליה:הדרן עלך פרק המוכר את הספינה

3

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת עבודה זרה פרק ד

 בר יעקב אמר ובלבד בשותת. ארמייא נפל לגובא אתא עובדא קומי רב הונא אמר כובשין עליו עד דתזחלון גובה אמר רבי חנינה ידא אושיט אמר אייתון ניצרין וזלפין מתותי ידיה. שמעון בר חייה הוה מתני לחייה בר רב נכרי מאימתי עושה יין נסך א"ל משיודע בטיב ע"ז אפיק רב יאשיה מכילתא א"ל הדא דאת אמר בלוקח ענבים מן הנכרי אבל הנכרי עצמו בן יומו עושה יין נסך. נכרי מהו שיעשה בפיו יין נסך רב אדא בשם רבי לעזר אין נכרי עושה יין נסך בפיו רבי ירמיה בשם רבי אבהו הנכרי עושה יין נסך בפיו ותני כן אגרוניסוס שטעם מן הכוס

4

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה א

 

5

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה ב

 

6

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה ג

 

7

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה ד

 

8

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה ה

 

9

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה ו

 

10

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה ז

 

1234567891011121314151617181920