מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא

  

פסוק א
(א). ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם [יכול שכל משפט] שבתורה נאמר לעינין אחד תל' לו' ואלה ה[משפטים אשר תשים] לפניהם ר' עקיבא או' לפי שאין מפורש בד[יני]ן [אלא איש אשה] מנ' ת"ל ואלה המשפטים ג' ר' ישמעאל או' כל א[ח]ד [ואחד] מת[רבה] במקומו ר' יוסי הגלילי או' הרי הוא או' איש או אשה כי יעש[ו] [מכל חטאות (במ' ה ו) השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורה] אשר תשים לפניהם לפני בני ישראל לא נאמר כן אלא לפניהם לפנים שבהם מלמד שאין שונין בדיני ממונות לעם הארץ. <ד"א> אשר תשים לפניהם מה הפנימ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.