מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד

  

פסוק ב
(ב). וישובו ויחנו לפני פי החירות אמר להן משה חזרו לאחוריכם כיון שתקעו קרן לחזור התחילו מחוסרי אמנה שבהן מתלשין בשערן ומקרעין בכסותן אמר להם משה מפי הקודש נאמר לי שאתם בני חורין. בין מגדול ובין הים שם היתה גדולתן שלמצרים ושם היתה תפארת שלהם ולשם כינס יוסף את כל הכסף כענין שנאמר ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה (בר' מז יד). לפני בעל צפון. בעל צפון נשתייר להם מחיראות כדי לפתות את ליבן שלמצרים ועליו הוא אומר משגיא לגוים ויאבדם (איוב יב כג). נכחו תחנו על הים מגיד הכתוב שהיו במגדול אכלוסי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.