מינקת

מינקת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1256 מקורות עבור מינקת. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

שיר מעון בראשית פרק לה

 שיר מעון בראשית פרק לה[פרק לה](ח) ותמת דבורה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות. הנה קרא אותו יעקב אלון בכות לעורר בזה שיבכו ויספדו אותה כי היא היתה צדקת, וקשה אצל רחל כתיב (לקמן כ') ויצב יעקב מצבה על קבורתה היא מצבת קבורת רחל עד היום, ולא קרא אותה מצבת בכות כדי לעורר בני אדם לבכי'. וי"ל דרך העולם אם אדם שמכירין אותו ויש להם רגילות והתחברות עמו אוהבים אותו ושמחים בשמחתו ומצטערים בצערו ובפרט אם הוא צדיק וכשר, ובמיתתו הם מספידין אותו מעצמם ומקוננין עליו אף בלי התעוררות, וזה הי' אצל

82

שפתי כהן בראשית פרשת וישלח

 שכתבו שטנה לבטלו ואחר שהתחילו בטלום הכותיים עד שבא נחמיה ועזרא ונתן להם רשות ונבנה, לזה אמר ויקרא שם המקום אשר דיבר אתו שם אלהים בית אל, אלהים בתחילה ואל בסוף, רמז על נסים של בית חשמונאי, ולזה הפסיק בינתים במיתתה של דבורה לרמוז על חורבן בית ראשון, וכן דבורה מינקת רבקה סופי תיבות גימטריא ת"י שעמד ת"י שנים, וכן ותמת דבורה מינקת רבקה ראשי תיבות מדור, רמז על מדור שכינה שעתיד ליחרב וכן ותמת דבורה רמז על מיתת זכריה שהיה הדבר, דברה הדבר שלהם, מנהיגם והניקם מתורתו והיה רבם, וכן זכריה גימטריא רבם, ואחר כך אמר מיתתה של רחל

83

שפתי כהן שמות פרשת שמות

 העבריות אין בו שום ספק כי הוא מהול, וכן מן העבריות ותיניק לך ראשי תיבות מהול, כי משה הוא אחד מן הנולדים מהולים, או נאמר שאמרה האלך וקראתי לך, האלך מלה מורכבת הא לך, כלומר זה הוא נקרא על שמך לפי שאת מצילתו, וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות, שהם תחת שיעבודכם ובכן ותיניק לך בחנם כי כן כיוונה לקרוא לאמו, ואף על פי שהוא בחנם, אינו נקרא אלא על שמך שאת הצלתיו, וזהו אומרה ותיניק לך, כי היה לה לומר ותיניק הילד, לך למה. ובזה יתורץ למה אמר ותאמר אחותו אל בת פרעה היה לו

84

שפתי כהן שמות פרשת בשלח

 על פסוק אשירה. והקדים הנשים תחילה שנאמר (שמות י"ט, ג') כה תאמר לבית יעקב ואחר כך ותגיד לבני ישראל:ומה עוון עשתה מרים שנמחל לה על ידי שירה, על שגנבה דעתו של פרעה שאמרו כי לא כנשים המצריות העבריות, וכן גנבה דעתה של בת פרעה באומרה האלך וקראתי לך אשה מינקת והיה לה לבטוח בה' ולומר האלך וקראתי לך את אם הילד, כי יש מי שכתב שבזה העוון נהרג חור בנה, אף על פי שאינו כן שנאמר (דברים כ"ד, ט"ז) לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, ולא לרבות האם, עם כל זה גניבת דעת הוא ובאומרה

85

תורה תמימה שמות פרשת שמות פרק ב

 נערים בתיבה, אמרה, שמא לא אזכה בחופתוכט) [שם שם]:מילדי העברים זה - מנא ידעה, א"ר יוסי ב"ר חנינא, שראתה אותו מהולל) [שם שם]:מילדי העברים זה - [מהו זה], א"ר יוחנן, מלמד שנתנבאה שלא מדעתה, זה נופל ואין אחר נופללא) [שם שם]:(ז) מינקת מן העבריות - מאי שנא מן העבריות, מלמד שהחזירוהו על כל המצריות לינק ולא ינק, אמר הקב"ה, פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא, והיינו דכתיב (ישעיה כח) את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים, למי יורה דעה למי יבין שמועה - לגמולי מחלב לעתיקי משדיםלב) [סוטה י"ב ב']:

86

תורה תמימה הערות דברים פרק כג

 חטא אדום הוא מפני שיצא בחרב לקראתם כמבואר במדרשים, ובודאי אין דרכה של אשה לקדם ולצאת בחרב וכמ"ש ריש קדושין ב' ב' אין דרכה של אשה במלחמה, ובמצרים היה החטא מהשלכת הילדים ליאור, וכפי דמשמע עשו זה ג"כ רק הגברים, וראיה מבת פרעה ממה שהצילה את משה ועוד ציותה לקרא מינקת מן העבריות. ואולי י"ל דאחרי דבעל המאמר הזה הוא ר' שמעון, לכן הוא לפי שיטתו זאת ס"ל באמת ביבמות ע"ז ב' דהנקבות מאדום ומצרים מותרות, משא"כ לדידן דקיי"ל דהנקבות אסורות כמש"כ לעיל אפשר לא ס"ל כל דרשה זו. והא דעמון ומואב אסורין לעולם ואדום ומצרי רק עד ג' דורות

87

תורת משה בראשית פרק כא

 סלת איך יאומן שלא תקפיד על חלבה, והיינו מי מילל וגו' וק"ל.מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקוניו. פי' מסתיין כי ילדתי בן לזקוניו, אבל מי מלל עוד שיתפשטו צמיקת הדדין להניק בן, ומנין דם להעכר ולעשות חלב, אחר שכבר ילדתו דיו, ויכול להניק ע"י מינקת, כי שרים כאלו יש להם כמה מיניקות כמו שפי' רמב"ן פ' וישלח (ל"ה ח') גבי דבורה מינקת רבקה, וא"כ מה צורך לנס הנקה, אלא זה סימן לקדושת יצחק שלא יינק מחלב אשה אחרת, ע"כ עשה משתה גדול ביום הגמלו שראה סימן טוב שהי' לשרה חלב כ"ד חדש כדי שלא יניק

88

תורת משה בראשית פרק לו

 מו"ח זצ"ל שהי' אבדק"ק פאזען יע"א, והוא זצ"ל פקד וציוה שלא להספידו ומ"מ דרשתי יום א' פ' וישלח הנ"ל דרשה זאת.בפ' השבוע ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך וגו' ויבא יעקב לוזה וגו' ויבן שם מזבח וגו' ותמת דבורה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות. פרש"י בכיה כפולה כי שם נתבשר ממיתת אמו. וירא אלהים אל יעקב עוד ויברך אותו, פרש"י ברכת אבלים ברכו. ויעל מעליו אלהים וגו' ויצב יעקב מצבה וגו' ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן. ונתקשה רמב"ן מה לשון עלה

89

כתר יונתן שמות פרשת שמות פרק ב

 הלכו על חוף הנהר ותראה את התיבה בתוך האגם ותושיט את זרועה ותיקחה ומיד נרפאה מן שחין ומן הצריבה:(ו) ותפתח ותראה את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מן בני יהודים הוא זה:(ז) ותאמר אחותו לבת פרעה האלך ואקרא לך אשה מינקת מן היהודיות ותניק לך את הילד:(ח) ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך הנערה ותקרא לאימו של הילד:(ט) ותאמר לה בת פרעה הוליכי את הילד הזה והניקיהו לי ואני אתן את שכרך ותיקח האשה את הילד ותניקהו:(י) ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לה חביב כבן ותקרא שמו משה כי אמרה מן מים

90

מלאכת שלמה מסכת סוטה פרק ד

 לא תנשא תוך שתי שנים ויהיה הולד בחלב אמו שתי שנים ע"כ, וכתב המרדכי בשם מהר"ם ז"ל דכ"ד חדשים מלאים בעינן ואם השנה מעוברת נתעברה לתינוק ע"כ ועיין בספר תרומת הדשן סימן רי"ו, וכתוב בספר כל בו בסימן ע"ה והר"ף ז"ל כתב ובכור שור מביא ראיה דהמקדש מעוברת חברו או מינקת חברו תוך כ"ד חדשים שאין צריך שיוציא בגט רק להפריש אפילו לא ברח הואיל וכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה מביא ראיה מההיא דסוטה דקאמר גבי נושא מעוברת חברו תוך הזמן והיא סוטה לו תחתיו שיכול להשקותה מפני שאני קורא בה והביא האיש את אשתו וכו' מפני שיכול להפרישה

1234567891011121314151617181920