מינקת

מינקת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1256 מקורות עבור מינקת. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

מלבי"ם שמות פרשת שמות פרק ב

 העליון היא מתייצבת על נפשות חסידיו כענין ויתיצב ה' וכמ"ש בפי' שם, ומרחוק ה' נראה ועומד לדעה מה יעשה לו, והיתה שכינה עמו ומשגחת על הצלתו וכמו שיספר:(ה) השאלות (ה - כב) למה ספר שנערותיו הולכות על יד היאור. ומ"ש את הילד והנה נער. ולמה א"ל שתקרא מינקת מן העבריות דוקא:למה ספר כל המעשים האלה ללא צורך. ומה שדייק ויצא אל אחיו, מכה וכו' מאחיו למה התערב בריב הרועים שהיה להם תקנה שלא ישקו הצאן עד אם יאספו כל העדרים כמו רועי חרן:ותרד. עתה יספר הסיבות שהזמין ה' שינצל, ושיהיה אמון אלי תולע בבית המלך ושבכ"ז יכירהו עמו

62

מלבי"ם דברים פרשת כי תצא פרק כג

 דקרא אף במקום שלא פירש הכתוב וכן כאן ידרוש למה הרחיקם עד דור שלישי מפני שמלך אדום יצא בחרב לקראתם ואין דרך נשים לבא בחרב במלחמה וגם המצרים מפני שטבעו את בני ישראל במים על פי מצות פרעה שלא יעשו כן רק הזכרים וראיה מבת פרעה ואמתה וגם רצה לקרוא מינקת מהמצריות רק שמשה לא רצה לינק ממצרית כמ"ש חז"ל, וחכמים לשיטתם שלא ידרשו טעמא דקרא לכן ידרשו מאשר יולדו אף הבנות כנ"ל: דור שלישי הנכון לגרוס בספרי כאן יכול ראשון ושני יהיו אסורין ת"ל דור שלישי, ופי' כדאי' בגמ' (יבמות דף ע"ח) דאלו נאמר בנים ולא נאמר דורות הייתי

63

מנחת שי שמות פרשת שמות פרק ב

 איתמר, אלא בפירוש איתמר, ודא היא, להיניקה בני' שרה, מל' דמל' בתרין יו"דין, חד קדי' לנו"ן וחד בתריה, ומסור עלי' חמשה מלאי' בליש' בתרין יו"דין, תרין מנהון באוריית', וסי' היניקה בני' שרה, לאגמלים מיניקות, ושאר בנביאי וכתובי. גמלים מיניקות מל' בתרין יו"דין ומל' וי"ו כתי'. לבותמת דברה מינקת רבקה, מל' יו"ד קדי' לנו"ן, וחסר יו"ד תניין דבתר נו"ן כתי', ודכות' לגוקראתי לך אשה מינקת. לדותינק לך את הילד, מל' יו"ד קדים לנו"ן וחס' יו"ד בתראה. להוהינקהו לי, מל' יו"ד קדי' לנו"ן וחס' תרין יו"דין בתראי כתי'. לוותקח האשה8 הילד ותניקהו מל' חד

64

מעשי ה' מעשי אבות פרק לד (פרשת וישלח)

 אלהי הנכר, וכבר נאמר שנתנו כל אלהי הנכר. אבל ודאי הם הדברים כמו שאמרנו שהנזמים היו מבית לבן, ויעקב לא אמר רק שיסירו אלהי הנכר שלקחו משכם, והם נתנו גם הנזמים שבאזניהם שנשארו מבית לבן, ועוד יתבאר בפרשת העגל ביאור רחב ענין הנזמים הללו.ובמה שנאמר ותמת דבורה מינקת רבקה. טען הרמב"ן ז"ל למה הכניס הכתוב ענין מיתת דבורה מינקת רבקה בין בנין המזבח שבנה ומה שנראה לו האלהים, גם טען למה לא הוזכרה מיתת רבקה, גם נסתפק מהיכן באה מינקת רבקה עם יעקב, ולדעתי הדברים מבוארים, והוא שהכתוב לא הזכיר מיתת הנשים אם אין בהם סיפור ענין אחר שהוקרה

65

משיבת נפש במדבר פרשת נשא פרק ה

 יסוד הגובר ע"פ עינוי הנפש או בחכמת הרפואה להביא היסודות על מכונתם. או אם הרגיש בעצמו שצמח בו מזל נוטה לרציחה או לניאוף או לשום עבירה יכול לחקור החכמים באיזה פנים ינצל לעמוד שלא יתגבר עליו אותו הלוחם כנגד דת תורתינו הן במניעת בשר או יין או יתר סיגופים מלמד מינקת ומעוברת בשום סיגוף שאין להם למעט מלאכת אחרים. הרי לך ביאור נזיר חוטא ונזיר קדוש.גם איתא במס' תענית על עיר שהקיפוה גייס או נהר או ספינה מטורפת בים, או יחיד סובר שיחיד מותר לסגף עצמו עליהם, ור' יוסי אוסר שמא יצטרך לבריות ואין הבריות מרחמין עליו. ואומר מאי

66

משך חכמה בראשית פרשת וישלח פרק לה

 בית אל ששם אמר יעקב "אין זה כי אם בית אלקים" (כח, יז), היה כאן השכינה, ורק נתגלה. ולזה אמר "נגלו" ולא "נראו". ולזה אמר (פסוק יג) "ויעל מעליו אלקים, במקום אשר דבר אתו", פירוש במקום עצמו ששם משכן אלקים, לשם עלה אלקים. ודו"ק.(ח) ותמת דבורה מינקת רבקה (ותקבר מתחת לבית אל)... ויסעו מבית אל (פ' טז). הענין, דדרשו רז"ל, "מתה עלי רחל" (להלן מח, ז) - בשביל שאיחר נדרו. והנה בראש השנה בפרק קמא אמרו, "והיה בך חטא" (דברים כג, כב), ולא באשתך חטא. ודוקא אם אינו מקיים כלל, על זה אני קורא "למה יקח משכבך מתחתיך" (משלי כב,

67

נחל קדומים בראשית פרשת וישלח

 ילולי יליל עשו כי נפרעין ממנו כל הדורנות ופירותיהן עד עולם:(ח) גמלים מניקות ובניהם. פירש"י בנאיהם. פירש הרב מהר"ר משה חיים בן הרב מהרח"ש ז"ל דקי"ל דהמוכר לחבירו בהמה וא"ל בהמה מניקה אני מוכר לך כוונתו שיהנה מהחלב אבל אם היא טמאה מכר הולד ולז"א בהמה מינקת אני מוכר לך דאי לא מה איכפת אם היא מינקת. וא"כ באומרו גמלים מניקות ידענו כי ולדותיהן עמהן ואם כן אמאי הוצרך לומר ובניהם אלא ודאי פירושו בנאיהם ודפח"ח. ויש להוסיף קצת במ"ש רבינו האר"י זצ"ל דעשו אין לו יחס כלל בגמלים והם אסורים אצלו כי הן מעלה גרה אותיות הגר אם

68

ספורנו שמות פרשת שמות פרק ב

 ילד נולד מקרוב הנה היה נער בוכה, מתנער בתנועה נפלאה מבן גילו:ותחמול עליו. שיהא ולד נאה ומוכן לשלמות כזה נזרק ליאור:ותאמר מילדי העברים זה. אין זה אסופי נולד מזנות, באופן שיהיה מוכן לבגוד, כאמרו ילדי פשע, זרע שקר (ישעיהו נז, ד):(ז) מינקת מן העבריות. שיהיה החלב יותר נאות למזגו:ותיניק לך. לעמוד לפניך, מאחר שלפי יופיו והכנותיו לפני מלכים יתיצב:(י) ותקרא שמו משה. ממלט ומושה את אחרים מצרה:ותאמר כי מן המים משיתיהו. הטעם שקראתיו משה להורות שימלט את אחרים הוא, כי אמנם משיתיהו מן המים אחר שהיה מוטל בתוכם, וזה לא היה כי אם בגזירת

69

עקידת יצחק בראשית שער כז (פרשת וישלח)

 במקום הנדר שער כ"ה. ונתבאר טעם אומרו ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי וכו'. וטעם אומרו כי שם נגלו אליו האלהים בברחו מפני אחיו: יב. מה המה אלה אלהי הנכר אשר עליהם אמר הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו והחליפו כו'. ומה ענין דבורה מינקת רבקה לשם: יג. אומרו ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ. כי הנכון שיאמר הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך ולזרעך כו'. ומאמר ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר כו'. אשר כתב רש"י ז"ל לא ידעתי מה בא ללמדנו: יד. אומרו ותאמר לה המילדת

70

פני דוד שמות פרשת שמות

 מאפלה לאורה. ונתנה טעם כי מן המים משיתהו וכדאי זכות זה שהוא יוציא אותי מאפלת גהינם. וכמדומה ששמעתי באומרים לי כי כן פירשו המפרשים וכיונתי לדבריהם ז"ל. ואפשר לומר כי אמרה ואני אתן את שכרך כלומר אני בת מלך אתן את שכרך בשופע רב כיד המלך. והניקהו לי כאלו את מינקת בן המלך לי דייקא בכל כבוד וזריזות וחמלה ושאת תאכלי מאכלים טובים ומעדנים לזכך החלב כי את מנקת בן בת המלך. ואל תחושי לצרכי הוצאה במאכלים היקרים והסגולים והפסדת מלאכתך בשומך כל חריצותך וזריזותך עליו כי אני מלכה אתן את שכרך את ריבה כל אביזרא דהוצאה המצטרכת:ה) מי

1234567891011121314151617181920