מינקת

מינקת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1256 מקורות עבור מינקת. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

רבינו בחיי שמות פרשת שמות פרק ב

 פרעה, ויש בזה רמז בכתוב שאמרה בת פרעה "כי מן המים משיתיהו" (פסוק י), יתיר הנו"ן ושתי ההי"ן, כי היה הכתוב יכול לומר כי ממים משיתיו.(ו) ותחמל עליו. דרשו ז"ל (שמו"ר א, כח), בא גבריאל והכהו למשה כדי שיבכה ותתמלא עליו רחמים.(ז) מינקת מן העבריות. למדך הכתוב שלא רצה משה לינק מן המצריות, וכן דרשו רז"ל (שמו"ר א, כט) נטלתו והביאתו אצל המצריות ופסל את דדיהן, אמר הקב"ה פה שעתיד לדבר עמי יינק מן המצריות, הדא הוא דכתיב: "את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים" (ישעיה כח, ט).(ט) והינקהו לי. לבדו ולא

52

בית יוסף להבה בראשית פרשת וירא פרק כא

 מרננים שהכניס אסופי, מה עשה זימן כל גדולי הדור, ושרה זימנה נשותיהן, וכל אחת הביאה בנה ומניקתה לא הביאה והניקה את כולם, ועדיין היו מרננים על אברהם, נהפך קלסתר פנים של יצחק דומה לאברהם. וכתב מהרש"א (שם ד"ה עשה סעודה) שעשו כן דרך היתול ורינון לומר תניק את בני שאין מינקת עמי, והוא דוחק כי בשביל היתול מענין את בניהם.ונראה דאיתא בפסיקתא (כב, א) בדרך אחר שצמקו דדי מניקות ובקשו מאמנו שרה להניק אותם. ואיתא במדרש (בראשית רבה נג, ט) אותן שבאו לשם שמים נעשו ירא שמים, ואותן שלא באו לש"ש אעפ"כ ניתן להם ממשלה עד מתן תורה. והנה

53

ר' יוסף בכור שור בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 ר' יוסף בכור שור בראשית פרשת חיי שרה פרק כגפרשת חיי שרה (א) ויהיו חיי שרה. אין דרך לכתוב מיתת הנשים, אפילו צדקניות, אם לא על - ידי מעשה, שהרי לא מצינו רק בשרה ורחל ודבורה מינקת רבקה, ומרים [על] הסתלקות הבאר1, שרה: על שהודיענו איך קנה קבורה בדמים יקרים, והוא אחד מן הנסיונות2. ודבורה: להודיענו למה נקרא שם המקום "אלון - בכות"3, ורחל4: ללמד למה לא נקברה במערת המכפלה. ומיהו שנותם לא נמנו לבד משרה, שהיא חשובה מכולם. מאה שנה. דרך הפסוק לומר: שנה ושנים לכל חשבון וחשבון, וגם תמצא "ואלה שני חיי ישמעאל"5.(ד

54

ר' יוסף בכור שור שמות פרשת שמות פרק ב

 דימתה בת פרעה.(ד) ותתצב אחותו מרחוק: אמה העמדתה שם וצותה לה לראות מה יעלה בנער. מדלא כתיב "ותצב" נראה שהיציבוה אחרים.(ה) אמתה: שפחתה, שאם היתה יד שלה היתה האלף פתוחה והמ"ם דגושה4.(ו) ותחמול עליו: ואומרת מי יתן מינקת לשכור שיגדלנו לי, כי יפה הוא מאוד, וחסה על שראהו בוכה, והוא זכר. מילדי העברים זה: המושלכים ביאור.ואמרה לה(ז) האלך. כלומר: התרצי מן העבריות? ואמרה כן.(י) ויהי לה לבן: כי הצילתו מן המיתה, וגידלתו בממונה.(יא) וירא בסבלותם: שהיו סובלים עול קשה, ולא די בעול, אלא שאותו מצרי חובט ומכה אותו עברי, ויחם לבבו, כי

55

בעל הטורים שמות פרשת שמות פרק ב

 ואת נערותיה, שבא המלאך והרגם לפי שמנעו אותה לקחת התיבה, ולקחה נערות אחרות (סוטה יב ב):(ו) והנה נער בכה. זה אהרן שהניחתו אצל התיבה (יל"ש ח"א רמז קסו). נער בכה בגימטריא זה אהרן הכהן:(ז) האלך. ג' במסורה. הכא האלך וקראתי לך אשה מינקת. ואידך האלך והכיתי בפלשתים גבי דוד (ש"א כג ב). ואידך האלך אל רמות גלעד (מ"א כב ו). לומר שדברי נביאים מתקיימים כדברי אורים ותומים, שמרים נתנבאית על משה קודם שנולד כמו שדרשו רז"ל (סוטה יג א):(יג) נצים. ג'. עברים נצים. וב' גבי סנחריב להשאות גלים נצים ערים בצורת. חד במלכים ב' (יט כה) וחד

56

דעת זקנים מבעלי התוספות שמות פרשת כי תשא פרק לד

 כד) ולא יחמוד איש את ארצך. כי יאמרו בלבם ארצות שהיינו מחזיקים בהם לא נשאר בידינו כי הורישם אלהיהם כל שכן שלא נוכל לקחת ארצם מידם כיון שהן עוסקין במצותיו:(כו) לא תבשל גדי. מכאן רמז למה שאחז"ל לא ישא אדם מינקת חבירו וה"פ לא תבשל בקדרה שבשל בה חבירך. לא תשא גרושתו או אלמנתו כל זמן שהגדי הוא התינוק צריך לחלב אמו דהיינו כ"ד חדש וכי האי גונא אשכחן בפרק ערבי פסחים אל תבשל בקדרה שבשל בה חברך אמר רב פפא בגרושה בחיי בעלה אי בעית אימא אפי' אלמנה נמי לפי שאין כל האצבעות שוות:(ל) והנה קרן. שהבהיק

57

הדר זקנים על התורה שמות פרשת משפטים פרק כג

 לא תשחטו ביום אחד. ג"ן: י"מ דמוסב על הבכורים. אמר הקב"ה אל תניח לבשל הפרי ביניקת האילן שהוא אמו של פרי. אלא מיד שתתבכר תביאהו בית ה' אלהיך. ולשון גדי כמו ממגד תבואות שמש. אי נמי כל דבר רך קרוי גדי. ולשון בחלב אמו הוא האילן שיונק הפרי כמו שהאם מינקת הגדי. וי"מ ראשית בכורי אדמתך תביא וכו'. ואם אתה עושה כן לא תבשל ותשרף התבואה כשהיא רכה ועודנה בחלב הארץ שהיא אמו. ואם לא תקיים מצות בכורים התבואה תהא נשרפת בעודנה בחלב ורכה. וכשתביא בכורים לא תביאה בעודם בחלב ורכים. אלא המתן עד שיתבשלו:(כ) הנה אנכי שולח מלאך

58

העמק דבר שמות פרשת שמות פרק ב

 נפל, משא"כ כשראתה נער, שכבר עלו עליו ירחים גברה החמלה עליו:(ז) ותאמר אחתו. הנצבת מרחוק, וכאשר ראתה שבת פרעה לוקחת התיבה ידעה שיד ההשגחה בדבר ע"כ נתקרבה אליה, ותאמר להאדונית לאיזה תכלית יצא מפיך כי הוא מילדי העברים, אם הוא כדי שאלך:וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ותינק לך. דייקת שתי פעמים תיבת לך, דבל"ז היה סכנה לה ולהמינקת להציל ולד מן היאור, אבל כאשר היא קוראה להמינקת בשם בת פרעה, והיא תיניק בשבילה, אשיג מינקת לזה. והנה הסתירה בחכמה לומר כי אחותו היא, וכי יש לה ולהמינקת תשוקה עצומה להציל את הילד, אלא אמרה בלשון שתבין כי

59

חומת אנך שמות פרשת וארא

 מגיהנם שכבר רחצה מגלולי בית אביה וזכתה לראות השכינה עם משה כמ"ש בזהר הקדוש ונתגיירה ובזכות שהצילה משה זכתה לג"ע. ורבו יתירה הוספת לה שיש לה היכל בג"ע כמ"ש בזהר הקדוש. וז"ש ויהי לה לבן ותקרא שמו משה כי בראותה שזכתה שהיה לה לבן במה שהצילתו מן היאור ושכרה לו מינקת לכן ותקרא שמו משה שהוא מוציא אותה מגיהנם. וכי תימא היא בת פרעה הרשע מקור הסט"א ואיך פרסמה זה הן בעודנו אביה בתוקף מלכותו. לז"א ותאמר כי מן המים משיתהו ר"ל שאמרה שהטעם שקראתו משה כי מן המים משיתהו אך עיקר כונתה שהוא מוציאה מגיהנם והסתירה הענין ויש לה

60

ר' חיים פלטיאל שמות פרשת משפטים פרק כג

 בפי' אכילה.ד"א לא תבשל גדי. לא תניח להתבשל התבואה כל צורכה כשהיא יונקת מחלב ליחלוחית השיבולת שלא להקריבה מיד אלא תהא מביאה בעוד בחלבה להק' והוא עומר, ותדע דבסמוך לביכורים פי' גריס פי' מגדים.ד"א לא תבשל. זש"ה לא תסיג גבול עולם, אל תקרי עולם אלא עלם, כלומר אלמנה מינקת לא תנשא עד ב' שנים, כלומר לא תבשל גדי, כלומר לא תפרוש הנער מחלב אמו עד סוף ב' שנים, שכן תבשל בגי' ב"פ שס"ה וב', זהו יום שנולד בו ויום שנפרש בו מחלב אמו.ד"א לא תבשל. בכמה [דוכתי] אומ' בשר בחלב חידוש הוא ובפרק כל הבשר אומר רש"י

1234567891011121314151617181920