מינקת

מינקת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1256 מקורות עבור מינקת. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת חיי שרה מאמר מלך לשדה נעבד

 מאמר מלך לשדה נעבד[אות יג] (דף קכ"א ע"ב) ויהיו חיי שרה. מאי שנא הכא שרה, דכתיב מיתתה באורייתא, מכל נשי דעלמא, דלא כתיב הכי מיתתהון באורייתא. אמר רבי חייא, ולאו, והכתיב ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה. וכתיב ותמת שם מרים וגו'. וכתיב, ותמת דבורה (דף קכ"ב ע"א) מינקת רבקה. וכתיב ותמת בת שוע אשת יהודה.[אות יד] אמר ר' יוסי, בכלהו לא כתיב, כמה דכתיב בשרה, דאתמר, ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. דהא בכלהו, לא אתמנון יומין ושנין, כמו לשרה. בכלהו לא כתיב פרשתא חדא בלחודהא, כמו לשרה. אלא, רזא איהו, בגין

32

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר מלך לשדה נעבד

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת חיי שרה מאמר מלך לשדה נעבד[אות יג] ויהיו חיי שרה: שואל, מה השינוי כאן בשרה, שנאמר מיתתה בתורה, מכל נשי העולם, שלא נאמר מיתתן בתורה. אמר רבי חייא, ולא, והרי כתוב, ותמת רחל וגו', וכתוב ותמת שם מרים וגו', וכתוב ותמת דבורה מינקת רבקה. וכתוב ותמת בת שוע אשת יהודה. הרי שכמה נשים כתובה מיתתן בתורה.[אות יד] אמר ר' יוסי וכו': ומשיב ר' יוסי, בכולן לא כתוב כמו שכתוב בשרה, שנאמר בה, ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה, שהרי בכולן לא נמנו ימים ושנים כמו לשרה. בכולן

33

פירוש הסולם לזוהר חדש - מדרש הנעלם על איכה מאמר איכה ישבה בדד

 מבני ביתה, ויודעים כבוד אדון העולם. וע"כ לנו ראוי לבכות ולפרש אלו האלפא ביתות, שבספר איכה.[אות ג] ואנן יתמין בלא וכו': ואנו יתומים בלי אב ואם, דהיינו הקב"ה והשכינה, כי השכינה יצאה מארץ ישראל לגלות, והעינים מסתכלות לכותל, ביתה של אמנו, והנה נחרב, ולא מצאנו אותה. שהיתה מינקת אותנו בכל יום בימים הראשונים משפע המבחר שלה. והיתה מנחמת אותנו ומדברת על לבנו כמו אם לבנה. כש"א כאיש אשר אמו תנחמנו וגו'.[אות ד] והשתא אסתכלן עיינין וכו': ועתה העינים מסתכלות לכל צד, ומקום בית מושבה של אמנו נתבלבל והנה נחרב. נכה ראשינו בכותלי ביתה ומושבה, מי ינחם אותנו, ומי

34

שאילתות דרב אחאי פרשת וירא שאילתא יג

 שאילתות דרב אחאי פרשת וירא שאילתא יגשאילתא דאילו איתתא דפטרה גברא בגיטא או שכיב גברא ומיעברה מיניה אי קא מניקה אסירה לה לאינסובי עד מישלם יומי מניקות' והיכא דעברה ואינסיבה אי אקדישה מפקינן לה בגיטא מיניה דתנו רבנן לא ישא אדם מינקת חבירו ומעוברת חבירו ואי נשא יוציא ולא יחזיר עולמית דברי ר' מאיר וחכמים אומרים יוציא ולכשהגיע זמנה לכנוס יכנוס וטעמא מאי אסרוה רבנן דדילמא מיקמי דמישלם מניקותה מיעברה משני ומיעכר חלבה וכיון דלא ברא דיליה הוא לא יהיב למסמוסה בחלב ובבצים ואתי לידי סכנה אמר רבא לדברי חכמים יוציא בגט אמר מר זוטרא מתניתין נמי דיקא דקתני

35

רש"י תהלים פרק קט

 הנולד בעול' לאחר שנשחת שמו שארטרמיר"א בלעז:/(יד)/ עון אבותיו - עון שהעוה על אבותיו, לאברהם שגרע חמש שנים מחייו ולאביו גרם כהיון עינים:וחטאת אמו - שהשחית רחמה ושגרם להעלים יום קבורתה מן הבריות שלא יקללוה שיצא מכריסה עשו כמו שנאמר (בראשית ל"ה) ותמת דבורה מינקת רבקה וגומר אלון בכות בלשון יוני קורין לאחר אלון שאבל אחר היה ליעקב עם של דבורה שמתה אמו והעלימו מיתתה:(טו) יהיו - העונו' האלה נגד ה' תמיד:ויכרת מארץ זכרם - של עשו ואלופיו:(טז) יען אשר לא זכר עשות חסד - לעסוק באבל אביו כמו שעשה יעקב נזיד עדשים לנחם את יצחק שבאותו היום מת אברהם:

36

דברי דוד בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 דרכו אם לא29, למען אנסנו אם ילך בתורתי אם לא30, אלא ודאי לאו בדרך שאלה של ספק אמרו זה אלא דרך קושיא של תמיה אמרו כן, התלכי עם האיש הזה הא ודאי אין זה מן הראוי, ועל זה השיבה 'אפילו הכי אלך'. ואין להקשות מפסוק: האלך ואקרא לך מינקת מן העבריות31, דשם הוה שאלה ולא נאמר 'אם לא'. דדוקא בשאלה ששני הצדדים שקולים אז שייך 'או לא', משא"כ גבי מינקת דשם לא הוה שקולים דהא ע"כ צריך לה מינקת עברית דהא לא רצה לינק ממצרית32, א"כ הכרח לקרוא עברית ולא אמרה 'האלך כו'' אלא שלא לילך

37

אברבנאל בראשית פרשת וישלח פרק לג

 כי אם זמן מועט ולא יאמר עליו ושב שם. ולמה יעקב בספרו המצוה אל ביתו ואל אנשי ביתו שינה הדברים שנאמרו לו כי במקום שאמר לו האל יתברך לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך אמר הוא לאל העונה אותי ביום צרתי:השאלה הי"ב מה ענין ותמת דבורה מינקת רבקה ותקבר וגו' במקום הזה שנכנס הפסוק הזה בין ויקרא למקום אל בית אל ובין וירא אלדים אל יעקב כי אין ספק שבבואו לוזה בנה המזבח ונראה אליו השם ולמה כ"כ בכה על דבורה ואין ספק שהיתה זקנה עד מאד ולמה אם כן הגדילו עליה הבכי וההספד עד שקראו מקום קבורתה

38

אברבנאל בראשית פרשת וישלח פרק לה

 הראשונה ההיא במראת הסלם נראו אליו האלדים. ואמר נגלו לשון רבים לרמוז על מלאכי אלדים שראה באותה מראה עולים ויורדים בסלם. וזה אמרו ויקרא למקום אל בית אל רוצה לומר ויקרא בקול גדול ופרסם שמקום האל הוא בית אל כיון ששם נגלו אליו המלאכים האלדיים ההם. ואמנם אמרו ותמת דבורה מינקת רבקה הוא להודיע שמתה שמה הזקנ' יראת י"י ההי' כי אם היה גזור מלפניו ית' מיתה והספד בבי' יעקב ובניו כלה נשלמה במיתת דבורה ובזה צריכים אנחנו לדברי קבלה שאמרו שמפני שרבקה אמרה ליעקב ושלחתי ולקחתיך משם שלחה דבורה אצלו לפדן ארם להוציאו משם ולחוס על ילדיו כי היא

39

אברבנאל שמות פרשת שמות פרק ב

 נחמיה בגמרא כי עוצם הבכיה היה מעוצם הכח שהוא שלמות לא מרוחב האברים יותר מדאי שהוא מום. ואחותו מרים כשראתה לקיחת התיבה נתקרבה שמה לבת פרעה לראות מה תעשה בנער וכששמע' ממנה דברי חמלה לעוצם כחו שראתה בו יותר ממה שראוי לזמנו דברה לפי כוונתה ואמרה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות להניק לך את הילד לא שתניקהו לה אלא שתניקהו באופן נאה כפי מה שראוי לילד שלך כי בזה יגדל הילד ויתעצם יותר שלהיותו מילדי העברים יותר יועילהו חלב העברית מחלב מצרית או אשה אחרת כי כמ"ש הטבעי מזון ההווה ראוי שידמה למה שנתהווה ממנו וישר הדבר בעיני

40

אברבנאל שמואל ב פרק יא

 עון פלילי להמית את האיש הזה על לא חמס בכפיו ואין מרמה בפיו, וישלמהו המלך רעה תחת טובה חלף כל עבודתו אשר עבד אתו בשלום ובמישור, הלא טוב היה שיעכבוהו ויטרידוהו שם ולא ישוב לביתו עד אשר תלד אשתו ואיש לא ידע בשכבה ובקומה ותהיה לידתה בסתר, וינתן הילד לאשה מינקת מן העבריות, ולא יוסיף על חטאתו פשע כי אל גילוי עריות הוסיף שפיכות דמים. הצד הרביעי באופן המיתה וההריגה שהרגו בחרב בני עמון וע"י אויבי השם, המבלי אין קברים בישראל ואדם אין שימיתהו בקשת ובחנית? אם לריב ומצה ואם בפתע ולא נודע מי הכהו, ולמה צוה להרגו בחרב האויבים?

1234567891011121314151617181920