מינקת

מינקת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1256 מקורות עבור מינקת. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כב

 כג] [כב, י] כי אתה גוחי. כמה דאת אמר בגיחו מרחם יצא (איוב לח ח). מבטיחי על שדי אמי. אמרה אסתר נתעברה אמי מת אבא, ילדה אמי ומתה היא, והבטחתני ונתת לי שדים חילוף שדי אמי, שנאמר ויהי אומן את הדסה (אסתר ב ז), אשתו של מרדכי היתה מינקת את אסתר, ומרדכי היה אומן אותה.[כד] [כב, יב] אל תרחק ממני כי צרה קרובה. אימתי, בשעה שגזר אחשורוש להשמיד להרוג ולאבד (אסתר ג יג), באותה שעה נכנסה אסתר שלא ברשות, שנאמר ותעמוד בחצר בית המלך (שם /אסתר/ ה א). שבעה קנקלין היה למלך, נכנסה לקנקל ראשון ולשני ולשלישי, כיון שנכנסה

12

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור לט

 לך תקנה עד שיביאו חלב לביאה, ותשקה אותה עד שתרפא, שלח אצל מלך שלמה בן דוד, ונטלו בידם ממון הרבה, מיד שלח שלמה וקרא לבניהו בן יהוידע, אמר לו כיצד נוכל למצוא חלב לביאה, אמר ליה בניהו תן לי עשרה עזים, הלך הוא ועבדי המלך לגוב אריות, והיתה שם לביאה מינקת גוריה, יום ראשון עמד לו מרחוק והשליך לה אחת ואכלה, יום שני נתקרב מעט [והשליך אחרת], וכן בכל יום ויום, לסוף עשרה ימים נתקרב אצלה, עד שהיה משחק עמה, וממשמש בשדיה, ולקח מחלבה והלך לו לדרכו, ובאו אצל שלמה ופטרן לשלום, והלכו לדרכם, כשהיו בחצי הדרך ראה אותו רופא

13

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וישלח פרק לה

 תחתיהם עד תהום הארץ. ואש היה עומד בין מחנה יעקב ובין מחנה הפרזי, לכך נאמר ולא רדפו אחרי בני יעקב:סימן ו[ו] ויבא יעקב לוזה. למה נקרא שמה לוזה, שכל מי שנכנס לשם העדיף במצות וחקים ומעשים טובים [כלוז]:סימן ח[ח] מינקת רבקה. אמה של רבקה: אלון. לשון יוני, עד שהוא משמר אבלה של דבורה באתה להם בשורת אמו, הדא הוא דכתיב וירא אלהים אל יעקב וגו' ויברך אותו, ומה ברכה בירכו, זו ברכת אבלים. ומפני מה לא נאמרה מיתת רבקה, לפי שבנה עשו, וגם נקברה בלילה מפני עשו, שלא יאמרו כך וכך תבא על הבטן שנוצר בו

14

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת מקץ פרק מא

 וכשילדה דינה את אסנת, נתן הטס על צוארה, והשליכה בחומת מצרים, אותו היום יצא פוטיפר לטייל עם נעריו והגיעו עד לחומה, שמע קול בכיית ילוד, אמר אל נעריו הביאו לי את הילד הזה, וראה את הטס ואת המאורעות, אמר פוטיפר לעבדיו זאת הבת בת גדולים היא, הוליכוה לביתי והביאו לה מינקת, ובעבור שגדלה נקראת בתו, כי כן כתיב בדברי הימים ואלה בני מיכל, ובנביאים כתיב ולמיכל לא היה לה ולד עד יום מותה (ש"ב ו' כ"ג), אלא מפני שמיכל גדלה נקראו בניה, וכן פוטיפר:סימן מח[מח] אוכל בערים. מפני שכל ארץ וארץ מעמדת פירותיה:סימן נ[נ] בטרם תבוא

15

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת בהעלותך פרק יא

 סימן ה[ה] זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם. וכי חנם היו אוכלים והלא תבן לא ניתן להם חנם, ודגים היו אוכלים חנם, אלא מה הוא חנם מן העריות: את הקשאים. והלא היה מתהפך המן לכל המינים, ולמה לא נהפך באלו המינים, מפני שכל אלו המינים קשים הם לאשה מינקת, לכך לא היו טעמין כמו טעם אלו המינים: ד"א זכרנו את הדגה וגו'. ר' ישמעאל ור' עקיבא חד אמר דגים, וחד אמר עריות, פירוש שאסרו להם עריות במדבר, ודגה לשון תשמיש, כמו וידגו לרוב (בראשית מח טז): אשר נאכל. לישנא מעליא נקט, כמה דאת אמר אכלה ומחתה פיה (משלי

16

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 סימן נחנח) ויקראו לרבקה ויאמרו לה התלכי עם האיש הזה. ר' חנינה בריה דרב אדא אמר היו מרמזין בה התלכי: ותאמר אלך. על כרחכם שלא בטובתכם אלך:סימן נטנט) וישלחו את רבקה אחותם ואת מנקתה. זו דבורה, שנאמר ותמת דבורה מינקת רבקה (בראשית לה ח):סימן סס) ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו את היי לאלפי רבבה. א"ר חייא בפה היו מברכין, תדע לך שהרי לא נפקדה רבקה עד שהתפלל עליה יצחק שלא יהא אומות העולם אומרים תפלתנו עושה פירות, ואעפ"כ ארז"ל ברכת הדיוט אל תהי קלה בעיניך:סימן סאסא) ותקם רבקה ונערותיה. קימה היתה לה,

17

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת תולדות פרק כז

 סימן מהמה) עד שוב אף אחיך. היא דברה בצדקתה, והוא לא עשה כן, אלא ויטרוף לעד אפו ועברתו שמרה נצח (עמוס א יא), וכן צוה לאליפז ואליפז לעמלק, ועמלק ניטפל להם בדרך, דכתיב ויבא עמלק (שמות יז ח): ושלחתי ולקחתיך משם. היא דבורה, דכתיב ותמת דבורה מינקת רבקה (בראשית לה ח): למה אשכל גם שניכם יום אחד. וכן היה ביום אחד נקברו, שנהרג עשו מחושים בן דן על מטתו של יעקב אבינו. מפורש במס' סוטה:סימן מומו) ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת. אלו נשי עשו: אהליבמה נקראת, וחזרה להיקרות יהודית, עדה נקראת, וחזרה להיקרות

18

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישלח פרק לה

 ולמה הוציאו בלשון רבים, ישתבח שמו וסנקלוטין עמו:סימן חח) ותמת דבורה. שאילה מהיכן נמצאת דבורה עם יעקב והכתיב כי במקלי עברתי (שם לב יא), אלא מלמד ששלחה רבקה אמנו להביא את יעקב, וכה"א עד שוב אף אחיך ממך ושלחתי ולקחתיך משם (שם כז מה): מינקת רבקה. לבאר לנו כי היתה דבורה, כי לא נזכר שמה עד עתה, שנאמר וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה (שם כד נט), ובא הנה להזכיר את שמה: ותקבר מתחת לבית אל. במקום קדוש, מלמד שזכותה גרמה לה להקבר שם, וכה"א ותמת שם מרים ותקבר שם (במדבר כ א), ללמדך שמעשיה גרמה לה: ד"א

19

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות פרק א

 שתים, רב ושמואל, חד אמר אשה ובתה, וחד אמר כלה וחמותה, מאן דאמר אשה ובתה, יוכבד ומרים, ומאן דאמר כלה וחמותה יוכבד ואלישבע בת עמינדב אשתו של אהרן. תניא שם האחת שפרה [זו יוכבד, ולמה נקרא שמה שפרה], שמשפרת את הולד, שכן מרים אמרת לבת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות, ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד (שמות ב ז וח), וכתיב ותאמר לה בת פרעה היליכי את הילד הזה והניקהו לי (שם שם ט), כלומר שהיתה יוכבד אם משה מלומדת לשפר את הולד, לכך נקרא שמה שפרה: ושם השנית פועה. זו מרים

20

בראשית רבתי פרשת תולדות

 להם שלוה אלא בעוה"ז, ומיד כי מרעים יכרתון גו' וענוים (המה) ירשו ארץ וגו' (שם ט' - י"א). ושלחתי ולקחתיך [עמוד 113] משם הה"ד ויברח יעקב שדה ארם (הושע י"ב י"ג). כל עבדות ישראל ללבן לא עשה אלא בשביל צווי אמו שא"ל ושלחתי, והוא לא חזר עד שלוחה שנאמר ותמת דבורה מינקת רבקה (ל"ה ח'), וכי מה טיבה של דבורה אצל יעקב אלא ששלחה אותה אליו רבקה אמו כדי שישוב, כשם שאמרה לו ושלחתי ולקחתיך משם.כח, א ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו. הה"ד ברכות לראש צדיק (משלי י' ו'), בשעה שנתברך יעקב מאביו בתחלה אמר שיר של פגעים עליו

1234567891011121314151617181920