מינקת

מינקת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1256 מקורות עבור מינקת. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

ילקוט יוסף קצוש"ע יורה דעה סימן פא - היוצא מן הטמא טמא

 אשה שפירש לתוך כלי. אבל כשלא פירש לתוך כלי אסרו חכמים לגדול לינק אותו מהאשה, דנחשב כיונק מן השרץ. וגדול שינק מן האשה מכין אותו מכת מרדות. [ילקוט יוסף איסור והיתר כרך ב' עמוד קלד]לג. חולה בחולי הדקה שרפואתו לינק חלב מדדי אשה, ולא נמצא שם מינקת אלא אשת איש, יש להתיר לינק ממנה על ידי מחיצה בסדין, שתכניס ראש הדד דרך נקב שבסדין ומשם יינק החולה. וזהו חולי שיש בו סכנה, אבל אם אין בו סכנה אין להתיר, אלא באופן שפירש החלב בכלי או ביד האשה. [ילקוט יוסף איסור והיתר כרך ב' עמוד קלו]לד. אם יש מכה

172

ילקוט יוסף תוכן העניינים שבת ד - הוספות

 האור לציוןסימן של - דין יולדת בשבתא) להתלוות ליולדת בשבת - הערה ע"ד האור לציוןג) לחלל שבת על המפלת תוך ג' ימים לההפלהד) אם צריך לשכור חדר במלון כשיש חשש שתלד בשבתה) לחלוב בשבת לתוך כלי לצורך תינוק הנמצא באינקובאטורו) מינקת הסובלת מריבוי חלב אם מותר לה לשאוב חלב בשבתז) להודיע למשפחה על פצועים והרוגים בשבתסימן שלא - מילה בשבת (הוספה)א) הנולד רבע שעה אחר השקיעה ביום שישי, אין מלין אותו בשבתהבהרה לילקוט יוסף - מילה לתינוק שנולד אחר השקיעהב) ספק אם התינוק נולד בבין השמשות או לאחר מכןג) לתת את הערלה

173

ילקוט יוסף תוכן העניינים דיני חינוך קטן

 שנתן איסור דרבנן בקדרה וספק אם יש ששיםג) גוי המשמש בבית ישראל ואומר שהדיח הבשר - כשיש קטן בביתמהלכות דברים היוצאים מן החיא) החשיבות שהתינוק יינק חלב אםלהניק ילד שהוא מעל לגיל שנתייםב) אם אפשר שנכרית תניק ישראלג) מינקת האוכלת מאכלי איסור לרפואהד) שמן דגים לקטניםמהלכות תולעיםא) אם אפשר לסמוך על קטן שבדק הירקות מתולעיםאם מותר להאכיל קטן ירקות המוחזקים בתולעים - שנטחנומהלכות בשר בחלבא) דין אכילת גבינה אחר בשראכילת חלב אחר בשר - לקטןליתן ממתקים לקטן שאינו בר הבנהב) להאכיל ילדים גבינות של גוייםליתן לקטן גבינה

174

ילקוט יוסף שבת א סימן רפט - סדר סעודת שחרית של שבת

 להן לאכול ולשתות קודם הקידוש בליל שבת. אבל ביום שבת, אם הן רגילות להתפלל שחרית, מותר להן לשתות תה או קפה [אף עם סוכר] קודם התפלה. ואם אינן רגילות להתפלל שחרית, אסור להן לטעום כלום קודם הקידוש. ויש אומרים שבכל אופן מותר להן לאכול לפני קידוש של שחרית. ולכן אשה מינקת וכדו', יכולה לסמוך על דבריהם לאכול בלי קידוש של בוקר.ו)ז. מן הדין מותר לאכול אכילת עראי, כגון פת עד כביצה, ופירות [אפילו הרבה], בלי קידוש, בין שחרית למוסף, בין בשבת בין בימים טובים, ואפילו בראש השנה קודם התקיעות, או בסוכות קודם נטילת לולב. ומכל מקום אין להקל

175

ילקוט יוסף שבת ד סימן שכח - דיני חולה שאין בו סכנה בשבת

 גוי. אבל חולה שיש בו סכנה האוכל דבר האסור מצד עצמו, כנבילה וטריפה וכדומה, אינו מברך עליו ברכת הנהנין, כי אמנם התורה התירה לו לאכול מאכל איסור מפני הסכנה, אבל לענין ברכה, אינו מברך.לב)ל. החש כאב באוזניו עד שנחלה כל גופו ונפל למשכב, ורפואתו שאשה מינקת תחלוב מדדיה חלב לתוך האוזן, ועל - ידי זה ישקוט וינוח מכאבו, אין להתיר לעשות כן בשבת, כיון דחליבה לצורך רפואה נחשבת מלאכה הצריכה לגופה שחייבים עליה חטאת. אבל אם גדל הכאב מאד, מותר לעשות החליבה על - ידי שתי נשים שיחלבו בעת ובעונה אחת מדדי האשה לתוך האוזן, כי אז נחשב שנים שעשאוה

176

ילקוט יוסף שבת ד הערות סימן שכח - דיני חולה שאין בו סכנה בשבת

 לגופה פטור עליה, וכל שכן לדעת הרמב"ם שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. ע"כ. ומרן אאמו"ר שליט"א האריך על דבריו בספרו לוית חן (עמוד רכד), וע"ש שהביא בדין זה [שלא גזרו על השבות בבין השמשות] מחלוקת ראשונים, והעלה, דקושטא קאי שמשום צער יש להתיר יותר, וכמו שהתירו גם בשבת לאשה מינקת לחלוב לאיבוד במקום צער, משום דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, וכמו שכתבו התוספות והרא"ש (שבת קלח א), ובטור ובשלחן ערוך (סימן של סעיף ח'). ודו"ק. ועיין בפני יהושע (שבת ל ב) שהקשה, דלפי דעת המתירים שבות בחולה שאין בו סכנה, אם כן למה לא נתיר לרבי שמעון לכבות נר

177

ילקוט יוסף שבת ד הוספות סימן של - דין יולדת בשבת

 אם, על ידי בקבוק, מותר לאם לחלוב בשבת מדדיה לתוך כלי כדי להעבירו לתינוק שינק את החלב הזה. ואפילו אם עדיין לא התרגל התינוק לחלב אם, מותר לחלוב עבורו בשבת לתוך כלי, הואיל וזהו המזון הטבעי שלו, ובספק סכנה אין להתחשב בתחליף של מזון אחר.ה)ו. מינקת שסובלת מעודף חלב, ויש לה צער מריבוי החלב שבדדיה, מותר לה לשאוב החלב בשבת על ידי משאבה המיועדת לכך, ובלבד שתשפוך אח"כ את החלב לאיבוד.ו)ז. קצין של הצבא שהתבקש על ידי השלטונות להעביר הודעות למדור נפגעים על כל מקרה של פצוע או הרוג עם קבלת ההודעה, כולל שבת, אין לו

178

ילקוט יוסף שבת ד הוספות - הערות סימן של - דין יולדת בשבת

 סק"ג). ע"ש. וכן ראיתי להגרש"ז אוירבך, שהובא בספר שמירת שבת כהלכתה ח"א (פרק לו הע' סב) שאפי' אם עדיין לא התרגל התינוק לחלב אם, מותר לחלוב עבורו בשבת לתוך כלי, הואיל וזהו המזון הטבעי שלו, ובספק סכנה אין להתחשב בתחליף של מזון אחר. ע"ש. וכן עיקר.ו) מינקת הסובלת מריבוי חלב אם מותר לה לשאוב חלב בשבתראה בספר, ילקוט יוסף שבת כרך ד' (עמוד קיט). ע"ש. ובשו"ת יביע אומר חלק ט' (סימן קח אות קפ) הביא מה שכתב באור לציון חלק ב' (עמוד רסב אות כד), במינקת שסובלת מעודף חלב, ויש לה צער מריבוי החלב שבדדיה, שמותר לה לשאוב

179

ילקוט יוסף מועדים מהלכות תענית "שבעה עשר בתמוז"

 צריכים להתענות, אף על פי שיש להם דעת להתאבל על החורבן, אפילו הכי, אין להם להתענות.13 ומכל מקום יש מחמירים לומר שאין להאכילם אלא לחם ומים,14 והמנהג להקל לתת להם כל צרכם, וכן ראוי להורות בזמן הזה שירדה חולשה לעולם.15ז. אשה מעוברת או מינקת, אינה מתענה בתענית שבעה עשר בתמוז, ושאר תעניות אלה, ואף לבנות אשכנז יש להקל בזה, שמסתמא נחשבות כמצטערות הרבה, ומעוברת היא משעברו שלשה חודשים להריונה, ואם לא עברו שלשה חודשים והיא סובלת מהקאות או מיחושים וחולשה רבה, מותר לה לאכול בצומות אלו, חוץ מתשעה באב וראה להלן, ובפרט אם היא לאחר ארבעים

180

ילקוט יוסף מועדים מדיני ימי תשעה באב

 בשר ושומן, הואיל ויש מצוה בטעימת התבשיל לכבוד שבת.81 והמחמיר תבוא עליו ברכה.לא. חולה אף על פי שאין בו סכנה מותר לו לאכול בשר בשבוע שחל בו תשעה באב, שבמקום חולי לא גזרו חכמים.82 ויולדת תוך שלשים יום גם כן מותרת באכילת בשר. וכן מינקת שהתינוק שלה חלש ואם תמנע מאכילת בשר בימים אלה יוכל הדבר להשפיע על בריאות הילד לרעה, יש להתיר לה לאכול בשר.83 ואפילו במקום קצת חולי אפשר להתיר אכילת בשר,84 וחולה שכבר נתרפא, ועל פי עצת הרופאים יצא למקום הבראה, מותר לו לאכול בשר בימים אלה, ועל כל פנים אם אפשר

1234567891011121314151617181920