מינקת

מינקת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1256 מקורות עבור מינקת. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

פלפולא חריפתא מסכת עבודה זרה פרק ב

 סימן ק"ל העתיק ג"כ השיב לרש"י:[ר] ה"ג ואפילו חותם בתוך חותם דדוקא. וכן הלשון בטור י"ד סי' ק"ל:[ש] ומכאן מוכח וכו'. עיין עוד לקמן:[ת] היינו כרבנן דרבי אליעזר. ורבי יוחנן אתיא כרבי אליעזר דהלכתא כוותיה כדלעיל וקי"ל נמי כרבי יוחנן כדלקמן:[א] ופירושו מינקת. כך פי' הרי"ף לקמן:[ב] א"ר יוחנן וכו'. כך הוא בס' הרי"ף:[ג] ה"ג. וצייר וחתים הוי:[ד] וכך כתב בה"ג ת"ר וכו'. חדא מלתא הוא:[ה] בעי מפתח וחותם תרווייהו. אע"פ שאין זיופו של מפתח ניכר וחכמים אוסרים דס"ל דשני חותמות גמורות בעינן הר"ן:[ו] והמפקיד יינו. בגמרא בריש הדף:[ז] לא

112

פלפולא חריפתא מסכת עבודה זרה פרק ה

 היינו ענין השכשוך והיינו דקאמר שיכול לחזור בו ולשכשך כלומר לסבב ידו בו ולשכשך:[ש] והודיעו שהוא מפליג. פיסקא:[ת] דרך עקלתון דמרתתי. משא"כ בסיפא שאמר להם לכו וכו':סימן יג[א] שעל השלחן אסור. עיין לקמן גבי שמע קל צלוייא וכו':[ב] פי' מינקת. כ"פ הרי"ף ומפורש בדברי רבינו פרק אין מעמידין גבי הכל משתמר בחותם אחד:סימן יד[ג] ה"ג. בגמ' יצרא דיין נסך והוא דף ע ע"א:[ד] ועובד כוכבים מסובין. אפשר לומר דדוקא כשעובדי כוכבים רבים מסובין ותדע דברישא נקט זונה עובדת כוכבים וישראל מסובין והיינו לרבותא שהזונה עובדת כוכבים וישראל אחד מסובין ואפ"ה שרי ואילו

113

קרבן נתנאל מסכת יבמות פרק ד

 דרכו דהתם קודם שנעשית סוטה אינה אסורה עליו אלא מדרבנן וצריך חיזוק ולהוציאה בגט אף שאח"כ אסורה עליו מדאורייתא הא כבר נדחת שלא לשתות כמ"ש תוספות סברא זו בסוטה דף כ"ו ד"ה מעוברת. אבל הכא יבמה מעוברת דאורייתא מתחלה ועד סוף בדילי מינה. וכמו כן בהך עובדא דר"י אורלייאנ"ש שקידש מינקת לא הצריך גט שמבדל בדילי מינה תיכף מתחלת המעשה ובכהאי גוונא מודה ר"מ משא"כ התם לענין מינקת סוטה איירי בנשואין שפיר אמר ר"מ דהא כבר נדחת שלא לשתות:[ו] שמא בהבחנה החמירו טפי. וקצת יש לי להביא ראיה מדקאמר רב אשי במת בתוך שלשים יום ועמדה ונתקדשה כו' הכא

114

קרבן נתנאל מסכת כתובות פרק ה

 צריכות להמתין שלשה חדשים עם שאינם ראוים לילד דגזרינן אשה אטו אשה. ע"ז נותן רבינו טעם לשבח כאשר יבאר הכלל בסמוך דודאי מינכר בין נתנה למניקה ובין לא נתנה וכו' והרב מהרש"א ד"ה ואמר רב נחמן אישתמיטתיה בדברי רבינו בזה ע"ש:[פ] או שפסק חלבה בחיי בעלה ושכרו לו מינקת בחיי בעלה. מלשון זה משמע הא לא צמקו או לא פסק חלבה ושכרן לו מינקת אין להתיר וכן כתבו ב"י ומהרש"ל ודלא כהב"ח שכתב שהוא כמו חלץ ועשה מאמר דאם כן אין כאן מקומו דבתחלה פתח בתרתי נתנו למניקה או גמלתו אסורה להנשא וסיים בחדא והיכא שגמלתו בחיי בעלה ולמה

115

מרדכי מסכת יבמות פרק החולץ

 לאחר זמן ולא קתני יוציא בגט וי"ל דלשון הפרשה משמע הכי ומשמע הכי אבל יוציא משמע דוקא בגט אי נמי התם כיון דנסתרה ואסורה לו מדאורייתא אינה צריכה כל כך הרחקה להוציאה בגט אבל הכא שאינה אסורה לו מדאורייתא הצריכו גט להרחיק ומטעם זה פסק ה"ר יוסף מאורליינ"ש באחד שקדש מינקת חבירו שלא להצריכה גט אלא הפרשה בעלמא ואפילו לר"מ כיון דבלאו הכי אסורה ליה דכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה ודוקא בנשאה הוא דקאמר הכא צריכה גט אע"ג שקדש תוך שלשה וברח אי לאו דערוקיה מסתיי' הוה צריך ליתן גט (*למינקת) [*במינקת] חבירו ומעוברת חבירו לא החמירו [כמו לענין

116

מרדכי מסכת יבמות הגהות מרדכי פרק החולץ

 מרדכי מסכת יבמות הגהות מרדכי פרק החולץפנים [דף כז ע"א] ואפי' הוא כהן מפקינן מיניה וכן כתב רי"ף כתב בסמ"ג במצות [רמז קו] לגרש משם רבינו שמשון מפלויי"ץ וז"ל גרושה מינקת מותרת לינשא תוך הזמן הזה מפני שאנו אומרים פרק אע"פ נתגרשה אין כופה להניק ולא הודה לו ר"ת מפני שבמקום שמכירה הולד כופה כמו שאומר שם ופירש נמי בשאלתות לא שנא גרושה לא שנא אלמנה עכ"ל:ומניקת שנתעברה בזנות בא מעשה לפני הרב ר' מרדכי טורמש"א והתירה ואמר דאפילו ר"ת האוסר הוי משום שכופה אבי התינוק ובזנות מי יכוף ולכן התירה ולא הודו לו חכמים דמ"מ ב"ד יכופו

117

מרדכי מסכת כתובות הגהות מרדכי פרק ראשון

 ענין אסורה עד כ"ד חדש אמנם מעשה היה באשה שנתנה בנה למינקת יהודית ונשבעה שבועה חמורה מאד שלא תחזור בו ואמר ר"ת אין כופין להוציא ואפילו נשאת לישראל ואם לא כנס לא יכנוס כדמשמע פרק אע"פ דרב נחמן שרא לבי ריש גלותא משום דלא הדרי ובתשובת גאון יש שאינה נקראת מינקת חבירו אם פירשה מלהניקו קודם מיתת בעלה שלשה חדשים:פ"ה ועוד לפרש"י דלקמן שכותב אדם לחבירו בשטר אני חייב לך מנה הכא נמי כיון שכתב לה מודה הוא שמחויב לה כבר עכ"ל [תוס'] שאנץ:שאני דבי ריש גלותא דלא הדרי בהו פי' דליכא למגזר בהו אטו אחריני שהעולם יודעים

118

הגהות הרמ"א על המרדכי מסכת שבת פרק במה בהמה

 פטור כדאמרינן פרק במה מדליקין המכבה את הנר כה"ג אפ"ה ראוי להחמיר עכ"ל. ר"ב ממגנצא. הגהת מיימוני פ"י דהלכות שבת]: [רמז שלט] * [והתינוקות שרגילין האמהות לסוכן כשהם קטנים בחלב טלה או משומן חזיר אסור כדאמר פרק חרש להזהיר גדולים על הקטנים ומוקמינן למיספי בידים אבל מותר הישראל להניח מינקת נכרית לסוכו מחלב ושומן חזיר ואפי' שיאכל התינוק מותר כיון שהמינקת נותנת ולא הישראלים. מ"י]:

119

האגודה תוכן העניינים יבמות

 לב. שטר קידושין שנכתב בכתב ידו.לג. נתן גט למאמרו. לשמש עם אשה שלא כדרכה. המוציא בפיו בשבת.סליק פרק ארבעה אחיןלד. חולץ ליבמה מעוברת. נשא ונתן ביום אידם.לה. מחלק נכסיו על פיו.לו. נשא מעוברת ומינקת חבירו.לז. קידש מינקת חבירו. קידש תוך שלשה חדשים.לח. מת התינוק תוך שלשים.לט. אי הלכה רבי מאיר בקנסותיו. יקדש תוך שלשה וברח.מ. לא ישא אשה ודעתו לגרשה. לא ישא אחת במדינה זו ואחת במדינה אחרת.מא. ארבע לקוחות דאתו מכח דחד.מב. ספק בן תשעה לראשון בן שבעה לאחרון.מג. היכא אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה. והיכא אמרינן

120

האגודה תוכן העניינים כתובות

 אם יכול למכור ולהקדיש קרקע הממושכן או המושכר.עח. איני ניזונית ואיני עושה. אילו מלאכות שאשה עושה.עט. צער או תענוג בשבת. מה שאסרו מפני מראית העין.פ. ביעתא בכותחא אל יורה אפי' מחל הרב על כבודו.פא. אינו כופה אשתו להניק תאומים.עב. גרושה מינקת מתי תינשא. עד מתי תינוק יונק.פג. אלמנה מניקה מתי תינשא. נתן לה בן להניק.פד. מלאכות שהאשה עושה לבעלה. כותיות מרחיצות בבית המרחץ.פה. ליתן לנדה מפתח. עונות בעלי בתים או ת"ח.פו. אין פותחין בנולד.פז. דין מורדת. אם חייב להשכיר עצמו לפרנסת אשתו.פח. אשה האומרת שזינתה. האומרת מאיס עלי.פט.

1234567891011121314151617181920