מין

מין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 17547 מקורות עבור מין. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת ביכורים פרק ג

 של ערבה קלופה והסלים והבכורים ניתנין לכהנים:משנה ט[*] ר"ש בן ננס אומר מעטרין את הבכורים חוץ משבעת המינים רבי עקיבא אומר אין מעטרין את הבכורים אלא משבעת המינים:משנה י[*] רבי שמעון אומר שלש מדות בבכורים הבכורים ותוספת הבכורים ועיטור הבכורים תוספת הבכורים מין במינו ועיטור הבכורים מין בשאינו מינו תוספת הבכורים נאכלת בטהרה ופטורה מן הדמאי ועטור הבכורים חייב בדמאי:משנה יא[*] אימתי אמרו תוספת הבכורים כבכורים בזמן שהיא באה מן הארץ ואם אינה באה מן הארץ אינה כבכורים:משנה יב[*] למה אמרו הבכורים כנכסי כהן שהוא קונה מהם עבדים וקרקעות ובהמה טמאה ובעל חוב נוטלן בחובו והאשה

2

משנה מסכת ברכות פרק ו

 יצא ועל פירות הארץ בורא פרי העץ לא יצא על כולם אם אמר שהכל נהיה יצא:משנה ג[*] על דבר שאין גדולו מן הארץ אומר שהכל על החומץ ועל הנובלות ועל הגובאי אומר שהכל על החלב ועל הגבינה ועל הביצים אומר שהכל ר' יהודה אומר כל שהוא מין קללה אין מברכין עליו:משנה ד[*] היו לפניו מינים הרבה ר' יהודה אומר אם יש ביניהם ממין שבעה מברך עליו וחכמים אומרים מברך על איזה מהם שירצה:משנה ה[*] ברך על היין שלפני המזון פטר את היין שלאחר המזון ברך על הפרפרת שלפני המזון פטר את הפרפרת שלאחר המזון ברך על הפת

3

משנה מסכת זבחים פרק ח

 שנעבדה בו עבירה או שהמית את האדם על פי עד אחד או על פי הבעלים ברובע ובנרבע ובמוקצה ובנעבד ובאתנן ובמחיר ובכלאים ובטריפה וביוצא דופן ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויביא בדמי היפה שבהן מאותו המין נתערב בחולין תמימים ימכרו החולין לצריכי אותו המין:משנה ב[*] קדשים בקדשים מין במינו זה יקרב לשם מי שהוא וזה יקרב לשם מי שהוא קדשים בקדשים מין בשאינו מינו ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויביא בדמי היפה שבהן ממין זה ובדמי היפה שבהן ממין זה ויפסיד המותר מביתו נתערבו בבכור ובמעשר ירעו עד שיסתאבו ויאכלו כבכור וכמעשר הכל יכולין להתערב חוץ מן החטאת ומן האשם:משנה

4

משנה מסכת חלה פרק ג

 פרנסה ממקום אחר מוציא לפי חשבון ואם לאו מוציא תרומה ותרומת מעשר לכל והשאר מעשר ומעשר שני לפי חשבון:משנה י[*] הנוטל שאור מעיסת חטים ונותן לתוך עיסת אורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואם לאו פטורה אם כן למה אמרו הטבל אוסר כל שהוא מין במינו ושלא במינו בנותן טעם:

5

משנה מסכת חלה פרק ד

 משנה מסכת חלה פרק דמשנה א[*] שתי נשים שעשו שני קבין ונגעו זה בזה אפילו הם ממין אחד פטורים ובזמן שהם של אשה אחת מין במינו חייב ושלא במינו פטור:משנה ב[*] איזה הוא מין במינו החטים אינן מצטרפות עם הכל אלא עם הכוסמין והשעורים מצטרפות עם הכל חוץ מן החטים רבי יוחנן בן נורי אומר שאר המינים מצטרפין זה עם זה:משנה ג[*] שני קבים וקב אורז או קב תרומה באמצע אינן מצטרפין דבר שנטלה חלתו באמצע מצטרפין שכבר נתחייב בחלה:משנה ד[*] קב חדש וקב ישן שנשכו זה בזה רבי ישמעאל אומר יטול מן האמצע וחכמים אוסרים

6

משנה מסכת כלאים פרק ב

 גביהם שאינן עושין אלא לשלשה שנים תבואה שעלה בה ספיחי אסטיס וכן מקום הגרנות שעלו בהן מינין הרבה וכן תלתן שהעלה מיני צמחים אין מחייבין אותו לנכש אם נכש או כיסח אומרים לו עקור את הכל חוץ ממין אחד:משנה ו[*] הרוצה לעשות שדהו משר משר מכל מין ב"ש אומרים שלשה תלמים של פתיח ובה"א מלא העול השרוני וקרובין דברי אלו להיות כדברי אלו:משנה ז[*] היה ראש תור חטים נכנס בתוך של שעורים מותר מפני שהוא נראה כסוף שדהו שלו חטים ושל חבירו מין אחר מותר לסמוך לו מאותו המין שלו חטים ושל חבירו חטים מותר לסמוך לו תלם

7

משנה מסכת כלאים פרק ג

 טפחים על ששה טפחים זורעים בתוכה חמשה זרעונים ארבעה בארבע רוחות הערוגה ואחד באמצע היה לה גבול גבוה טפח זורעין בתוכה שלשה עשר שלשה על כל גבול וגבול ואחד באמצע לא יטע ראש הלפת בתוך הגבול מפני שהוא ממלאהו רבי יהודה אומר ששה באמצע:משנה ב[*] כל מין זרעים אין זורעים בערוגה וכל מין ירקות זורעין בערוגה חרדל ואפונים השופין מין זרעים אפונים הגמלנים מין ירק גבול שהיה גבוה טפח ונתמעט כשר שהיה כשר מתחלתו התלם ואמת המים שהם עמוקים טפח זורעים לתוכן שלשה זרעונין אחד מיכן ואחד מיכן ואחד באמצע:משנה ג[*] היה ראש תור ירק נכנס לתוך שדה

8

משנה מסכת כלאים פרק ח

 הסוס עם הנולדים מחמור אסורים זה עם זה:משנה ה[*] הפרוטיות אסורות והרמך מותר ואדני השדה חיה רבי יוסי אומר מטמאות באהל כאדם הקופד וחולדת הסניים חיה חולדת הסניים רבי יוסי אומר בית שמאי אומרים מטמא כזית במשא וכעדשה במגע:משנה ו[*] שור בר מין בהמה ורבי יוסי אומר מין חיה כלב מין חיה ר"מ אומר מין בהמה חזיר מין בהמה ערוד מין חיה הפיל והקוף מין חיה ואדם מותר עם כולם למשוך ולחרוש ולהנהיג:

9

משנה מסכת מנחות פרק ז

 משנה מסכת מנחות פרק זמשנה א[*] התודה היתה באה חמש סאין ירושלמיות שהן שש מדבריות שתי איפות האיפה שלש סאין עשרים עשרון עשרה לחמץ ועשרה למצה עשרה לחמץ עשרון לחלה ועשרה למצה ובמצה שלשה מינין חלות ורקיקים ורבוכה נמצאו שלשה עשרונות ושליש לכל מין שלש חלות לעשרון במדה ירושלמית היו שלשים קב חמשה עשר לחמץ וחמשה עשר למצה חמשה עשר לחמץ קב וחצי לחלה וחמשה עשר למצה והמצה שלשה מינין חלות ורקיקים ורבוכה נמצאו חמשת קבים לכל מין שתי חלות לקב:משנה ב[*] המלואים היו באים כמצה שבתודה חלות ורקיקים ורבוכה הנזירות היתה באה שתי ידות במצה שבתודה חלות

10

משנה מסכת מנחות פרק יג

 משנה מסכת מנחות פרק יגמשנה א[*] הרי עלי עשרון יביא אחד עשרונים יביא שנים פירשתי ואיני יודע מה פירשתי יביא ששים עשרון הרי עלי מנחה יביא איזו שירצה רבי יהודה אומר יביא מנחת הסלת שהיא מיוחדת שבמנחות:משנה ב[*] מנחה מין המנחה יביא אחת מנחות מין המנחות יביא שתים פירשתי ואיני יודע מה פירשתי יביא חמשתן פירשתי מנחה של עשרונים ואיני יודע מה פירשתי יביא מנחה של ששים עשרון רבי אומר יביא מנחות של עשרונים מאחד ועד ששים:משנה ג[*] הרי עלי עצים לא יפחות משני גזירין לבונה לא יפחות מקומץ חמשה קמצים הן האומר הרי עלי לבונה לא

1234567891011121314151617181920