מילה

מילה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10396 מקורות עבור מילה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת נדרים פרק ג

 ירמיה ט) כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב ואומר (שמואל א יז) והיה הפלשתי הערל הזה ואומר (שמואל ב א) פן תשמחנה בנות פלשתים פן תעלוזנה בנות הערלים רבי אליעזר בן עזריה אומר מאוסה ערלה שנתגנו בה הרשעים שנאמר כי כל הגוים ערלים רבי ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות רבי יוסי אומר גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה רבי יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה רבי נחמיה אומר גדולה מילה שדוחה את הנגעים רבי אומר גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם

2

משנה מסכת שבת פרק יח

 רבי יהודה אימתי בזמן שהוא נוטל אחת ומניח אחת אבל אם היה גורר אסור:משנה ג[*] אין מילדין את הבהמה ביום טוב אבל מסעדין ומילדין את האשה בשבת וקורין לה חכמה ממקום למקום ומחללין עליה את השבת וקושרין את הטבור רבי יוסי אומר אף חותכין וכל צרכי מילה עושין בשבת:

3

משנה מסכת שבת פרק יט

 שבת מביאו בשבת מגולה ובסכנה מכסהו על פי עדים ועוד אמר רבי אליעזר כורתין עצים לעשות פחמין ולעשות כלי ברזל כלל אמר רבי עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת ושאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת:משנה ב[*] עושין כל צרכי מילה בשבת מוהלין ופורעין ומוצצין ונותנין עליה איספלנית וכמון אם לא שחק מערב שבת לועס בשיניו ונותן אם לא טרף יין ושמן מערב שבת ינתן זה בעצמו וזה בעצמו ואין עושין לה חלוק לכתחלה אבל כורך עליה סמרטוט אם לא התקין מערב שבת כורך על אצבעו ומביא ואפילו מחצר אחרת:משנה ג[*] מרחיצין

4

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק א

 אין מכסין בו ביום טוב לפי שאינו מן המוכן היה לו עפר בתוך ביתו להטיח בו גגו סיד לסוד בו ביתו מכסין בו ר' יוסה או' כוי אין שוחטין אותו ביום טוב מפני שהוא ספק ואם שחטו אין מכסין את דמו הלכה ואמ' ר' יוסה ומה מילה שודאה דוחה את השבת אין ספיקה דוחה את יום טוב כסוי הדם שאין ודאה דוחה את השבת אינו דין שלא יהא ספיקו דוחה את יום טוב הלכה זאמרו לו שופרות שבגבולין יוכיחו שאין ודאן דוחה את השבת וספיקן דוחה את יום טוב הן יוכיחו לכסוי הדם שאע"פ שאין ודאן דוחה את

5

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק ב

 לומר בחמין שהוחמו מערב יום טוב ביום טוב רבן שמעון בן גמלי' או' טרקלין שהשיקה מערב יום טוב מטייל בה ביום טוב לא השיקה מערב יום טוב לא יטייל בה ביום טוב הלכה יאאבל מרגילין ביום טוב ואין מרגילין בחול בבכור ובפסולי המוקדשין ועושין כל צרכי מילה דברים שאין עושין לה בשבת עושין לה ביום טוב שוחקין לה כמן וטורפין לה יין ושמן רבן שמעון בן גמליאל או' ובלבד שלא יקרע לה סמרטוטין בתחלה הלכה יבשל בית רבן גמליאל לא היו זוקפין את המנורה בלילי יום טוב ומעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין ברומי ונפלה מנורה בלילי יום

6

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ו

 ומתפלל שלשה פעמים של (שמונה) שמונה עשרה ועושה שאר כל מצות ומברך עליהן הלכה כהוכן היה ר' מאיר או' אין לך אדם מישראל שאין מצות מקיפות אותו תפלין בראשו תפלין בזרועו מזוזה בפתחו וארבע ציציות מקיפות אותו ועליהן אמ' דוד שבע ביום הללתיך וגו' נכנס למרחץ מילה בבשרו שנ' למנצח על השמינית וגו' ואו' חונה מלאך ה' סביב ליריאיו ויחלצם

7

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ו

 הלכה אכסוי הדם נוהג בכלאים ובכוי ר' אלעזר אומר כלאים מן הגדי ומן הרחל נוהגין בו מן הכוי ואין נוהגין בו ר' יוסי אומר כוי אין שוחטין אותו ביום טוב מפני שספק ואם שחטו אין מכסין את דמו: הלכה באמר ר' יוסי ומה אם מילה שודאה דוחה את השבת אין ספיקה דוחה את יום טוב כיסוי הדם אין ודאי דוחה את השבת דין הוא שלא יהא ספיקו דוחה את יום טוב אמרו לו שופרות שבגבולין יוכיחו שאין ודאן דוחה את השבת וספקן דוחה את יום טוב הן יוכיחו לכיסוי הדם שאף על פי שאין ודאן דוחה את השבת

8

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק א

 הואיל ונדחו עיירות גדולות ממקומן ידחו ליום הכניסה הלכה גאמ' ר' יוסה אימתי במקום שנכנסין בשיני וחמישי אבל מקום שאין נכנסין לא בשיני ולא בחמשי הואיל ומסתכנין בה אל יסתכנו בה אלא בזמנה הלכה דמקרא מגלה ותרומת שקלים מקדימין ולא מאחרין ספק מילה וזמן עצי הכהנים תשעה באב חגיגה והקהל מאחרין ולא מקדימין אע"פ שאמרו מקדימין ולא מאחרין קורין את המגלה וגובין ומחלקין בו ביום שאין עיניהם של עניים נשואות אלא ליום מקרא מגלה שנ' והימים האלה נזכרים וגו' ועוד לקיים את השמחה בזמנה הלכה המגבית פורים לפורים ומגבית העיר לאותה העיר אין מדקדקין במגבית פורים אבל

9

תוספתא מסכת נדרים (ליברמן) פרק ב

 בפחות ר' יוסה או' אין שומעין לו אינו אומ' כי אתה הולך לקחת אשה מפלשתים עובדי ע"ז מגלי עריות שופכי דמים לא נאמ' אלא הערלים וכן מצינו שלא נתחתם גזר דינן של אומות העול' אלא על הערלה שנ' כולם ערלין נפלים בחרב הלכה הר' אומ' גדולה מילה שכל מצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל שנ' התהלך לפני והיה תמים הלכה ודבר אחר גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורה שנ' הנה דם הברית אשר כרת ה' וגו' הלכה זדבר אחר גדולה מילה שאילמלי היא לא נתקיימו שמים וארץ שנ' אם לא בריתי יומם ולילה

10

תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק ג

 הנפשות דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' נכרי מל את ישר' בזמן שאחרים עומדין על גביו בינו לבינו אסור מפני שחשודין על הנפשות: הלכה יגישראל מל את הכותי וכותי לא ימול את ישר' מפני שמלו לשום הר גריזים דברי ר' יהודה אמ' לו ר' יוסי היכן מצינו מילה שאינה לשום ברית אלא לשום הר גריזים עד שתצא נפשו: הלכה ידומוכרין להן ונותנין להם מתנת חנם במה דברים אמורים בגוי שאין מכירו או שהיה עובר ממקום למקום אבל אם היה אוהבו או שכינו הרי זה מותר שאינו אלא כמוכרו לו: הלכה טוכתוב אחד אומ' לא תכרת להם ברית וכת'

1234567891011121314151617181920