מיאון

מיאון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1054 מקורות עבור מיאון. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת חולין פרק א

 משנה ז[*] התמד עד שלא החמיץ אינו ניקח בכסף מעשר ופוסל את המקוה משהחמיץ ניקח בכסף מעשר ואינו פוסל את המקוה האחין השותפין כשחייבין בקלבון פטורין ממעשר בהמה כשחייבין במעשר בהמה פטורים מן הקלבון כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר כל מקום שיש מיאון אין חליצה וכל מקום שיש חליצה אין מיאון כל מקום שיש תקיעה אין הבדלה וכל מקום שיש הבדלה אין תקיעה יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקעין ולא מבדילין במוצאי שבת מבדילין ולא תוקעין כיצד מבדילין המבדיל בין קדש לקדש רבי דוסא אומר בין קדש חמור לקדש הקל:

2

משנה מסכת יבמות פרק יג

 מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה נתן לה גט והחזירה מיאנה בו ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה מותרת לחזור לו מיאנה בו והחזירה נתן לה גט ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אסורה לחזור לו זה הכלל גט אחר מיאון אסורה לחזור לו מיאון אחר גט מותרת לחזור לו:משנה ההממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאת הימנו בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו:משנה ו[*] המגרש את האשה והחזירה מותרת ליבם ורבי אליעזר אוסר וכן המגרש את

3

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יג

 פרק יג הלכה אבראשונה היו כותבין שטרי מיאונין לא שפיא ליה ולא רעיא ליה ולית היא צביא להתנסבא ליה בית הלל או' בבית דין ושלא בבית דין ובלבד שיהו שלשה ר' יוסה בי ר' יהודה ור' לעזר בי ר' שמעון אומ' אפי' בפני שנים כיצד מצות מיאון אמרה אי איפשי בפלוני בעלי אי איפשי בקדושין שקדשתני אמא או אחי אפי' היא יושבת באפריון והלכה אצל מי שנתקדשה לו ואמרה לפניו אי איפשי בפלוני בעלי זה אין מיאון גדול מזה ר' יהודה אומ' אפי' נכנסה ליטול חפץ מחנוני ואמרה בפניו אי איפשי בפלוני בעלי זה אין מיאון גדול מזה יתר

4

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק יג

 העושה דבר שלא כשורה שמא מתירין ערוה שלו. אמר רב חסדא הדא אמרה עברה ומיאנה מן הנישואין על דבית שמאי מיאוניה מיאונין. ר' בא בשם ר' חייה בר אשי מעשה בתינוקת שירדה לכבס בנהר אמרו לה הא ארוסיך איעבר אמר תלך אמה ותינשא לו ובא מעשה לפני חכמים ואמרו אין מיאון גדול מזה. אמר רבי חנינה מעשה בתינוקת שנכנסה ליטול פשתן מן הפשתני אמרין לה [דף עא עמוד א] הא ארוסיך איעבר אמרה תלך אמה ותינשא לו. ובא מעשה לפני חכמים ואמרו אין מיאון גדול מזה. תני בשם רבי יודה אפי' לא נכנסה אלא ליטול חפץ מן החנווני ואמרה אי

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק ב

 חד רב נפק מן בית וועדא אמר נפק עובדא כר' יוחנן וסמכון עלוי לא דהוה צורכא מיסמך עלוי אלא דהוות מן ימא לטיגנא. רב המנונא בשם ר' אסי קטנה שקידשה את עצמה בשתי שערות אביה ממאן לא היא לא אתייא לא כר' יוחנן ולא כרשב"ל. אין כרבי יוחנן אין כאן מיאון. אין כרבי שמעון בן לקיש נישואי תורה הן. לא אתייא אלא כר' יוחנן. אע"ג דר' יוחנן אמר הכל מודין בקידושין שאביה קידשה לא היא מודה בה אביה ימאן על ידיה. רבי בא בר כהנא ור' יעקב בר אידי בשם ר' יהושע בן לוי קידשה לדעת והכניסה שלא לדעת זה

6

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישב פרק לט

 זקיני נתנסה, ואני איני מתנסה, אמר לו הקב"ה אני מנסה אותך יותר מהם: ותשא אשת אדוניו וגו' ותאמר שכבה עמי. א"ר שמואל בר נחמני ארורים הם הרשעים, להלן כתיב ופרשת כנפיך על אמתך (רות ג ט), אבל זו כבהמה, ותאמר שכבה עמי:סימן חח) וימאן. מיאון אחר מיאון הרבה פעמים, דכתיב בפסיק ובשלשלת. בדבר עבירה ממאנין, בדבר מצוה אין ממאנין: ויאמר אל אשת אדוניו. הן אדוני. אמר לה, הקב"ה נוהג מאהובי בית אבא ליקח לעולה, אברהם קח נא את בנך (בראשית כב ב), אשמע לך ושמא אבחר לעולה, ואפסל לקרבן: ויאמר אל אשת אדוניו. אמר לה, לימוד הוא הקב"ה

7

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות פרק ד

 עובדי כוכבים, כי גדול ה' ואדונינו מכל אלהים: בני בכורי ישראל. וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו: (מלאכי ג' יז):סימן כגכג) ואמר אליך שלח את בני ויעבדני. כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום (דברים כ י): ותמאן לשלחו. מיאון אחר מיאון: הנה אנכי הורג את בנך בכורך. רמז לו מכת בכורות שהיתה אחרונה שבהם רמז לו בראשונה:סימן כדכד) ויהי בדרך במלון. על עסקי מלון. ולפי ששהה את המילה ונתעסק בתחלה בתקון המלון: ויפגשהו ה' ויבקש המיתו. למשה, לפי שנתרשל מן המילה, וכן אמר ר' יהושע בן קרחה במס' נדרים גדולה

8

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 גיטה לרשות האב, אמרינן אביה נמי ניחא ליה שתקבלנו, משום הכי הוי גיטא, אבל בקידושין דמפקעת עצמה מרשות אביה, דברי הכל אביה ולא היא: יתומה שהשיאה אמה או אחיה כשהיא קטנה בדעתה ויודעת לשמור קידושיה, יכולה למאן, וכשגדלה והגיעה לבוגרת אמר' אי אפשי בקידושין שקידשני אמי או אחי הרי זה מיאון. השיאוה שלא לדעתה ואינה יכולה לשמור קידושיה אינה צריכה למאן. הגדילה ונתקדשה לאחר קידושיה הן הן מיאונה, וקיי"ל כר' חנינא בן אנטיגנוס, וכרב יהודה בן בתירה, והיא מותרת לכל קרוביו אלא שפסולה מן הכהונה: קידושי טעות, כגון דאמר לה התקדשי לי בכוס זה של יין, ונמצאת של דבש, על

9

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לט

 אשת אדוניו את עיניה אל יוסף. שראתהו יפה תואר ויפה מראה: ותאמר שכבה עמי. א"ר שמואל בר נחמני ארורין הן הרשעים שכל דבריהם נבלה, ולהלן כתיב ופרשת כנפיך על [אמתך] (רות ג ט) לשון נקי, אבל זו כבהמה שכבה עמי:סימן חח) וימאן. טעמו בשלשלת, מיאון אחר מיאון, וכן אתה דורש ויתמהמה (בראשית יט טז). ר' יודא בן אבין אמר מכאן שממאנין בדבר עבירה, ואין ממאנין בדבר מצוה: ויאמר אל אשת אדוניו הן אדוני. כל מקום שאתה מוצא הן, הרי היא במקום הנה, כמו הן הנה היו לבני ישראל (במדבר לא טז), הן לה' אלהיך (דברים י יד), וכל

10

שכל טוב (בובר) שמות פרשת וארא פרק ז

 ויעבדוני. בתחלה אמר לו סתם, כה אמר ה' אלהי ישראל, וחזר ואמר לו כה אמר ה' אלהי העברים, ומכאן ואילך אמר לו כה אמר ה', לפי שכבר הודיע לו מי ה':סימן כזכז) ואם מאן אתה לשלח. הרי זו התראה. מאן שהמ"ם נפתחת הוא ענין מיאון, שהוא עדיין עסוק בו, כגון ואם מאן אתה לשלח, ואם מאן ימאן אביה (שמות כב טז) אבל מאן שהמ"ם נסגלת, אי נמי בצירי, הוא מיאון שכבר היה, כגון מאן בלעם (במדבר כב יד), מאן יבמי (דברים כה ז), ויגיד עליו ריעו לא אבה יבמי (שם שם): הנה אנכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים

1234567891011121314151617181920