מטה אפרים הלכות גירושין פרק יב

מטה אפרים הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה א
[א] האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. עיין מ"ש הרב המגיד בשם הרב יחיאל וראיתי להרב מוהר"י הלוי בכללי המיגו דתמה על דבריו דלפ"ז אמאי לא משני אי תנא אשת איש הייתי הוא אמינא וכו' עד משמע לשעבר אבל עכשיו פנויה אני עד אינה נאמנת משום דעוקרת דבריה הראשונים וצ"ע עכ"ל.
ונראה לענ"ד לומר דלא קשיא והוא על פי מ"ש הרב בעל לחם משנה דכולה בדידה ואשמועינן דאפילו העדים אינם מעידים אלא שמתחילה הייתה אשת איש ולא עכשיו בשעת העדות מ"מ אינה נאמנת וכו' עכ"ל ואם כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.