מטה אפרים הלכות ברכות פרק ז

מטה אפרים הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה טו
[טו] צריך שידיח כוס של ברכה וכו'. הנה רבינו ז"ל לא ביאר אלא ארבעה דברים אמנם הטור באו"ח סי' קפ"ג כתב דלא קיי"ל הכי אלא כרב פפא ורב אשי ולדידהו צריך נמי עיטוף וכו' וכתב מרן ב"י שם דרבינו ירוחם כתב דהיינו שנותן סודר על ראשו שאסור לברך בגילוי הראש ע"כ. ולא נהירא לי דא"כ מאי רבותא דברכת המזון הא כל שאר ברכות נמי נרא' דאסור לברך בגילוי הראש אלא עיטוף היינו סודר עכ"ל.
ודבריו דברי תימה הם שהרי אין קושייתו לבד על רבינו ירוחם דאף על הטור קשה שהרי כתב כדברי רבינו ירוחם ממש וז"ל ובכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.