מטה אפרים הלכות אישות פרק כד

מטה אפרים הלכות אישות פרק כד

  

הלכה יז
[יז] מי שראה אשתו שזינתה וכו' הרי זה חייב להוציא וכו'. פרק האומר דף ס"ו וראיתי להרשב"א שם בחי' בד"ה מאי שכתב וז"ל ויש מי שתרצו דכל תרי ותרי ספקא דאורייתא ומשום הכי פריך סמוך אהני ומסייעי ליה מדאמרינן בפרק האשה שהלך בעלה דף כ"ג ע"ב אמר להו רב ששת תניתוה אמרו לה מת בנך ואח"כ מת בעליך ונתייבמה ואח"כ אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד ממזר ואמרינן היכי דמי אילימא ב' וב' מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני ולא תצא ואי אמרת מדאורייתא אוקי איתתא אחזקתה הא בדין נפקא דהא בחזקת אסור ליבם הוה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.