מטה אפרים הלכות אישות פרק כג

מטה אפרים הלכות אישות פרק כג

  

הלכה יג
[יג] וכן האב שפסק ע"י בנו כמה אתה נותן לבנך וכו' עמדו וקדשו קנו וכו'. דע שראיתי למרן כ"מ בפרקין בהל' י"ד שכתב וז"ל ודע שאע"פ שרבינו לישנא דרב גידל נקט וכו' י"ל שסובר (אפי') [כפי'] רשב"ם דדוקא עמדו וקדשו לאלתר מתוך הדברים אבל שלא בשעת קדושין אינו מתחייב עד שיקנו מידו או שיכתוב שטר וכ"כ הטור שהוא דעת רבינו עכ"ל יעו"ש. ונראה דכונתו ממ"ש הטור ז"ל באה"ע סימן נ"א וז"ל וכתב הרמב"ם צריך שיהיו הדברים מצויים ברשותם ודוקא שקדשו מיד ולא הפסיקו בדברים אחרים וכו' ולפום ריהטא יש לתמוה דמי הכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.