מטה אפרים הלכות איסורי מזבח פרק ד

מטה אפרים הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ז
[ז] המשתחוה לבהמה כשם שנפסלה למזבח כך צמר שלה פסול לבגדי כהונה. בפ' כל הצלמים דף מ"ז ע"א בעיא דלא איפשיטא ולחומרא וכתב מרן כ"מ וז"ל ודע דבגמ' בעי בהאי לישנא צמרה מהו לתכלת ובעי עלה תכלת דמאי אי דכהנים היינו דרמי בר חמא ופרש"י ז"ל תכלת דכהנים דבגדי כהונה לצורך עבודה וקא מיבעיא לן מכשירי קרבן כקרבן דמו או לאו ואם תמצי לומר כקרבן דמו היכא דאשתני שצובעין אותו יש שנוי או אין בנעבד וכו' ופשטינן דיש שנוי לנעבד ומותר וא"כ הו"ל לפסוק דלבגדי כהונה כשר מאחר דאשתני לכך נ"ל דרבינו מפרש דלא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.