מחנה יהודה הלכות גזלה ואבדה פרק א

מחנה יהודה הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ט
[ט] כל החומד עבדו וכו' אע"פ שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא תחמוד. וכתב הראב"ד ולא אמר רוצה אני ע"כ. וכתב הרב המגיד ולא כן דעת רבינו אלא מקחו קיים אע"פ שעבר על לאו וכו'. וכתב עליו הלח"מ בפ"י מהל' מכירה וז"ל ובאמת שהוא תמוה שא"כ מה הקשו בגמ' אי יהיב דמי חמסן קרית ליה והא אמר רב הונא תליוה וזבין זביניה זבינא וכו', דמאי קושיא הא אע"פ שהוא חמסן ועבר על לאו דלא תחמוד מקחו קיים כמו שהוא לפי האמת לדעת רבינו ואין כאן מקום לקושית הגמ' ולא לתירוצה ודבר מתמיה הוא זה וצ"ע ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.