מחנה יהודה הלכות אבל פרק ט

מחנה יהודה הלכות אבל פרק ט

  

הלכה יג
[יג] אבל חכם שבאה שמועתו שמת אין קורעין עליו אלא בשעת הספדו זהו כבודו. ראיתי מקשים דמשמע מדברי רבינו דדוקא היכא דהחכם מת בעיר אחרת אבל באותה העיר קורעין עליו בשעת מיתתו, וקשה דהא רבנן דלא קרעו עליה דרב ספרא באותה העיר הוו יתבי ואפ"ה סבור למקרע לאלתר וא"ל אביי חכם כבודו בהספדו, וא"צ לומר דכיון שלא קרעו עליו בשעת חימום כבאה שמועתו דיינינן ליה דא"כ היה לו לומר חכם שלא קרעו עליו בשעת מיתתו וכו' וצ"ע עכ"ל.
ולענ"ד נראה לתרץ דרבינו מפרש עובדא דרב ספרא שלא היו באותה העיר אלא שמוע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.