מחנה דן הלכות איסורי ביאה פרק יח

מחנה דן הלכות איסורי ביאה פרק יח

  

הלכה יז
[יז] ואם יש לה עד שלא נתייחד וכו'. במשנה כתוב עדים עיי"ש:

הלכה יח
[יח] וכן קטן שהיה מסיח לפי תומו וכו'. נראה דבנה קטן איירי מדהביא מעשה הוא ואמו אחר זה ומקומו הוא אחר שפחה המסיחה לפי תומה כמו שהביא הטור, ואשמעינן הרמב"ם ז"ל דלא תימא דהוי כמו תינוק דעלמא דלא בעינן מסיח לפי תומו לכך כתב דבנה קטן בעינן מסיח לפי תומו, ובזה ליכא קושיא על רבינו, וראיה על זה מה שלא הביא בנה וכתב משום דהו"א דוקא גדולים בעינן מסיח לפי תומו אבל בנה קטן לא בעינן מסיח לפי תומו (ובב"ת) [ובב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.