מחנה אפרים הלכות זכיה ומתנה פרק ו

מחנה אפרים הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  


הלכה כד
[כד] כתב ה"ה ז"ל וכ"נ שאינו דומה למה ששנינו בתוס' הלוקח קנקנים וכו'. נ"ב התם איירי כשלא היה יודע הלוקח [(נ"ל המוכר)] שהם שבורים שלא כיון להזיקו וכל כי האי פטור מדין גרמא, ובזרעוני גינה ג"כ איירי בשלא היה יודע המוכר דאל"כ מאי מדמה תלמודא זרעוני גינה לההיא דחטין ועשאן ניפולת וכו' דהתם שאני משום דלא כיון להזיקו אבל הכא דידע אפשר דאפי' רבנן יודו, ומדברי הרמ"ה שהביא הטור גבי הלוקח מקח ונמצא בו מום דאם היה יודע המוכר ה"ז חייב בהוצאת הדרך משמע כמ"ש: