מחנה אפרים הלכות גירושין פרק יא

מחנה אפרים הלכות גירושין פרק יא

  


הלכה כב
[כב] כתב ה"ה ז"ל כבר כתבתי מחלוקת ר"י ור' יוסי באנוסה ומפותה ע"כ. נ"ב כן משמע בס"פ אלמנה לכ"ג ודוק: