מחנה אפרים הלכות גירושין פרק ט

מחנה אפרים הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ט
[ט] הקשה הרב בעל ל"מ ז"ל על תשובת הרי"ף שהביא ה"ה טובא, חדא דאמאי לא ניחוש שמא פייס הוא לה ובטלו שניהם התנאי של ק"ק ע"כ. נ"ב עיין בתוס' בפ"ב דלא חיישינן לזה אלא כשהיה הולך דלטובתה נתכוון ולא לצעורה וא"ש השתא ומחל לה התנאי וכ"כ הרא"ש:
שם באותו דין, כתב ה"ה ז"ל וכן האומ' לאשה זה מבואר שע"כ לא אמרו בגמרא אבל [אמתניתין] הא לא אתא אלא כשאינו בעיר אבל כשהוא בעיר לדברי הכל חוששין ע"כ. נ"ב מדברי התוס' בפרק המביא תניין דף ח"י ע"ב נר' דכל שהוא עמה בעיר מסתמא מחמת קטטה קמכוין ולא להת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.