מחנה אפרים הלכות גזלה ואבדה פרק ד

מחנה אפרים הלכות גזלה ואבדה פרק ד

  


הלכה יז
[יז] נכנס לבית חברו וכו' כתב ה"ה ז"ל דעת הרב ז"ל שנשבעין בעד אחד בטענת שמא ע"כ. נ"ב ולי נראה דטעמו משום דזה חשיב טענה ודאית שהרי הוא מודה שלקח עשרה קודם בואם לדין וזה יודע בודאי שמשלו לקח. (א"ה עיין בתשו' המבי"ט (ח"ב) [ח"א] סי' רס"ג ודבריו צ"ע, ועיין מ"ש הרא"ש ז"ל בפרק שבועת הדיינין דף כ"ו במה שדקדק מתוך דברי הרי"ף דע"א קם לשבועה אפילו בטענת שמא יע"ש דלפי דברי המבי"ט נראה שאין ראיה מדברי הרי"ף):