מחנה אפרים הלכות גזלה ואבדה פרק ג

מחנה אפרים הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה ד
[ד] כתב הבל"מ ותימה דבפי"א מהלכו' נזקי ממון פסק רבינו כרבנן דאם החזירו אינו מוחזר וכו', ע"כ. נ"ב רבינו סובר דהוי היזק שאינו ניכר כמ"ש התוספו' בפ' הניזקין, ומ"מ פשיעה חשיב ומ"ה שומר חייב ועיין בס' שער אפרים סי' כ"ח:
הלכה ח
[ח] רצה ליטול פחתה נוטל. נ"ב עיין תרומ' הדשן סי' שי"ו וצ"ע:
שם כתב ה"ה ז"ל וסבר הרב דאם אינה עשויה למלאכ' וכו' דהא גזלן הוא. נ"ב לא נ"ל דאפי' אם עשויה למלאכה גזלן הוי, והרמ"ה ז"ל כתב דבאינה עשויה לשכר אינו נותן אלא פחתה דהוי זה נהנה וזה אינו חסר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.